KPRM
Okres realizacji: 12.08.2022 – 11.08.2024.
Projekt realizowany we współpracy z Two Wings Institute wypełnia poważną lukę badawczą i edukacyjną w Polsce - braku adekwatnego dla unikalnej misji uniwersytetu modelu przywództwa oraz braku profesjonalnych i jednocześnie uwzględniających kontekst kulturowy programów rozwijających kompetencje przywódcze dla osób kierujących instytucjami naukowymi. Najważniejszymi celami projektu są: wypracowanie pogłębionego modelu przywództwa akademickiego, czyli modelu przywództwa, dostosowanego do kontekstu środowiska akademickiego opracowanie zaawansowanego programu rozwojowego (training seminar), służącemu rozwojowi kompetencji przywódczych u osób, które podejmują tę rolę w środowisku uczelni, międzynarodowa walidacja proponowanego modelu na forum jednego z najlepszych uniwersytetów świata - Oxford University, powołanie przy uczelni wyższej instytucji, której misją będą badania i rozwój przywództwa służącego dobru wspólnemu oraz odbudowie zaufania i solidarności w polaryzującym się świecie, przygotowanie kilkuset osobowej grupy liderów akademickich, którzy w swoich środowiskach podejmą działania na rzecz wysokiej jakości przywództwa akademickiego.
TAROPAK(3)
Zespół
sukces czy porażka(2)
Wydarzenia i publikacje