Branżowe Punkty Kontaktowe działają w  następujących obszarach: Zrównoważona Gospodarka, Transformacja Cyfrowa, Technologie Medyczne i Zdrowie, Inteligentna i Czysta Mobilność, Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia oraz Przemysł 4.0.

Do zadań BPK należą m.in.:

  • organizacja specjalistycznych szkoleń nt. tworzenia konsorcjów i zdobywania środków z Horyzontu Europa,
  • aranżowanie spotkań partnerów naukowych i biznesowych oraz wspieranie ich w pisaniu wniosków projektowych,
  • reprezentowanie polskich podmiotów za granicą oraz poszukiwanie dla nich partnerów międzynarodowych.

W programie mogą uczestniczyć instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki publiczne, duże przedsiębiorstwa, MŚP, start-upy, stowarzyszenia, fundacje, organizacje międzynarodowe.

Więcej na bpkhoryzont.pl.
Zapraszamy do kontaktu: bpkkoordynator@itech.lukasiewicz.gov.pl
BPK współpracują z Krajowym Punktem Kontaktowym

i Horyzontalnymi Punktami Kontaktowymi.


Opis zadania
„Branżowe punkty kontaktowe
dla programu ramowego w zakresie badań naukowych
i innowacji Horyzont Europa”

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) ustanawia się z dniem 10 stycznia 2022 r. przedsięwzięcie pod nazwą „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”, zwane dalej „przedsięwzięciem”.
I. Przedmiot przedsięwzięcia
Przedmiotem przedsięwzięcia jest organizacja w okresie od dnia 10 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. branżowych punktów kontaktowych dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa, zwanego dalej „programem”, których zadaniem jest wspieranie uczestnictwa polskich beneficjentów w programie przez:

1) organizowanie i udział w specjalistycznych, tematycznych szkoleniach i warsztatach w zakresie programu;

2) organizowanie i udział w ogólnokrajowych wydarzeniach matchmakingowych, networkingowych i brokerskich w zakresie programu, skierowanych do krajowych oraz zagranicznych partnerów naukowych i biznesowych;

3) identyfikowanie i pozyskiwanie partnerów do projektów w programie, w tym współpraca z organizacjami badawczymi, podmiotami finansującymi badania naukowe, jednostkami administracji publicznej oraz przedsiębiorcami;

4) współpracę z organizacjami międzynarodowymi i reprezentowanie na ich forum krajowych podmiotów biorących udział w programie;

5) działalność informacyjną i promocyjną dotyczącą partnerstw europejskich finansowanych w ramach programu;

6) indywidualne konsultacje dla naukowców, podmiotów prowadzących działalność naukową i przedsiębiorców biorących udział w programie;

7) monitorowanie otoczenia legislacyjnego związanego z programem