Dyrekcja instytutu

IMG_1665
dr hab. Piotr Stankiewicz Dyrektor instytutu

Socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu specjalizujący się w relacjach między rozwojem nowych technologii a życiem społecznym. Zajmuje się oceną technologii, zarządzaniem innowacjami technologicznymi, społeczną percepcją ryzyka i partycypacją publiczną w rozwoju technologii. Prowadzi badania na styku nauki, sektora publicznego i biznesu. Studiował i prowadził badania na uniwersytetach w Kolonii, Konstancji i Hamburgu. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) na UMK (socjologia i filozofia). W 2020 r. ukończył program Leadership Academy for Poland prowadzony we współpracy z Harvard University.

Współpracując z takimi instytucjami jak Biuro Analiz Sejmowych, resorty środowiska i gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza przez ostatnie 15 lat badał kontrowersje wokół genetycznie modyfikowanych organizmów, wdrażanie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, poszukiwanie gazu łupkowego oraz konflikty społeczne wokół farm wiatrowych i masztów telefonii komórkowej.

W latach 2017-2020 był dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych – instytutu badawczego w Warszawie. Uczestniczył i kierował kilkunastoma polskimi i międzynarodowymi projektami badawczymi, finansowanymi ze środków NCN, 7 Programu Ramowego UE, Horyzont 2020, Erasmus+. Członek panelu ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

Wydał książkę „Gra w Atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce”, będącą analizą procesu wdrażania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wspólnie z Mirosławem Gwiazdowiczem z Biura Analiz Sejmowych redagował numer biuletynu Studia BAS poświęcony ocenie technologii.

