Bezpieczny wodór

Wodór jest wskazywany jako kluczowy element transformacji energetyczno-klimatycznej oraz jako warunek osiągnięcia zeroemisyjności, które to cele są naszym największym wyzwaniem rozwojowym. Polska jest jednym z pierwszych krajów, które systemowo, strategicznie i wielowymiarowo podejmują zagadnienie bezpieczeństwa wodoru, czyli niezwykle ważnej kwestii dla rozwoju gospodarki wodorowej.  

Łukasiewicz – ORGMASZ wychodzi naprzeciw zapisom „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” i „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”, którego sygnatariuszem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz. Porozumienie przewiduje przeprowadzanie badań społecznych i działań komunikacyjnych na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Łączymy strategiczną rolę wodoru z kwestiami bezpieczeństwa technologicznego i społeczno-komunikacyjnego. Wspieramy rozwój polskiej gospodarki wodorowej, poprzez stworzenie wielowymiarowej strategii na lata 2022-2030 zawierającej zbiór działań badawczo-rozwojowych (B+R) oraz społeczno-komunikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa technologii wodorowych.

W ramach fazy diagnostycznej, realizujemy dwa moduły badań: eksperckie i społeczno-komunikacyjne. W ramach modułu eksperckiego pochylamy się nad zagadnieniami inżynierii bezpieczeństwa technologii wodorowych. W przypadku modułu społeczno-komunikacyjnego badamy percepcję i nastawienie opinii publicznej oraz dyskurs medialny dotyczący technologii wodorowych.

Strategia będzie miała charakter opracowania zawierającego program działań dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji administracji publicznej na rzecz osiągnięcia pożądanego poziomu bezpieczeństwa technologii wodorowych w trzech obszarach: technologicznym, społecznym oraz komunikacyjnym. Zostanie przygotowana przez Łukasiewicz – ORGMASZ, przy współpracy z interesariuszami polskiej gospodarki wodorowej: biznesem, administracją, NGO oraz nauką.

Rezultaty projektu pozwolą na efektywne wdrażanie technologii wodorowych i rozwój gospodarki wodorowej poprzez:

  • wsparcie rozwiązywania problemów technologicznych związanych z bezpieczeństwem technologii wodorowych;
  • zapobieganie kontrowersjom wokół technologii wodorowych i ich wdrażania;
  • uzyskanie społecznej akceptacji dla technologii wodorowych;
  • prowadzenie efektywnej komunikacji ze społeczeństwem na temat technologii wodorowych.

Zespół

Poznaj zespół

publikacje

Dokumenty, raporty

Wydarzenia

Konferencje, webinary, spotkania

Projekt „Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2022-2030”

Głównym celem projektu jest zidentyfikowanie potrzeb z zakresu bezpieczeństwa technologii wodorowych od strony technologicznej, społecznej i komunikacyjnej poprzez przeprowadzenie badań  w tych obszarach i przygotowanie „Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2023-2030” na rzecz wyłaniającej się polskiej gospodarki wodorowej.

Strategia będzie miała charakter opracowania zawierającego program działań dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji administracji publicznej na rzecz osiągnięcia pożądanego poziomu bezpieczeństwa technologii wodorowych w trzech obszarach: technologicznym, społecznym oraz komunikacyjnym.

Strategia będzie przygotowana przez Łukasiewicz –  ORGMASZ, przy współpracy z ekspertami z akademii i biznesu oraz zespołów badawczych z Instytutów Łukasiewicza.