Oferta

Nasza jest oferta skierowana zarówno do instytucji publicznych, jak i do sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Oferujemy szereg rozwiązań dobieranych każdorazowo do potrzeb klienta. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie delegując do realizacji najbardziej kompetentnych ekspertów oraz dobierając do współpracy zewnętrznych specjalistów. Zapraszamy również instytucje publiczne i prywatne do realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w konsorcjach.

 

Ocena, selekcja
i rankingowanie
technologii

Analizujemy skutki istniejących, wdrażanych i przyszłych technologii. Tworzymy rekomendacje dotyczące wyboru dostępnych lub opracowania nowych technologii najlepiej realizujących wskazany cel.

Konsultacje społeczne

Realizujemy konsultacje społeczne dotyczące całego społeczeństwa, lokalnej społeczności lub wybranego sektora gospodarki. Konsultacje mogą dotyczyć zarówno technologii, jak i inwestycji infrastrukturalnej.

Foresight technologiczny

Prognozujemy rozwój technologiczny w wybranym obszarze. Korzystamy z narzędzi umożliwiających tworzenie scenariuszy rozwoju wybranych technologii oraz oceniamy możliwe skutki ich wdrażania.

Audyt technologiczny

Realizujemy audyty zarówno przedsiębiorstw, jak i branż gospodarki. Ich celem jest ocena efektywności wykorzystywanych technologii, wskazanie ich słabych i mocnych stron oraz rekomendacji zmian i kierunków rozwoju.

Ocena wpływu społecznego

Badamy wpływ wdrażania poszczególnych technologii lub projektów infrastrukturalnych na społeczeństwo, gospodarkę i lokalne społeczności. Tworzymy rekomendacje dotyczące niwelowania ich skutków.

Analiza rynku

Wykonujemy analizy rynku pod kątem wykorzystywanych, dostępnych do wdrożenia lub opracowania technologii. Wskazujemy skutki obecnego stanu dla branży, społeczeństwa i państwa.

Kampanie społeczne

Prowadzimy kampanie, których celem jest informowanie opinii publicznej o zaletach i wadach wdrażanej technologii lub realizacji inwestycji. Zwiększa to szansę na racjonalną reakcję społeczną na tę technologię.

Analiza regulacji

Tworzymy ekspertyzy określające zgodność wykorzystywania danej technologii, inwestycji lub produktu z prawem polskim i europejskim. Proponujemy rekomendacje dotyczące regulacji wykorzystywania poszczególnych technologii.