Racja stanu Polski

Artykuł autorstwa dr. Piotra Lewandowskiego, który ukazał się w:

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 

i ma za zadanie rozpocząć dyskusję nad problemem polskiej racji stanu w cyberprzestrzeni.

 

Dlatego założeniem pracy jest odniesienie się do dokumentów strategicznych i wypracowanie na ich podstawie warunków brzegowych dla weryfikacji pojęcia racji stanu w cyberprzestrzeni.

 

Praca dostarcza dwa elementy naukowe.

Pierwszym z nich jest pro-pozycja pomiaru na wysokim szczeblu ogólności racji stanu w cyberprzestrzeni przy użyciu narzędzi wywodzących się z realizmu i konstruktywizmu.

Drugi to weryfikacja możliwości aplikacji owego narzędzia w stosunku do dokumentów o znaczeniu strategicznym oraz

Więcej

NFT – kryptowalutowa reprodukcja nierówności

Dziś skrót NFT (ang. non-fungible token, niezamienialny żeton) kojarzy się głównie ze spekulacjami na rynku cyfrowych dzieł sztuki. Takie ujęcie, choć wybiórcze, nie leży daleko od prawdy. Zwolennicy uważają, że możliwości technologii blockchain stwarzają potencjał do implementacji NFT także w innych obszarach i – w efekcie – upodmiotowienia różnych grup społecznych. Rozwojowi NFT towarzyszą jednak liczne kontrowersje, a proponowane zastosowania tej technologii nie są rewolucyjne i stanowią wartość dodaną głównie dla branży marketingowej.  

Wzrost popularności NFT przypadł na drugą połowę 2021 roku. Zbiegło się to z ogłoszeniem przez Marka Zuckerberga rozwoju

Więcej

Seria: SDGs w Łukasiewiczu – Raport

Oddaję w Państwa ręce publikację, podsumowującą działania podjęte w ramach projektu „SDGs w Łukasiewiczu”. Pracując w tak wyjątkowej organizacji jak Sieć Badawcza Łukasiewicz, postawiłam przed sobą zadanie, polegające na choćby zdawkowym określeniu, w jaki sposób Łukasiewicz wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.Zdawkowość w przypadku Łukasiewicza nie istnieje – potwierdza to niniejsza publikacja.Wyjaśnijmy na wszelki wypadek, czym jest Łukasiewicz i czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Łukasiewicz to polska sieć badawcza,skupiająca 26 instytutów badawczych – jest publiczną sieciową instytucją badawczo-rozwojową (B+R). Działa od 2019 roku, skupia ponad 4500 pracowników naukowo-badawczych. Cele Zrównoważonego Rozwoju

Więcej

Ewaluacja przewag i słabości komunikacji oferty Sieci Badawczej Łukasiewicz na przykładzie eventu “Warsaw Industry Week” 2021

Budowanie atrakcyjności i rozpoznawalności marki jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed każdym przedsiębiorstwem. Trudno odnosić sukcesy, jeśli jest się nieznanym wśród swoich odbiorców. Obecność na targach jest elementem obowiązkowym dla firm, które pragną zaistnieć na rynku. Na zlecenie Centrum Łukasiewicz na przełomie 2021 i 2022 roku opracowaliśmy raport będący wynikiem prac analitycznych wykonanych przez pracowników Łukasiewicz – Centrum Oceny Technologii. Celem projektu jest zidentyfikowanie silnych i słabych stron oferty Instytutów Łukasiewicza pod kątem wizerunkowym oraz porównanie atrakcyjności stanowiska wystawowego Łukasiewicza z innymi wystawcami. Raport opracowano na podstawie studium przypadku

Więcej

Wirtualni influencerzy – potencjał i ryzyko w kontekście dezinformacji

Media społecznościowe stały się źródłem wielu szkodliwych treści. Obok ludzi, coraz częściej zasiedlają je jednak fikcyjne, cyfrowe persony – wirtualni influencerzy. To właśnie oni mogą okazać się jednym z narzędzi do walki ze szkodliwym dyskursem w Internecie… o ile sami nie staną się jego kolejnym źródłem.

Badaczki z Akademii Leona Koźmińskiego wykazały, że treści publikowane w Internecie przez fikcyjne postaci angażują tak samo, jak te publikowane przez prawdziwych ludzi. Ważniejsze od tego, czy postać jest prawdziwa, są interesujące treści, które przekazuje na swoim profilu [1].

