Dyrekcja instytutu

IMG_1665
dr hab. Piotr Stankiewicz Dyrektor instytutu

Socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu specjalizujący się w relacjach między rozwojem nowych technologii a życiem społecznym. Zajmuje się oceną technologii, zarządzaniem innowacjami technologicznymi, społeczną percepcją ryzyka i partycypacją publiczną w rozwoju technologii. Prowadzi badania na styku nauki, sektora publicznego i biznesu. Studiował i prowadził badania na uniwersytetach w Kolonii, Konstancji i Hamburgu. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) na UMK (socjologia i filozofia). W 2020 r. ukończył program Leadership Academy for Poland prowadzony we współpracy z Harvard University.

Współpracując z takimi instytucjami jak Biuro Analiz Sejmowych, resorty środowiska i gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza przez ostatnie 15 lat badał kontrowersje wokół genetycznie modyfikowanych organizmów, wdrażanie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, poszukiwanie gazu łupkowego oraz konflikty społeczne wokół farm wiatrowych i masztów telefonii komórkowej.

W latach 2017-2020 był dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych – instytutu badawczego w Warszawie. Uczestniczył i kierował kilkunastoma polskimi i międzynarodowymi projektami badawczymi, finansowanymi ze środków NCN, 7 Programu Ramowego UE, Horyzont 2020, Erasmus+. Członek panelu ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

Wydał książkę „Gra w Atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce”, będącą analizą procesu wdrażania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wspólnie z Mirosławem Gwiazdowiczem z Biura Analiz Sejmowych redagował numer biuletynu Studia BAS poświęcony ocenie technologii.

Grzegorz4
dr Grzegorz Malinowski Zastępca dyrektora ds. badań
Adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizuje się w badaniach z zakresu makroekonomii. Zdobył doświadczenie biznesowe pracując na wielu stanowiskach w bankowości, prowadząc działalność doradczą, rozwijając sprzedaż w różnych branżach oraz zarządzając ryzykiem walutowym przedsiębiorstw. Jestem członkiem centrum TIGER, zajmującego się problematyką rozwoju gospodarczego w kontekście globalizacji.
Edyta Parafian 2
Edyta Masłowska-Parafian Zastępca dyrektora ds. finansowych i zarządzania
Była zastępcą dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. finansowych i zarządzania. Pracowała m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie przez ponad 6 lat zajmowała się tworzeniem systemu zarządzania i finansowania inicjatyw realizowanych w ramach funduszy europejskich. Zajmowała się zarządzaniem i monitorowaniem największych projektów finansowanych ze środków UE w zakresie ochrony środowiska i edukacji.
Instytut Socjologii - fotAndrzej Romański (1)
dr hab. Michał Wróblewski Główny specjalista ds. badawczych
Socjolog, filozof, profesor uczelniany związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe związane są z obszarami socjologii zdrowia, choroby i medycyny oraz studiów nad nauką i technologią. Obecnie prowadzi badania dotyczące społecznej percepcji chorób zakaźnych oraz konfliktów wokół zanieczyszczenia powietrza. Realizował wiele projektów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
PIOTR PRZYMUSIALA 01_pp
Piotr Przymusiała Doradca ds. działalności B+R
Absolwent Politechniki Łódzkiej, ukończył studia doktoranckie w obsarze mikrotechnologii oraz materiałów w medycynie na Politechnice Śląskiej. Współpracuje z firmami, startupami, jednostkami badawczo-naukowymi w Polsce i za granicą. Wykorzystuje w swej pracy metodykę TRIZ, zwiększając efektywność pracy zespołów konstruktorskich i badawczo-rozwojowych.
