Główny Specjalista – Doradca ds. przebiegu i rozwoju prac badawczych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA  - DORADCA DS. PRZEBIEGU I ROZWOJU PRAC BADAWCZYCH

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Patryk Tomaszewski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA  - DORADCA DS. PRZEBIEGU I ROZWOJU PRAC BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny PB/1/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • wspomaganie monitorowania stanu realizacji prac badawczych i rozwojowych;
 • obsługa merytoryczna i organizacyjna realizacji bieżących zadań Zastępcy Dyrektora ds. badawczych;
 • wsparcie w przygotowywaniu sprawozdań i raportów z działalności komórek badawczych Instytutu;
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby sprawozdawczości z działalności Instytutu oraz na wewnętrzne potrzeby;
 • monitorowanie postępów realizacji celów strategicznych Instytutu, w tym ich mierników i wskaźników;
 • koordynacja sporządzania rocznego sprawozdania w zakresie stopnia realizacji celów Instytutu;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie budowy i aktualizacji repozytorium danych niezbędnych do prawidłowego zarządzania operacyjnego i strategicznego;
 • monitorowanie terminowości i jakości działań związanych z prowadzeniem sprawozdawczości z działalności Instytutu na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • opracowywanie wewnętrznych regulaminów, procedur i procesów z zakresu swojego obszaru;
 • opracowywanie raportów z badań, także własnych, w oparciu o ich wyniki.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie: stopień doktora i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie wyższe magisterskie i 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych;
 • minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym;
 • wiedza z zakresu koordynacji i realizacji prac naukowo-badawczych, badawczych i rozwojowych;
 • wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych w ramach konkursów ogłaszanych np. przez: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
 • wiedza z zakresu współpracy naukowo-badawczej z otoczeniem gospodarczym;
 • doświadczenie w tworzeniu oraz ewaluacji programów, strategii i planów działań badawczych, naukowo-badawczych i rozwojowych;
 • znajomość rynku czasopism i wydawnictw naukowych;
 • kreatywność, komunikatywność i samodzielność, którą można poprzeć przykładami z własnego doświadczenia.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • możliwość poznania i współpracy z ekspertami z obszaru nowych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 21 marca 2023 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.