Źródło: imma.gram, https://www.instagram.com/p/CW7X3LZvsTc/

To odkrycie jest szczególnie istotne

Więcej

Polki i Polacy pozytywnie oceniają organizację Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19

Raport z badań : Sukces czy porażka? Społeczna ewaluacja Narodowego Programu Szczepień przeciwko CPVID-19

 

Ponad 90% badanych ocenia organizację programu szczepień raczej bądź zdecydowanie dobrze. Większość nie zadeklarowała ani wystąpienia skutków ubocznych (58,1%), ani obaw związanych z przyjęciem szczepionki (51,9%). Wśród najczęściej występujących działań niepożądanych respondenci wskazali gorączkę, ból ręki oraz objawy przeziębienia. Blisko 80% osób deklarujących występowanie skutków ubocznych oceniła, że bądź nie wpłynęły one na życie prywatne bądź wykonywaną pracę, bądź wpłynęły w małym stopniu. Osoby zaszczepione pozytywnie oceniły również różne etapy przebiegu szczepień – czas oczekiwania na szczepienie,

Więcej
droga w ciemności oświetlona kolorami białym i czerwonym

Przyszłość mobilności

Rok 2021 r. przyniósł kilka istotnych rozstrzygnięć w zakresie projektowania przyszłości mobilności i transportu na świecie. Globalne procesy i trendy w zakresie zeroemisyjności będą silnie kształtowały polską scenę rynku i przedsiębiorczości elektromobilności.

Sytuację rozwoju elektromobilności w Polsce kreują głównie przepisy prawa unijnego. Na gruncie legislacji krajowej znajdujemy przede wszystkim odzwierciedlenia międzynarodowych deklaracji i regulacji z zakresu zeroemisyjności i elektromobilności. Polska jest czynnym aktorem działań na rzecz rozwoju elektromobilności. Główne akty stanowiące podstawę prognoz i punkt wyjścia opierają się właśnie o międzynarodowe rozstrzygnięcia i są to: Ustawa o elektromobilności  i paliwach alternatywnych,

Więcej

Zielona transformacja z B+R

I Kongres ESG, który odbył się w Warszawie 26 stycznia 2022, rozpoczął  dyskusję o przyszłości ESG w Polsce, co ma pomóc polskim firmom skuteczniej wdrażać i realizować działania ESG, a instytucjom publicznym przygotować warunki, by zrównoważony rozwój stał się dla polskiej gospodarki szansą na dynamiczny wzrost konkurencyjności i innowacyjności.

Kongres jest inicjatywą liderów zrównoważonego rozwoju – organizacji i środowisk chcących wspólnie, na zasadach równości i partnerstwa, pracować na rzecz stworzenia w Polsce środowiska przyjaznego dla realizacji idei ESG, zarówno w sferze prawnej, jak i edukacyjnej. Wśród dyskutantów nie zabrakło znakomitych ekspertów,

Więcej

Wartości i misja w europejskiej innowacyjności

Aby odpowiadać na wyzwania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, Unia Europejska opiera ekosystem badań i innowacji na wartościach i misjach. Jesteśmy już na drodze waloryzacji – misyjność jest jedną ze strategicznych inicjatyw na rzecz badań i rozwoju oraz rozwiązywania wyzwań społecznych.    

Pięć misji ustanowionych na poziomie Unii Europejskiej ma być kompleksową odpowiedzią na wyzwania związane ze zdrowiem oraz przystosowaniem do zmian klimatu. Misje stanowią połączenie wysiłków badawczo-rozwojowych (B+R) i politycznych. Kierunki obszaru B+R są wytyczane na podstawie najważniejszych problemów, przed jakimi stoi Europa. W ten sposób wielka nauka odpowiada na wielkie problemy:

Więcej

Analiza ex post efektywności ulg B+R

Na zlecenie Centrum Łukasiewicz w 2021 roku został opracowany raport będący wynikiem prac badawczo-analitycznych wykonanych przez członków Łukasiewicz – Centrum Oceny Technologii.

Celem badania było przeprowadzenie ewaluacji ex post efektywności ulg na działalność badawczo-rozwojową dla przedsiębiorców.

Raport podzielony jest na pięć części. Pierwsza jest analizą danych zastanych, w ramach której szczególny akcent został położony na kwestie: innowacyjności polskiej gospodarki, innowacyjność polskich przedsiębiorstw oraz potrzebę zwiększania wydatków na badania i rozwój. W drugiej części zaprezentowane zostały wyniki badania ilościowego przeprowadzonego na próbie 500 przedsiębiorców. Rezultatem analizy danych zastanych oraz badania empirycznego były

Więcej