Plan Równości Płci

 Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii wprowadza Plan Równości Płci określający cele w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn, działania zmierzające do realizacji niniejszych celów, wskaźniki efektywności działania oraz jednostki organizacyjne, które będą odpowiedzialne za realizację celów.

Plan Równości Płci jest skierowany do wszystkich pracowników Łukasiewicz – ITECH, a jego celem jest poszanowanie wartości jaką jest równość płci. Dążymy do tego, aby Instytut był miejscem funkcjonującym z poszanowaniem zasad równości i różnorodności oraz wolnym od dyskryminacji.

Plan Równości Płci został przygotowany na podstawie analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w  Łukasiewicz –  ITECH. Dane niezbędne do przeprowadzenia niniejszej analizy zostały zebrane w 2022 i 2023 roku.