O klastrze

Kluczowe cele:

utworzenie Klastra składającego się z przedstawicieli biznesu i wspierających je  jednostek naukowo-badawczych w całym łańcuchu dostaw tj. kopalnie bazaltu, podmioty wytapiające włókna bazaltowe, podmioty wytwarzające pręty, siatki bazaltowe oraz podmioty wytwarzające kompozyty i produkty docelowe z elementami bazaltowymi do różnych zastosowań, podmioty dostarczające urządzenia i linie technologiczne;

 

powołanie w każdym ogniwie łańcucha dostaw mini grup roboczych, których celem będzie wypracowanie nowych lub udoskonalenie już istniejących technologii lub produktów;

 

opracowanie w każdym ogniwie własnej mapy drogowej / planu działań prac badawczo-rozwojowych, których elementem finalnym będzie nowa lub udoskonalona technologia lub produkt mający konkretne zastosowanie na poziomie TRL 9.

 

Misją klastra jest zapewnienie wzajemnego wsparcia przedsiębiorcom, jednostkom sfery badawczo-rozwojowej i instytucjom otoczenia biznesu działającym w sektorze bazaltu oraz kompozytów bazaltowych, w kierunku poprawy ich konkurencyjności na rynku rodzimym i międzynarodowym. Współpraca przebiegać będzie w oparciu o transfer wiedzy i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

 

Partnerstwo ma przyczynić się także do wykreowania bazaltu i kompozytów bazaltowych jako jednych z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

W ramach Klastra planowane jest utworzenie Ośrodka Innowacji Technologii Bazaltowych.

Członkowie klastra z Łukasiewicza :

Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,

Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny,

Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny,

 

Założyciele klastra:

Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych – koordynator klastra

Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” – opiekun merytoryczny klastra.

 

Kontakt:

Bogdan Kępka Menadżer Klastra
bogdan.kepka@itech.lukasiewicz.gov.pl
foto_ola 1
Aleksandra Chaładaj Biuro Klastra
aleksandra.chaladaj@itech.lukasiewicz.gov.pl