Główny Specjalista/Starszy Specjalista ds. promocji Projektu BPK

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

GŁÓWNY SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI PROJEKTU BPK

 

Nr referencyjny PW/1/04/2023/BG

Rodzaj umowy: na czas określony (do końca trwania projektu)

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Stanowisko jest przypisane do Projektu Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) (więcej informacji na stronie www.bpkhoryzont.pl). Celem jego istnienia jest dbanie o widoczność i rozpoznawalność działań BPK, założenia Programu Horyzont Europa (HE) i partnerstwa europejskie w HE wśród najważniejszych grup docelowych poprzez działania komunikacyjne i promocyjne w jęz.

Więcej

Specjalista ds. zarządzania projektami i procesami

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I PROCESAMI

 

Nr referencyjny PW/7/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

tworzenie i utrzymywanie baz danych związanych z realizacją projektów (także monitorowanie uzupełnianie bazy przez inne osoby włączone w projekty)
tworzenie, koordynowanie, monitorowanie informacji dotyczących poszczególnych procesów cyklu realizacji projektów
współtworzenie/proponowanie lub tworzenie narzędzi zapewniających sprawny przepływ informacji i aktualność danych dotyczących poszczególnych etapów cyklu

Więcej

Starszy specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

STARSZY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH

 

Nr referencyjny PW/6/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

dokonywanie zakupów niezbędnych do funkcjonowania siedziby Instytutu
weryfikacja zgodności zamówionych usług i dostaw
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
organizacja stanowisk pracy, w tym nowozatrudnionych pracowników
współpraca przy prowadzeniu dokumentacji wymaganej przy bieżącym administrowaniu budynkiem
nadzór nad prowadzeniem drobnych prac remontowych i konserwacyjnych w budynku
nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w

Więcej

Specjalista ds. kontrolingu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. KONTROLINGU

 

Nr referencyjny PW/5/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

udział w opracowywaniu budżetów jednostek organizacyjnych, bieżąca kontrola realizacji, analiza odchyleń
udział w miesięcznym raportowaniu wyników
kontrolowanie operacji księgowych w zakresie księgowania kosztów
dekretacja dokumentów księgowych i kontrola poprawnego ich ujęcia na potrzeby zarządcze
aktywny udział w procesie zamykania miesiąca
udział w działaniach raportujących i sprawozdawczych na potrzeby wewnętrzne i

Więcej

Główny Specjalista ds. kontrolingu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTROLINGU

 

Nr referencyjny PW/4/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

udział w przygotowywaniu rocznego planu finansowego Instytutu i cykliczne monitorowanie realizacji planu
udział w opracowywaniu budżetów jednostek organizacyjnych i bieżąca kontrola realizacji wraz analizą odchyleń
udział w przygotowaniu wniosku o subwencję i sprawozdania z jego wykonania
udział w przygotowaniu sprawozdania z działalności
tworzenie raportów na potrzeby

Więcej

Główny Specjalista/Specjalista – Ekspert ds. komercjalizacji i ofertowania

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA/SPECJALISTA – EKSPERT DS. KOMERCJALIZACJI I OFERTOWANIA

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Andrzej Szczęśniak. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA/SPECJALISTA – EKSPERT DS. KOMERCJALIZACJI I OFERTOWANIA

 

Nr referencyjny PW/3/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

realizacja podpisanych umów konsorcyjnych
kontakt z podmiotami biorącymi udział w realizacji przedsięwzięć
koordynowanie

Więcej

Główny Specjalista – Pełnomocnik ds. zarządzania operacyjnego

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Michał Horajski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

GŁÓWNY SPECJALISTA – PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO

 

Nr referencyjny PW/2/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

wspomaganie monitorowania stanu realizacji prac badawczych i rozwojowych;
monitorowanie postępów realizacji celów strategicznych Instytutu, w tym ich mierników i

Więcej

Główny Specjalista – Doradca ds. przebiegu i rozwoju prac badawczych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA  – DORADCA DS. PRZEBIEGU I ROZWOJU PRAC BADAWCZYCH

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Patryk Tomaszewski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA  – DORADCA DS. PRZEBIEGU I ROZWOJU PRAC BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny PB/1/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

wspomaganie monitorowania stanu realizacji prac badawczych i rozwojowych;
obsługa merytoryczna i organizacyjna realizacji

Więcej

Główny Specjalista – Ekspert Zarządzający Grupa Badawcza Inteligentna i Czysta Mobilność

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – EKSPERT ZARZĄDZAJĄCY GRUPA BADAWCZA INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Emilia Pawlikowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA – EKSPERT ZARZĄDZAJĄCY GRUPA BADAWCZA INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

 

Nr referencyjny PW/2/01/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

integrowanie strategicznych kierunków

Więcej

Starszy Specjalista ds. waloryzacji nauki i wsparcia operacyjnego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

STARSZY SPECJALISTA DS. WALORYZACJI NAUKI I WSPARCIA OPERACYJNEGO

(Senior Specialist in Knowledge Valorisation and General Affairs)

 

Nr referencyjny PW/1/01/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę 

Wymiar etatu: pełny lub część (0,5)

Liczba stanowisk pracy: 1 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87 

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za realizację zadań w czterech obszarach:

strategia i operacjonalizacja waloryzacji nauki
wsparcie komercjalizacji
praca przy konkretnych projektach
administracja projektów. 

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy: 

     1. w zakresie strategii i operacjonalizacji waloryzacji nauki: 

wsparcie w zakresie strategii IP i

Więcej