Eksperci w projekcie

Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn

Dyrektor Instytutu Energetyki oraz Dyrektor Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) Instytutu Energetyki. Specjalizuje się w modelowaniu i optymalizacji instalacji z elektrolizerami i ogniwami paliwowymi oraz projektowaniu systemów power-to-X. Kierownik i wykonawca prac w ponad 60 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych przez KE, NCBR, NCN, MNiSW/MEiN, NFOŚiGW, Europejską Agencję Kosmiczną, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz, ponad 250 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 7 patentów i zgłoszeń patentowych, w większości skomercjalizowanych wynalazków. Dwukrotny stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA. Laureat nagród za działalność badawczą i naukową, w tym nagród Siemensa i Nernsta. Członek Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej oraz Zespołu Ekspertów ds. Wodoru Izby Gospodarczej Gazownictwa. Członek Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk. Koordynował prace interdyscyplinarnego zespołu odpowiedzialnego za raport Analiza potencjału technologii wodorowych w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku.

Dr inż. Katarzyna Stec

Od kilkunastu lat zajmuje się problemami korozji materiałów ceramicznych a od kilku lat korozją wodorową. Poprzez systematyczne prowadzenie badań i modelowanie numeryczne udało mi się zoptymalizować dobór materiałów i rozwiązania konstrukcyjne tak aby wydłuży znacznie żywotności instalacji pracujących w wysokich ponad 1450°C w atmosferze wodoru. W obszarze badań jest autorem kilku patentów i kilkunastu ekspertyz zakresu przyczyn przedwczesnej degradacji materiałów ceramicznych. Jestem członkiem Polskiego Komitetu Normalizacji, przedstawicielem w Europejskim Komitecie Normalizacji. Jestem członkiem Grupy roboczej G3: Wytwarzanie wodoru powołanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Dodatkowo jestem członkiem Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych utworzonej przy Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim. Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Dr hab. inż. Grzegorz Wojtasiewicz

W Łukasiewicz-Instytucie Elektrotechniki pracuję od 1999 roku. Tematyką związaną z Technologiami Wodorowymi zajmują się aktywnie od 2019 roku. Moje doświadczenie zawodowe w tym zakresie dotyczy kriogenicznych aspektów budowy i eksploatacji zbiorników ciekłego wodoru (izolacja kriogeniczna zbiorników), budowy (liner, polot, materiały) i eksploatacji wysokociśnieniowych zbiorników gazowego wodoru, a także systemów kompresji i magazynowania wodoru do zastosowania w stacjach tankowania pojazdów wodorowych, w rozproszonych systemach wytwarzania wodoru, a także w systemach magazynowania energii.

Dr inż. Kamil Kulesza

Specjalizuje się w technologii organicznej oraz technologii tworzyw sztucznych. Kierował projektami badawczymi związanymi z technologią produkcji bisfenolu A oraz jego zastosowania. Wykształcenie zdobywał na Politechnice Krakowskiej, w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Wyższej Szkole Bankowej w Wrocławiu. W 2021 lider grup 2 i 3 związanych z aktualizacją treści Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 3. W latach 2021–2022 Koordynator Grupy Badawczej Zrównoważona Gospodarka i Energia w tej sieci. Współautor programu Sieci Badawczej Łukasiewicz “Gospodarka Wodorowa”.
Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Dr inż. Antoni Migdał

Absolwent Politechniki Radomskiej, Studium Doktoranckiego przy Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W Instytucie Chemii Przemysłowej (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej) pracuje od 2004r. W tym okresie uzyskał stopień doktora w zakresie technologii chemicznej, uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów badawczych, w tym w konkursach POIG, POIR oraz Gospostrateg „H2PL” oraz w pracach na rzecz przemysłu. Laureat konkursów na najlepszą pracę badawcza dla PKN ORLEN w latach 2019 i 2020.

Dr inż. Piotr Wieczorek

Kierownik Grupy Badawczej Paliw i Biogospodarki w Łukasiewicz – PIMOT, członek Grupy Badawczej Łukasiewicza – Czysta, Niskoemisyjna Gospodarka oraz m.in. Komitetu Sterującego European Technology and Innovation Platform – Bioenergry (ETIP-B). Absolwent Katedry Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej dr inż. Technologii chemicznej. Wraz z Grupą prowadzę badania z obszaru paliw alternatywnych, w tym gazowych, zagospodarowania odpadów na cele m.in. energetyczne oraz wszelkich innych obszarach dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Aktywnie współpracuję z przemysłem dążąc do wdrażania rynkowego innowacji i wyników badań.

Damian Wijatyk

Moja znajomość z wodorem rozpoczęła się dwadzieścia lat temu. W 2003r. rozpocząłem pracę jako aparatowy produkcji gazu syntezowego w ówczesnych Zakładach Azotowych Kędzierzyn (obecnie Grupa Azoty ZAK S.A.), potem awansowałem na stanowisku sterowniczego a następnie na stanowisku Mistrza a w latach 2016-2022 kierownika Wydziału Produkcji Wodoru i Amoniaku. W 2018r., ukończyłem z wyróżnieniem studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Od grudnia 2022r. pracuję w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach w Grupie Badawczej Technologie Wodorowe.

Prof. dr hab. inż. Piotr Wolański (ur.16.08.1942, zm.31.08.2023)

Specjalista z zakresu spalania i bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. W swoim dorobku posiada ponad 400 publikacji. Jest na liście 2% najczęściej cytowanych autorów, opracowanej przez Stanford University. Jako pierwszy w świecie został wyróżniony „Medalem A.K. Oppenheima” za wkład w badania spalania i wybuchów przez Instytut Dynamiki Wybuchów i Reagujących Systemów w USA w 1989r.
Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Chcesz się z nami skontaktować? -> bezpieczny.wodor@itech.lukasiewicz.gov.pl