Krzysztof Nedzynski 2
Krzysztof Nędzyński Starszy specjalista ds. badawczych
Ekonomista, zdobywał doświadczenie m.in. w PwC, Ministerstwie Finansów, Narodowym Banku Polskim i Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Były dziennikarz Obserwatora Finansowego. Współzałożyciel pierwszego w Polsce rynku przewidywań. Podstawowe kompetencje w inżynierii i prowadzeniu procesu B+R poznał w rodzinnej firmie. Absolwent politologii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Ewa Kawiak zdjęcie na stronę
dr Ewa Kawiak-Jawor Starszy specjalista ds. badawczych
Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Praktyk z zakresu jakościowej i ilościowej analizy danych oraz nowych technologii w medycynie i zdrowiu publicznym. Swoje zainteresowania naukowe lokuje w obszarze e-zdrowia oraz m-zdrowia, w szczególności społeczno-organizacyjnych uwarunkowań wdrażania nowych technologii.
j_kowalczyk_foto
Jan Kowalczyk Współpracownik ds. badawczych i rozwojowych
Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym, operacyjnym i finansowym, w kilku krajch europejskich oraz na poziomie kontynentalnym. Zarządza siecią niezależnych managerów i konsultantów Banner Group. Był przewodniczącym oraz członkiem kilkunastu rad nadzorczych, członkiem Komitetu Programowego Światowej Rady Energetycznej oraz członkiem Komitetu ds. Zarządzania Europejskiej Unii Przemysłu Elektroenergetycznego.
j_suchomska_2018_a
Joanna Suchomska Współpracownik ds. badań społecznych
Socjolożka, doktorantka Instytutu Socjologii UMK w Toruniu. Od blisko dziesięciu lat zajmuje się badaniami społecznymi, badaniami w działaniu oraz partycypacją publiczną pracując w Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Posiada doświadczenie jako moderatorka i facylitatorka procesów grupowych. Specjalizuje się w partycypacji publicznej, planowaniu i zarządzaniu startegicznym, badaniach społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania miast.
Justyna Duszyńska Kierownik Grupy Badawczej COT Transformacja Cyfrowa
Prawnik, menedżer, ekspert rynku cyfrowego, pasjonatka transformacji cyfrowej na rzecz ułatwiania komunikacji przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Przez ponad 9 lat sprawowała funkcje kierownicze w Ministerstwie Cyfryzacji. Blisko 7 lat pełniła funkcję Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Realizowała projekty dotyczące m.in. identyfikacji elektronicznej, interoperacyjności, e-usług publicznych, , a także wdrażała zmiany prawne znoszące bariery w obszarze cyfryzacji.
Marta Miedzińska zdjęcie
Marta Miedzińska Młodszy specjalista ds. badawczych
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zafascynowana rozwojem nowoczesnych technologii i ich długoterminowymi konsekwencjami społeczno- psychologicznymi. Interesuje się neuronauką i psychologią sztucznej inteligencji. Wiedzę z tego obszaru zgłębiała w pracy nad wdrożeniem i rozwojem chatbota Santander Bank Polska, gdzie zdobyła również doświadczenie w branży analityczno-badawczej.
Karol Dobrzeniecki
dr hab. Karol Dobrzeniecki Główny specjalista ds. badawczych
Ekspert ds. legislacji Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, radca prawny. Jest autorem blisko stu publikacji poświęconych prawu nowych technologii, wyzwań legislacyjnych w społeczeństwie informacyjnym, zagadnieniom teorii prawa i państwa. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji w latach 2016-2018, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, ekspert Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Od 2014 r. dyplomowany historyk sztuki.
Adam Rosik
Adam Rosik Starszy specjalista ds. badawczych
Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Doświadczenie w organizacji procesu B+R i zarządzaniu jakością zdobywał m.in. w Orange Labs i PGE Nowa Energia. Prowadził projekty innowacyjne, w tym pilotaże z pogranicza energetyki, telekomunikacji i rozwiązań smart. Dobrze czuje się w zadaniach analitycznych na styku techniki i biznesu. Interesuje się innowacjami, w tym poprawą efektywności istniejących rozwiązań poprzez implementację technologii inteligentnych.
IMG_3569+1+ (1)
Krzysztof Sokołowski Specjalista – koordynator
ds. badań naukowych
Absolwent socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów miał okazję brać udział w projektach badawczych realizowanych m.in. dla UMK, Uniwersytetu SWPS oraz Klubu Jagiellońskiego. Był również przewodniczącym zarządu Zespołu Realizacji Badań Pryzmat, działającego przy UMK.
andrzej_jarzabek_www
Andrzej Jarząbek Młodszy specjalista ds. badawczych
Absolwent kierunku BSc Business Economics na University of Westminster w Londynie. Doświadczenie analityczno-badawcze zdobywał jako analityk w Polskim Instytucie Ekonomicznym (obszar ekonomii behawioralnej oraz energii i klimatu) oraz w Wydziale Ekonomicznym Ambasady RP w Londynie. Autor i współautor publikacji o tematyce społeczno-gospodarczej (m.in. ekonomia i nierówności społeczne, rynek pracy, srebrna gospodarka, gospodarka odpadowa czy zrównoważony rozwój i ochrona powietrza). Zawodowo i prywatnie zwolennik interdyscyplinarnego podejścia do nauk społecznych.
