Przyszłość mobilności

Rok 2021 r. przyniósł kilka istotnych rozstrzygnięć w zakresie projektowania przyszłości mobilności i transportu na świecie. Globalne procesy i trendy w zakresie zeroemisyjności będą silnie kształtowały polską scenę rynku i przedsiębiorczości elektromobilności.

Sytuację rozwoju elektromobilności w Polsce kreują głównie przepisy prawa unijnego. Na gruncie legislacji krajowej znajdujemy przede wszystkim odzwierciedlenia międzynarodowych deklaracji i regulacji z zakresu zeroemisyjności i elektromobilności. Polska jest czynnym aktorem działań na rzecz rozwoju elektromobilności. Główne akty stanowiące podstawę prognoz i punkt wyjścia opierają się właśnie o międzynarodowe rozstrzygnięcia i są to: Ustawa o elektromobilności  i paliwach alternatywnych, Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Program Rozwoju Elektromobilności czy Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Polska implementuje w nich szereg rozwiązań zawartych w deklaracjach międzynarodowych (m. in. Porozumienie Paryskie, CO26).

Opracowanie własne na podstawie raportu Frost&Sullivan

Mobilność jest zjawiskiem społeczno-gospodarczym, kształtowanym przez trendy i zachowania konsumenckie. Tworzą ją głównie zmiany technologiczne i regulacje prawne. Jak wynika z analiz Frost&Sullivan obecnie to wyzwania środowiskowe będą odpowiadać za zmianę charakteru mobilności. Zwiększająca się presja regulacyjna w zakresie rozwiązań ekologicznych czy działania na rzecz ochrony środowiska wymuszą większą efektywność środków i sposobów transportu.

Na świecie głównymi czynnikami technologicznymi zmieniającymi charakter mobilności do 2030 r. będą: rozwiązania AI, wyłonienie się środków transportu w postaci „pojazdów do wszystkiego” (V2X), 5G, edge computing. Kluczowa okaże się integracja szeregu usług mobilnych i cyfrowe zarządzanie mobilnością (w tym cybermobilność). Jednocześnie środowisko transportu i komunikacji w miastach stanie się proaktywne, inteligentne i zintegrowane. W przypadku przewozów towarowych do 2024 r. powstanie masowa produkcja samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym.

W Polsce najważniejszymi trendami kształtującymi sytuację mobilności i transportu do 2030 r., według raportu Polish EV Outlook 2021, będą zmiany legislacyjne wynikające z regulacji UE. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zakłada, że w 2030 r. udział aut elektromobilnych w parku nowych samochodów osobowych wyniesie 35%. Innym trendem legislacyjnym jest ustalanie norm i strategii krajowych na rzecz rozwoju zeroemisyjności w transporcie wymuszający rezygnację z dotychczasowych rozwiązań spalinowych.

Opracowanie własne na podstawie Polish EV Outlook 2021

Autor: dr Piotr Lewandowski