Nasz projekt „Popularyzacja wodoru w społeczeństwie” w gronie beneficjentów dofinansowania z MEiN!

Nasz projekt „Popularyzacja wodoru w społeczeństwie” w gronie beneficjentów dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki!

 

Celem projektu jest wzrost świadomości i upowszechnienia wiedzy w zakresie technologii wodorowych w szerokim przekroju grup społecznych i regionów Polski oraz stworzenie podstaw do społecznie odpowiedzialnego rozwoju tychże technologii.

 

Będziemy go realizować wraz z partnerami z Bank Gospodarstwa Krajowego – Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W i Agencji Rozwoju Przemysłu.

 

Technologie wodorowe oraz gospodarka wodorowa są na początkowym stadium rozwoju oraz wdrożenia, lecz jak pokazuje polskie doświadczenie związane z energetyką jądrową czy gazem łupkowym, społeczna akceptacja technologii może okazać się kluczowym czynnikiem implementacji technologii do tkanki społeczno-gospodarczej.  Wodór ma ogromne możliwości, aby stać się ważniejszym niskoemisyjnym medium o szerokich zastosowaniach, których beneficjentem jest społeczeństwo, np. energetyka oraz transport indywidualny i zbiorowy. Może mieć duże znaczenie dla dekarbonizacji polskiej gospodarki, a co za tym idzie uruchamiania wielkoskalowych instalacji  i implementacji lub modyfikacji technologii takich jak: pojazdy wodorowe, ładowarki do pojazdów wodorowych, magazyny energii, rurociągi i instalacje do dystrybucji paliw płynnych.  Wodór jest jednak medium uważanym za niebezpieczne z racji na swoiste cechy fizyko-chemiczne, jak wysoka wybuchowość czy przenikalność przez materiały.  

W projekcie będziemy wykorzystywać wyniki projektu realizowanego przez nas w ramach programu “Nauka dla Społeczeństwa” MEiN pt.: “Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych dla Polski na lata 2022-2030″ i kontynuować projekt Bezpieczny wodór w kolejnych latach.

 

Więcej o projekcie Bezpieczny wodór.

 

 

Projekt „Popularyzacja wodoru w społeczeństwie” (poph2society)” będziemy realizować w 2023 i 2024 roku, więcej szczegółów już wkrótce!

Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” „Popularyzacja wodoru w społeczeństwie (popH2society)”