Aleksandra Miłobędzka
dr Aleksandra Miłobędzka Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicz Zdrowie
Absolwentka inżynierii środowiska Politechniki Warszawskiej, doktor nauk biologicznych. Specjalizuje się w interdyscyplinarnych analizach środowiskowych w aspekcie One Health. Jako postdoc w UCT Prague prowadziła monitoring genów oporności na antybiotyki w oczyszczalniach ścieków i kanałach burzowych, była też zaangażowana w prace międzynarodowego konsorcjum w ramach Horyzontu 2020. Dodatkowo kierowała własnym projektem finansowanym z Funduszy Norweskich. Prywatnie miłośniczka podróży i dobrej literatury.
BC
Bartosz Chełmiński Specjalista ds. badawczych
Absolwent finansów i rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się ekonomicznym i regulacyjnym aspektem energetyki. Posiada doświadczenie w zakresie modelowania finansowego projektów energetycznych. Obecnie koncentruje się na badaniach nad rozwojem gospodarki wodorowej.
IMG_9480
Sergiej Druchyn Specjalista ds. badawczych
Absolwent ekonomii oraz zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się kwestiami zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Aktywnie działa przy Wskaźniku Zrównoważonego Rozwoju ALK. Posiada doświadczenie w zakresie analiz makroekonomicznych oraz stosunków międzynarodowych zdobyte podczas pracy dla organizacji pracodawców, w procesie legislacyjnym jako partner społeczny.
Jakub Wojcik2
Jakub Wójcik Współpracownik ds. działalności B+R
Inżynier z piętnastoletnim doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii budowlanych. Był wiceprezesem firmy Izodom (dostawa 19 tys. budynków do 43 krajów), kierownik budowy największej fabryki energooszczędnych domów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w 2010 r. Występował w debatach na trzech Szczytach Klimatycznych ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju, transferu technologii i gospodarki obiegu zamkniętego.
marek_sieczkowski_foto_na_stronę
Marek Sieczkowski Lider obszaru – kierownik Działu Komunikacji i Marketingu
Ekspert ds. public relations z wieloletnią, szeroką praktyką zawodową. Copywriter, dziennikarz, rzecznik prasowy, manager, strateg odpowiadający za politykę komunikacyjną m.in. w ZTM Warszawa, Grupie PKP, Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Laureat wielu konkursów, w tym wyróżnienia im. red. Tomasza Trzcińskiego, przyznawanego za wzorcową politykę informacyjną przez Redakcję PAP i MNiSW. Pasjonat transportu, nowych technologii, psychologii społecznej oraz polskiego kabaretu.
ewa_pluta_kolor1
Ewa Pluta Specjalistka ds. redakcyjnych
Redaktorka online i dziennikarka. Absolwentka kulturoznawstwa i Polskiej Szkoły Reportażu. Autorka tekstów o tematyce popularnonaukowej, społecznej i antropologicznej, publikowanych m.in. w tygodniku Newsweek, na stronie Newsweek.pl, w Kwartalniku Przekrój, na blogach Uniwersytetu SWPS. Prywatnie interesuje się krajoznawstwem, reportażem i wschodnim pograniczem Polski.
_MG_2923 (2)
Anna Bawor-Skowron Lider obszaru - kierownik Biura HR
Psycholog, wykładowca, ekspert w dziedzinie zarządzania HR z dwudziestoletnim doświadczaniem zawodowym na stanowiskach specjalistycznych i managerskich. Absolwentka studiów MBA „Digital Transformation” na Politechnice Warszawskiej, gdzie obecnie wykłada „Nowoczesne technologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi”. Pasjonatka wykorzystania nowych technologii w HR oraz budowania zwinnych organizacji opartych o wartości.
