Wodór w Polsce w perspektywie 2030+

CEL BADANIA
Zidentyfikowanie kluczowych czynników, które determinują rozwój gospodarki wodorowej w Polsce w perspektywie najbliższych dwóch dekad.

METODA DELFICKA
Służy do wypracowania przez grupy eksperckie w krótkim czasie wspólnego stanowiska w analizowanych kwestiach Aby uchronić wyniki badania

przed zaburzeniami ze strony czynników psychologicznych, retorycznych

i socjologicznych, które odgrywają zwykle negatywną rolę w dyskusjach zbiorowych ( w metodzie panelu eksperckiego) metoda delficka wymaga,

by eksperci pozostali w trakcie badania anonimowi.


Raport do pobrania w pdf

Kontakt -> bezpieczny.wodor@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl


Więcej

Raport – H2:Opinie i preferencje Polek i Polaków

Raport

Raport przedstawia analizy na reprezentatywnej próbie dla mieszkańców Polski pod względem płci, wykształcenia i miejsca zamieszkania.

Cel raportu 

Celem badania było uzyskanie informacji na temat wiedzy Polek i Polaków na temat wodoru i jego wykorzystania w energetyce.


Raport do pobrania w pdfWięcej
Okładka publikacji

Siedem trendów technologicznych, które zmienią świat. Czy Polska może być w nich liderem?

Raport „Siedem trendów technologicznych, które zmienią świat. Czy Polska może być w nich liderem?” przygotowali naukowcy Łukasiewicz – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ będącego częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Celem raportu jest uwrażliwienie polskich przedsiębiorców i decydentów na wyzwania i trendy technologiczne najbliższej dekady. Wskazanie szczegółowych rozwiązań technologicznych, które ze względów optymalizacyjnych lub regulacyjnych będą stanowiły o przewagach konkurencyjnych w nadchodzących latach. Raport  jest efektem wielomiesięcznego  procesu,   który dostarczył  brokerom innowacji (działającym w Łukasiewicz – ORGMASZ) wiedzę o sektorowych wyzwaniach technologicznych, których rozwiązania będzie mogła zaoferować Sieć Badawcza Łukasiewicz. Celem

Więcej

Rolnictwo 4.0 – analiza obszaru

System rolnictwa precyzyjnego, które traktuje się jako symbol trzeciej ery technologicznej w rolnictwie (Rolnictwo 3.0) staje się coraz bardziej popularny w produkcji rolnej, także w Polsce. System ten rozwija się w kierunku jeszcze bardziej zaawansowanych technologii kształtując nową koncepcję określaną mianem Rolnictwa 4.0.

 

Wyróżnikiem nowej koncepcji jest wprowadzenie WYMIANY INFORMACJI, jako podstawowego elementu organizacji produkcji rolnej. Informacja w cyfrowej formie pojawia się na wszystkich etapach produkcji rolnej, we wszystkich typach gospodarstw. Jego podstawową zaletą jest możliwość szybkiej reakcji na zmiany warunków zewnętrznych. Analizie podlegają dane z wielu gospodarstw, ale również dane

Więcej

Gospodarka oparta na wodorze – sprawozdanie

W artykule przedstawiono tematykę tzw. „kolorów” wodoru w odniesieniu do ich wpływu na środowisko naturalne. Opierając się na tym aspekcie przedstawiono wybrane technologie wytwarzania wodoru. Opisano zagadnienie związane z wyborem metody produkcji „zielonego” wodoru: elektroliza wody vs jej fotoliza, w wyniku czego ustalono, że elektroliza będzie dominowała w technologia technologiach stosujących odnawialne źródła energii (OZE), które nie korzystają bezpośrednio z energii słonecznej, to jest wykorzystujące energię wiatru i wody. Tymczasem w przypadku bezpośredniego wykorzystania energii słonecznej, czyli w układnie paneli fotowoltaicznych (PV) i elektrolizerów, bardzo obiecującym alternatywnym sposobem w niedalekiej

Więcej

Bliźniacza transformacja

Bliźniacza transformacja to konglomerat dwóch współcześnie kluczowych transformacji – cyfrowej i zielonej, obecnych we wszystkich obszarach gospodarki i społeczeństwa.  Zachodzą w ramach niej dwa główne zjawiska: równoważenie – uzielenianie cyfryzacji oraz wspieranie równoważenia za pomocą cyfryzacji.

Ma ona kluczowe znaczenie szczególnie w tych sektorach gospodarki, w których wzrost powinien odbywać się przy uwzględnieniu idei zrównoważonego rozwoju (m.in. sektor energii, transportu, rolnictwa, motoryzacji, budownictwa). Wynika to z konieczności ograniczania negatywnego oddziaływania gospodarki

i społeczeństwa na środowisko oraz ograniczania ryzyk i negatywnych konsekwencji związanych z intensywnym rozwojem technologicznym.

 

Tematem bliźniaczej transformacji w Łukasiewiczu zajmuje

Więcej

Racja stanu Polski

Artykuł autorstwa dr. Piotra Lewandowskiego, który ukazał się w De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności ma za zadanie rozpocząć dyskusję nad problemem polskiej racji stanu w cyberprzestrzeni. Dlatego założeniem pracy jest odniesienie się do dokumentów strategicznych i wypracowanie na ich podstawie warunków brzegowych dla weryfikacji pojęcia racji stanu w cyberprzestrzeni. Praca dostarcza dwa elementy naukowe. Pierwszym z nich jest pro-pozycja pomiaru na wysokim szczeblu ogólności racji stanu w cyberprzestrzeni przy użyciu narzędzi wywodzących się z realizmu i konstruktywizmu. Drugi to weryfikacja możliwości aplikacji owego narzędzia w stosunku do

Więcej

NFT – kryptowalutowa reprodukcja nierówności

Dziś skrót NFT (ang. non-fungible token, niezamienialny żeton) kojarzy się głównie ze spekulacjami na rynku cyfrowych dzieł sztuki. Takie ujęcie, choć wybiórcze, nie leży daleko od prawdy. Zwolennicy uważają, że możliwości technologii blockchain stwarzają potencjał do implementacji NFT także w innych obszarach i – w efekcie – upodmiotowienia różnych grup społecznych. Rozwojowi NFT towarzyszą jednak liczne kontrowersje, a proponowane zastosowania tej technologii nie są rewolucyjne i stanowią wartość dodaną głównie dla branży marketingowej.  

Wzrost popularności NFT przypadł na drugą połowę 2021 roku. Zbiegło się to z ogłoszeniem przez Marka Zuckerberga rozwoju

Więcej

Seria: SDGs w Łukasiewiczu – Raport

Oddaję w Państwa ręce publikację, podsumowującą działania podjęte w ramach projektu „SDGs w Łukasiewiczu”. Pracując w tak wyjątkowej organizacji jak Sieć Badawcza Łukasiewicz, postawiłam przed sobą zadanie, polegające na choćby zdawkowym określeniu, w jaki sposób Łukasiewicz wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.Zdawkowość w przypadku Łukasiewicza nie istnieje – potwierdza to niniejsza publikacja.Wyjaśnijmy na wszelki wypadek, czym jest Łukasiewicz i czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Łukasiewicz to polska sieć badawcza,skupiająca 26 instytutów badawczych – jest publiczną sieciową instytucją badawczo-rozwojową (B+R). Działa od 2019 roku, skupia ponad 4500 pracowników naukowo-badawczych. Cele Zrównoważonego Rozwoju

Więcej