1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.orgmasz.pl (dalej „Serwis”).

2. Serwis prowadzony jest przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z siedzibą w Warszawie (00-879), ul. Żelazna 87, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000098349 (dalej „ORGMASZ”).

3. Z Serwisu może korzystać każda osoba fizyczna (dalej „Użytkownik”).

4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, a jedyne koszty jakie ponosi Użytkownik w związku z korzystaniem z Serwisu to koszty połączenia internetowego z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, których wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownik korzysta.

5. Tekst Regulaminu dostępny jest w Serwisie. Użytkownicy mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz mogą go pobierać, utrwalić oraz sporządzać jego wydruk.

6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie określonych w nim zasad. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do następujących narzędzi i spełnienia łącznie następujących warunków technicznych:

a) posiadanie urządzenia z minimalną rozdzielczością ekranu o szerokości 360px zapewniającego dostęp do sieci Internet o przepustowości łącza co najmniej 1Mb/s

b) korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron www:

  • Mozilla Firefox w wersji 72 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
  • Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub
  • Google Chrome w wersji 77 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
  • Opera w wersji 67 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
  • Safari w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies,

c) korzystanie z jednego z poniższych systemów operacyjnych na urządzeniach mobilnych, jeżeli użytkownik korzysta z serwisu za pomocą urządzenia mobilnego: iOS, Android.

8. W ramach Serwisu ORGMASZ świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) (dalej „Usługi”) polegające na udostępnianiu i wyświetlaniu na indywidualne żądania Użytkownika treści oraz materiałów zamieszczonych w Serwisie.

9. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług.

10. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu i wyświetlanie na indywidualne żądania Użytkownika treści wygasa z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z Usługi.

11. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

12. Treści i materiały umieszczone w Serwisie stanowią własność ORGMASZ lub innych osób bądź podmiotów prawnych i są chronione prawem własności intelektualnej, a także innymi przepisami prawa polskiego. Użytkownicy mają prawo przeglądać Serwis oraz drukować lub zapisywać pliki z treściami i materiałami zamieszczonymi w Serwisie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez ORGMASZ lub inny uprawniony podmiot.

13. Nazwy handlowe lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne umieszczone w Serwisie stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

14. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu można zgłaszać poprzez przesłanie e-maila na adres: instytut@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O decyzji w przedmiocie reklamacji ORGMASZ poinformuje składającego reklamację Użytkownika w taki sam sposób, w jaki wysłał on reklamację.

15. ORGMASZ może za pośrednictwem Serwisu zbierać dane osobowe Użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności i procedur ochrony danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

16. ORGMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu powiadomi Użytkowników w terminie 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie. W przypadku zmiany Regulaminu dalsze korzystanie z Serwisu jest oświadczeniem woli Użytkownika oznaczającym zaakceptowanie zmian do Regulaminu.