Oświadczenie w sprawie dostępności

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://itech.lukasiewicz.gov.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2004-06-12

Data ostatniej gruntownej aktualizacji: 2021-01-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności są wymienione poniżej.

•   Niektóre elementy aktywne na stronie nie są dostępne za pomocą klawiatury
•   Niektóre treści i elementy interfejsu użytkownika na stronie mają niewystarczający kontrast graficzny do tła
•   Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej
•   Brak widocznego fokusu elementów strony
•   Część grafik na stronie nie ma tekstu alternatywnego
•   Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne – niektóre nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub są skanami dokumentów
•   Brak mapy strony lub wyszukiwarki

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii nie udostępnia aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Małgorzata Ozimska (adres poczty elektronicznej: malgorzata.ozimska@itech.lukasiewicz.gov.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz zgłaszać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub któregokolwiek jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji poprzez alternatywny sposób dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

• Imię i nazwisko
• Wskazanie, o jaki element strony internetowej chodzi
• Dane kontaktowe (adres e-mail lub adres do korespondencji) i preferowany sposób kontaktu

Instytut deklaruje zrealizowanie żądania w ciągu 7 dni od dnia jego zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Instytut niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o możliwym terminie jego realizacji. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Instytut może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Instytut odmówi spełnienia żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis wejścia do budynku, w tym przechodzenia przez kontrolę, korytarzy, schodów i wind, dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Żelaznej, jest położone na poziomie gruntu, ale ze względu na usytuowane schodów (tuż przy wejściu), do budynku utrudnione jest wejście dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku osoby niepełnosprawne mają możliwość przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami za pomocą wind. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w platformy, informacje głosowe oraz pętle indukcyjne.

2. Opis lokalizacji i zasad korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

3. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym (i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach).

Jest możliwość wstępu do budynku z psem asystującym, a osoba niepełnosprawna nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca i prowadzenia go na smyczy, powinna jednak wyposażyć psa asystującego w uprząż.

Osoba niepełnosprawna powinna posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.