Opis projektu
„Co ożywia uniwersytet?

Model przywództwa akademickiego w XXI wieku.

Projekt badawczo - wdrożeniowy”

12 sierpnia 2022 – 11 sierpnia 2024

Projekt realizowany we współpracy Wnioskodawcy z Two Wings Institute wypełnia poważną lukę badawczą i edukacyjną w Polsce – braku adekwatnego dla unikalnej misji uniwersytetu modelu przywództwa oraz braku profesjonalnych i jednocześnie uwzględniających kontekst kulturowy programów rozwijających kompetencje przywódcze dla osób kierujących instytucjami naukowymi.

Uniwersytety są dzisiaj jednocześnie poddawane silnej presji: kulturowej i rynkowej, co wiąże się z negatywnym trendem polaryzacji i ideologizacji akademii. Jej misja, jaką jest poszukiwanie prawdy, doskonałość naukowa, budowanie wspólnoty, interdyscyplinarność, troska o dobro i piękno znajduje się w stanie poważnego zagrożenia. W przeciwieństwie do organizacji biznesowych, pozarządowych i administracji publicznej, środowiska akademickie nie posiadają szerokiego wachlarza dostępnych modeli przywództwa oraz wypływających z nich programów szkoleniowo-rozwojowych.

Niewiele jest również opracowań polskich autorów, którzy proponują badania i rozwiązania w zakresie dostosowanym do wartości, etosu i celów, jakie przyświecają uczelniom. Nie ma też polskich opracowań podnoszących kwestie przywództwa akademickiego w kontekście aktualnych wyzwań skupiających się m.in. na kwestiach zapewnienia uniwersytetowi wolności akademickiej i debaty naukowej opartej na zasadach pluralizmu światopoglądowego. Proponowany projekt, w sposób pogłębiony i kompleksowy, odpowiada na tę potrzebę.


Najważniejszymi celami projektu są:

  1. wypracowanie pogłębionego modelu przywództwa akademickiego, czyli modelu przywództwa, dostosowanego do kontekstu środowiska akademickiego
  2. opracowanie zaawansowanego programu rozwojowego (training seminar), służącemu rozwojowi kompetencji przywódczych u osób, które podejmują tę rolę w środowisku uczelni,
  3. międzynarodowa walidacja proponowanego modelu na forum jednego z najlepszych uniwersytetów świata – Oxford University,
  4. powołanie przy uczelni wyższej instytucji, której misją będą badania i rozwój przywództwa służącego dobru
    wspólnemu oraz odbudowie zaufania i solidarności w polaryzującym się świecie,
  5. przygotowanie kilkuset osobowej grupy liderów akademickich, którzy w swoich środowiskach podejmą
  6. działania na rzecz wysokiej jakości przywództwa akademickiego.