Wodór w Polsce w perspektywie 2030+

CEL BADANIA
Zidentyfikowanie kluczowych czynników, które determinują rozwój gospodarki wodorowej w Polsce w perspektywie najbliższych dwóch dekad.

METODA DELFICKA
Służy do wypracowania przez grupy eksperckie w krótkim czasie wspólnego stanowiska w analizowanych kwestiach Aby uchronić wyniki badania 

przed zaburzeniami ze strony czynników psychologicznych, retorycznych 

i socjologicznych, które odgrywają zwykle negatywną rolę w dyskusjach zbiorowych ( w metodzie panelu eksperckiego) metoda delficka wymaga, 

by eksperci pozostali w trakcie badania anonimowi.