Zapytanie ofertowe – Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: “remont
i adaptacja w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz — Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ z siedzibą
w Warszawie przy ul, Żelaznej 87”.

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie do zamówienia nr 10 2020 WPZP_

Wykaz doświadczenia - złącznik nr 3

formularz-ofertowy-załącznik-2 do zapytania

Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1

Unieważnienie zapytania

Sposób, miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia w terminie do dnia 22.10.2020 r.

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  a następnie:

  • złożyć osobiście w siedzibie Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w nr 503
  • lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ” ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa
  • lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: aleksandra.bialorudzka@orgmasz.pl- dokumenty powinny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.