Przywództwo akademickie.

Projekt badawczo-wdrożeniowy

31.03.2021 – 31.10.2021

Projekt jest realizowany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” i dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kwotą 118 750,00 zł. Całkowita kwota inwestycji wynosi 118 750,00 zł. 

Cele projektu

Celem projektu jest: 

 • wypracowanie modelu przywództwa akademickiego, czyli takiego modelu przywództwa, który byłby dostosowany do kontekstu środowiska akademickiego;
 • opracowanie programu rozwojowego (training seminar), który służyłby rozwojowi kompetencji przywódczych u osób odgrywających tę rolę w środowisku szkół wyższych. 

Zadania realizowane w ramach projektu

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania: 

 • pogłębiona analiza danych zastanych (desk research) w obszarze przywództwa akademickiego oraz krytyczna analiza funkcjonujących modeli;
 • diagnoza modelu przywództwa na podstawie wywiadów indywidualnych z praktykami przywództwa i liderami środowiska akademickiego z kraju i zagranicy. 
 • opracowanie programu i narzędzi szkolenia podnoszącego kompetencje w ramach zdefiniowanego modelu oraz przeprowadzenie pilotażowej edycji programu szkoleniowego dla liderów środowiska akademickiego wywodzących się z najważniejszych ośrodków akademickich kraju (Warszawa, Kraków, Wrocław, Toruń, Poznań, Gdańsk, Białystok, Lublin).
 • ewaluacja pilotażu i opracowanie rekomendacji działań wdrożeniowych modelu przywództwa akademickiego w Polsce oraz przeprowadzenie konsultacji rekomendacji i raportów cząstkowych oraz raportu końcowego. 

Grupy docelowe projektu

Projekt skierowany jest do liderów środowiska akademickiego wywodzących się z najważniejszych ośrodków akademickich kraju (Warszawa, Kraków, Wrocław, Toruń, Poznań, Gdańsk, Białystok, Lublin). 

Efekty projektu

W ramach projektu powstaną następujące produkty:

 • pogłębiona analiza danych zastanych;
 • diagnoza modelu przywództwa na podstawie wywiadów indywidualnych z praktykami przywództwa i liderami środowiska akademickiego z kraju i zagranicy;
 • program i narzędzia szkolenia podnoszącego kompetencje w ramach zdefiniowanego modelu;
 • raport oparty na ewaluacji pilotażowego szkolenia;
 • raport zawierający rekomendacje ekspertów i interesariuszy.