Projekt Bezpieczny Wodór w kwartalniku „3xW Węgiel Wodór Wiedza”

Zachęcamy do lektury pierwszego w 2023 roku numeru „Kwartalnika 3xW Węgiel Wodór Wiedza” z artykułem pt.” Bezpieczny wodór – interdyscyplinarne wsparcie rozwoju polskiego wodoru” przygotowanym przez nasz zespół projektowy: · dr Katarzynę Iwińską, koordynatorkę projektu „Bezpieczny Wodór” w Łukasiewicz – ORGMASZ oraz Joannę Grudowską.

„(…) Wodór (H2 ) odgrywa strategiczną rolę w procesie dekarbonizacji i transformacji energetyczno-klimatycznej, która aktualnie stanowi jedno z głównych wyzwań społeczno-gospodarczych. H2 jest strategicznie cennym zasobem z perspektywy polskiej racji stanu, który w obliczu transformacji energetyczno-klimatycznej może pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dodatkowo może zapewnić przewagi

Więcej

Wodór w Polsce w perspektywie 2030+

CEL BADANIA
Zidentyfikowanie kluczowych czynników, które determinują rozwój gospodarki wodorowej w Polsce w perspektywie najbliższych dwóch dekad.

METODA DELFICKA
Służy do wypracowania przez grupy eksperckie w krótkim czasie wspólnego stanowiska w analizowanych kwestiach Aby uchronić wyniki badania 

przed zaburzeniami ze strony czynników psychologicznych, retorycznych 

i socjologicznych, które odgrywają zwykle negatywną rolę w dyskusjach zbiorowych ( w metodzie panelu eksperckiego) metoda delficka wymaga, 

by eksperci pozostali w trakcie badania anonimowi.


Raport do pobrania w pdf

Kontakt -> bezpieczny.wodor@itech.lukasiewicz.gov.pl 


Więcej

Raport – H2:Opinie i preferencje Polek i Polaków

Raport

Raport przedstawia analizy na reprezentatywnej próbie dla mieszkańców Polski pod względem płci, wykształcenia i miejsca zamieszkania.

Cel raportu 

Celem badania było uzyskanie informacji na temat wiedzy Polek i Polaków na temat wodoru i jego wykorzystania w energetyce.


Raport do pobrania w pdfWięcej