Grzegorz4
dr Grzegorz Malinowski Zastępca dyrektora ds. badań
Adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizuje się w badaniach z zakresu makroekonomii. Zdobył doświadczenie biznesowe pracując na wielu stanowiskach w bankowości, prowadząc działalność doradczą, rozwijając sprzedaż w różnych branżach oraz zarządzając ryzykiem walutowym przedsiębiorstw. Jestem członkiem centrum TIGER, zajmującego się problematyką rozwoju gospodarczego w kontekście globalizacji.
Edyta Parafian 2
Edyta Masłowska-Parafian Zastępca dyrektora ds. finansowych i zarządzania
Była zastępcą dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. finansowych i zarządzania. Pracowała m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie przez ponad 6 lat zajmowała się tworzeniem systemu zarządzania i finansowania inicjatyw realizowanych w ramach funduszy europejskich. Zajmowała się zarządzaniem i monitorowaniem największych projektów finansowanych ze środków UE w zakresie ochrony środowiska i edukacji.
Instytut Socjologii - fotAndrzej Romański (1)
dr hab. Michał Wróblewski Główny specjalista ds. badawczych
Socjolog, filozof, profesor uczelniany związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe związane są z obszarami socjologii zdrowia, choroby i medycyny oraz studiów nad nauką i technologią. Obecnie prowadzi badania dotyczące społecznej percepcji chorób zakaźnych oraz konfliktów wokół zanieczyszczenia powietrza. Realizował wiele projektów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
_MG_2951
dr Agata Kozłowska Starszy specjalista ds. badawczych
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, polityki społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Adiunkt w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii Uniwersytetu SWPS. Zainteresowania: nowe technologie w usługach psychologicznych.
PIOTR PRZYMUSIALA 01_pp
Piotr Przymusiała Doradca ds. działalności B+R
Absolwent Politechniki Łódzkiej, ukończył studia doktoranckie w obsarze mikrotechnologii oraz materiałów w medycynie na Politechnice Śląskiej. Współpracuje z firmami, startupami, jednostkami badawczo-naukowymi w Polsce i za granicą. Wykorzystuje w swej pracy metodykę TRIZ, zwiększając efektywność pracy zespołów konstruktorskich i badawczo-rozwojowych.
Ewa Kawiak zdjęcie na stronę
dr Ewa Kawiak-Jawor Starszy specjalista ds. badawczych
Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Praktyk z zakresu jakościowej i ilościowej analizy danych oraz nowych technologii w medycynie i zdrowiu publicznym. Swoje zainteresowania naukowe lokuje w obszarze e-zdrowia oraz m-zdrowia, w szczególności społeczno-organizacyjnych uwarunkowań wdrażania nowych technologii.
Krzysztof Nedzynski 2
Krzysztof Nędzyński Starszy specjalista ds. badawczych
Ekonomista, zdobywał doświadczenie m.in. w PwC, Ministerstwie Finansów, Narodowym Banku Polskim i Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Były dziennikarz Obserwatora Finansowego. Współzałożyciel pierwszego w Polsce rynku przewidywań. Podstawowe kompetencje w inżynierii i prowadzeniu procesu B+R poznał w rodzinnej firmie. Absolwent politologii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Photo_JK_B
Jan Kowalczyk Starszy specjalista ds. badawczych
Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym, operacyjnym i finansowym, w kilku krajch europejskich oraz na poziomie kontynentalnym. Zarządza siecią niezależnych managerów i konsultantów Banner Group. Był przewodniczącym oraz członkiem kilkunastu rad nadzorczych, członkiem Komitetu Programowego Światowej Rady Energetycznej oraz członkiem Komitetu ds. Zarządzania Europejskiej Unii Przemysłu Elektroenergetycznego.
j_suchomska_2018_a
Joanna Suchomska Współpracownik ds. badań społecznych
Socjolożka, doktorantka Instytutu Socjologii UMK w Toruniu. Od blisko dziesięciu lat zajmuje się badaniami społecznymi, badaniami w działaniu oraz partycypacją publiczną pracując w Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Posiada doświadczenie jako moderatorka i facylitatorka procesów grupowych. Specjalizuje się w partycypacji publicznej, planowaniu i zarządzaniu startegicznym, badaniach społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania miast.
IMG_9480
Sergiej Druchyn Specjalista ds. badawczych
Absolwent ekonomii oraz zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się kwestiami zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Aktywnie działa przy Wskaźniku Zrównoważonego Rozwoju ALK. Posiada doświadczenie w zakresie analiz makroekonomicznych oraz stosunków międzynarodowych zdobyte podczas pracy dla organizacji pracodawców, w procesie legislacyjnym jako partner społeczny.
BC
Bartosz Chełmiński Specjalista ds. badawczych
Absolwent finansów i rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się ekonomicznym i regulacyjnym aspektem energetyki. Posiada doświadczenie w zakresie modelowania finansowego projektów energetycznych. Obecnie koncentruje się na badaniach nad rozwojem gospodarki wodorowej.
IMG_3569+1+ (1)
Krzysztof Sokołowski Specjalista – koordynator
ds. badań naukowych
Absolwent socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów miał okazję brać udział w projektach badawczych realizowanych m.in. dla UMK, Uniwersytetu SWPS oraz Klubu Jagiellońskiego. Był również przewodniczącym zarządu Zespołu Realizacji Badań Pryzmat, działającego przy UMK.
Jakub Wojcik2
Jakub Wójcik Współpracownik ds. działalności B+R
Inżynier z piętnastoletnim doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii budowlanych. Był wiceprezesem firmy Izodom (dostawa 19 tys. budynków do 43 krajów), kierownik budowy największej fabryki energooszczędnych domów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w 2010 r. Występował w debatach na trzech Szczytach Klimatycznych ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju, transferu technologii i gospodarki obiegu zamkniętego.
ewa_pluta_kolor1
Ewa Pluta Specjalista ds. redakcyjnych
Redaktorka online i dziennikarka. Absolwentka kulturoznawstwa i Polskiej Szkoły Reportażu. Autorka tekstów o tematyce popularnonaukowej, społecznej i antropologicznej, publikowanych m.in. w tygodniku Newsweek, na stronie Newsweek.pl, w Kwartalniku Przekrój, na blogach Uniwersytetu SWPS. Prywatnie interesuje się krajoznawstwem, reportażem i wschodnim pograniczem Polski.
_MG_2923 (2)
Anna Bawor-Skowron Lider obszaru - kierownik Biura HR
Psycholog, wykładowca, ekspert w dziedzinie zarządzania HR z dwudziestoletnim doświadczaniem zawodowym na stanowiskach specjalistycznych i managerskich. Absolwentka studiów MBA „Digital Transformation” na Politechnice Warszawskiej, gdzie obecnie wykłada „Nowoczesne technologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi”. Pasjonatka wykorzystania nowych technologii w HR oraz budowania zwinnych organizacji opartych o wartości.
_MG_3055
Jolanta Rzęsista Lider obszaru -
kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego
Manager z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu back office. Pracowała w Centrum Partnerstwa Społecznego „Diolog” im. A. Bączkowskiego, Instytucie Badań Edukacyjnych gdzie była odpowiedzialna za administrowanie nieruchomością, organizacje biura, opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych, zamówienia publiczne, planowanie remontów i inwestycji budowlanych.
KK
Katarzyna Król Lider Obszaru - Główny księgowy
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa w Akademii Leona Koźmińskiego. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości oraz świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów, niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
_MG_3025
Aleksandra Białorudzka Starszy specjalista ds. administracyjnych
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiów licencjackich oraz magisterskich na Wydziale Geologii, specjalizacja geologia inżynierska. Pracowała m.in. jako project manager w Backup Events Branding Institute oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, gdzie zajmowała się geologią inżynierską, złożową i hydrogeologią. Współpracowała również z Państwowym Instytutem Geologicznym.
_MG_3081
Magdalena Kocikowska Specjalista ds. administracyjnych
Absolwentka administracji i inżynier ogrodnictwa. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w handlu. Pracuje w instytucie od ponad czterech lat, pełniła m.in. funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego. Prywatnie interesuje się odtwórstwem historycznym, lubi taniec i kryminały.
Paweł Prusik2
Paweł Prusik Główny specjalista ds. zamawiania zakupów
Ekspert z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w obszarze zamówień publicznych. Pracował m.in. w Kancelarii Sejmu, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Urzędzie Wojewódzkim m.st. Warszawy oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Żyrardów. Lubi grać na gitarze i gotować.
Zdjęcie-Bożena Goliszewska-Chojdak
Bożena Goliszewska-Chojdak Specjalista ds. kadr i płac
Ekonomistka, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywane głównie w spółkach prawa handlowego działających w różnych branżach. Prowadzi działalność doradczą i edukacyjną, jest wykładowcą na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.
G.MIKOŁAJCZYK
Grażyna Mikołajczyk Specjalista ds. księgowości
Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej karierze zawodowej była związana m.in. z działami finansowymi i księgowymi, zarówno w sektorze prywatnym (Ikea Retail, KR Group) jak i w publicznym. Pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
zdj Marta Piątek-Gajos2
Marta Piątek-Gajos Specjalista ds. obsługi sekretarskiej
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek kosmetologia. Pracowała m.in. jako recepcjonistka w Dyrekcji Generalnej Auchan oraz w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie zajmowała się obsługą Kancelarii ogólnej. W wolnym czasie lubi grać w gry planszowe oraz czytać kryminały.
Foto Dorota Mancewicz2
Dorota Mancewicz Starszy specjalista ds. organizacyjnych
Ela Suprun2
Elżbieta Suprun Doradca ds. restrukturyzacji