Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie dwóch ogólnopolskich badań”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch ogólnopolskich badań.

Szczegółowy zakres zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 Wykaz osób

Unieważnienie zapytania

 

Sposób, miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia (wraz z pozostałymi załącznikami określonymi w Ogłoszeniu), w terminie do dnia 28.10.2020 r.

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  a następnie:

  • złożyć osobiście w siedzibie Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w nr 503
  • lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ” ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa
  • lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: pawel.prusik@orgmasz.pl  dokumenty powinny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.