Paweł Prusik2
Paweł Prusik Główny specjalista ds. zamawiania zakupów
Ekspert z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w obszarze zamówień publicznych. Pracował m.in. w Kancelarii Sejmu, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Urzędzie Wojewódzkim m.st. Warszawy oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Żyrardów. Lubi grać na gitarze i gotować.
Adrian Niebrzydowski
Adrian Niebrzydowski Lider obszaru – kierownik Działu Finansów
Absolwent ekonomii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Menadżer z ponad 14-letnim doświadczeniem w obszarze kontrolingu, które zdobywał w spółkach skarbu państwa oraz firmach międzynarodowych. Profesjonalista w dziedzinie rozliczania i raportowania projektów krajowych i zagranicznych. Interesuje się starą motoryzacją i renowacją zabytkowych pojazdów, uwielbia spędzać czas w górach.
_MG_3055
Jolanta Rzęsista Lider obszaru -
kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego
Manager z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu back office. Pracowała w Centrum Partnerstwa Społecznego „Diolog” im. A. Bączkowskiego, Instytucie Badań Edukacyjnych gdzie była odpowiedzialna za administrowanie nieruchomością, organizacje biura, opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych, zamówienia publiczne, planowanie remontów i inwestycji budowlanych.
Zdjęcie-Bożena Goliszewska-Chojdak
Bożena Goliszewska-Chojdak Specjalista ds. kadr i płac
Ekonomistka, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywane głównie w spółkach prawa handlowego działających w różnych branżach. Prowadzi działalność doradczą i edukacyjną, jest wykładowcą na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.
elzbieta_padewska
Elżbieta Padewska Starszy specjalista ds. księgowości
Absolwentka studiów licencjackich w Warszawskiej Szkole Zarządzania Szkole Wyższej z zakresu zarządzania finansami. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości. Pracowała m.in. jako specjalista ds. kontroli księgowych w sektorze bankowym oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych na stanowisku starszy specjalista ds. księgowości, gdzie zajmowała się rozliczaniem projektów unijnych. Prywatnie miłośniczka filmów grozy, thrillerów, stand-upu i muzyki rockowej.
_MG_3025
Aleksandra Białorudzka Starszy specjalista ds. administracyjnych
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiów licencjackich oraz magisterskich na Wydziale Geologii, specjalizacja geologia inżynierska. Pracowała m.in. jako project manager w Backup Events Branding Institute oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, gdzie zajmowała się geologią inżynierską, złożową i hydrogeologią. Współpracowała również z Państwowym Instytutem Geologicznym.
zdj Marta Piątek-Gajos2
Marta Piątek-Gajos Specjalista ds. obsługi sekretarskiej
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek kosmetologia. Pracowała m.in. jako recepcjonistka w Dyrekcji Generalnej Auchan oraz w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie zajmowała się obsługą Kancelarii ogólnej. W wolnym czasie lubi grać w gry planszowe oraz czytać kryminały.
G.MIKOŁAJCZYK
Grażyna Mikołajczyk Specjalista ds. księgowości
Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej karierze zawodowej była związana m.in. z działami finansowymi i księgowymi, zarówno w sektorze prywatnym (Ikea Retail, KR Group) jak i w publicznym. Pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
KK
Katarzyna Król Lider Obszaru - Główny księgowy
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa w Akademii Leona Koźmińskiego. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości oraz świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów, niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
_MG_3081
Magdalena Kocikowska Specjalista ds. administracyjnych
Magister administracji i inżynier ogrodnictwa. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w handlu. Pracuje w instytucie od ponad czterech lat, pełniła m.in. funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego. Prywatnie interesuje się odtwórstwem historycznym, lubi taniec i kryminały.
Foto Dorota Mancewicz2
Dorota Mancewicz Starszy specjalista ds. organizacyjnych
Ela Suprun2
Elżbieta Suprun Doradca ds. restrukturyzacji
Joanna Grudowska, zespół instytutu
Joanna Grudowska Praktykantka
Socjolożka, której zainteresowania związane są z nauką i technologią. Studentka w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Doświadczenia w realizowaniu badań społecznych i marketingowych zdobywała, pracując w Neuce, GUS, Pracowni Badań Społecznych i Marketingowych „SOMA”, a w zakresie partycypacji obywatelskiej współpracowała z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju z Torunia.