Udział w projektach

 

 

 

 

Projekt "Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa"  powstał dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2007-2013 

 

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ

 

dr inż. Dorota Wolak

prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Werpachowski

 

„Wykorzystanie metody QFD  do oceny modułu kontroli dostępu zdarzeń

związanych z bezpieczeństwem oraz koniecznymi powiadomieniami”

 

Wstęp  

 

 

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania się polskiego przemysłu do funkcjonowania na wspólnym rynku.  Polska mimo ogromnej światowej konkurencji może zaoferować produkty oparte o wysokie i specjalistyczne technologie pod warunkiem nowoczesnego zarządzania. Globalizacja, unifikacja, standaryzacja oraz wdrażanie zintegrowanych systemów  zarządzania, które spełniają międzynarodowe normy, to już nie tylko potrzeba, ale technicznie, ekonomicznie i organizacyjnie uzasadniona konieczność. Bardzo ważna jest także świadomość przedsiębiorców, producentów i handlowców, że oprócz podejścia systemowego istotne jest również podejście procesowe oraz ciągłe doskonalenie rozumiane jako eliminowanie marnotrawstwa, przeciążeń i niezgodności a także błędów ludzkich. Firma CODI opracowała konstrukcję nowoczesnego domofonu, który jest wyrobem mającym znamiona „wyrobu innowacyjnego”. W ramach projektu „Zakup konstrukcji modułu kontroli dostępu umożliwiający nadzór rozmaitych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem bądź koniecznymi powiadomieniami” realizowanego przez Grupę Techniczną CODI Jacek Rydzewski (beneficjent projektu) oraz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” (wykonawca części badawczej projektu) przeprowadzono badania i dokonano analizy szczegó-łowej obejmującej takie zagadnienia jak m.in.: wymagania klienta oraz ocena ważności tych wymagań, analiza procedur obsługi (kontaktów) klientów, identyfikacja punktów słabości, analiza procesu kształtowania wyrobu, mierzalne wartości docelowe, „Dom jakości”, trudności realizacji technicznej, zależności, znaczenie techniczne cech produktu, ocena produktu przez klienta wraz z analizą, porównanie konkurencyjności pod względem technicznym, wzajemne zależności, problemy w obszarze sprzedaży, cechy krytyczne, opracowanie ogólnej koncepcji sytemowej, opracowanie okien komunikacyjnych i ergonomiki obsługowej, opracowanie zało-żeń komunikacji ze światem i sterowanymi urządzeniami czy wybór języka i sposobu tworzenia oprogramowania.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó-dztwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM), Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.5: Rozwój przedsię-biorczości. Poniżej omówiono kilka problemów i wniosków wynikających z wykorzystania me-tody QFD do badań i analiz oraz oceny urządzeń.

 

 

1. Identyfikacja wymagań stawianych urządzeniom kontroli dostępu

 

 

        Urządzenia formy CODI charakteryzują się ważnymi dla klientów cechami związanymi         z mocnymi stronami produktów. Do cech tych zaliczyć należy te przydatne funkcje, które nie występują w wyrobach konkurencji krajowej jak i zagranicznej. Są to m.in.:

-       łatwy i profesjonalny monitoring (zabezpieczenie przed kradzieżą);

-       pogląd obrazu z dowolnej kamery;

-       sterowanie pilotem bramy, drzwi, światła na klatce schodowej, itp. przez  wbudowany odbiornik;

-       personalizacja;

-       możliwość uruchomienie alarmu lokalnego (monitor jest równocześnie centralką alar-

-       mową);

-       podłączenie aparatu audio, telefonu lub monitora wideo do linii lokatorskiej;

-       pełny monitoring systemów, kontrola dostępu i archiwizacja zdarzeń;

-       przekierowanie własnego numeru na dowolny numer.     

 Do dość mocnych stron firmy CODI zaliczyć należy te przydatne  funkcje dla których

konkurencja jest bardzo słaba, minimalna lub nieistotna. Są to następujące funkcje:

-       elegancki, wrażenie luksusowego produktu, za rozsądną cenę;

-       oryginalny (lepszy niż mają dotychczasowi inni użytkownicy);  

-       pełnej łączności wzajemnej między wszystkimi lokatorami w ramach dużego lokalu, klatki, budynku;

-       funkcjonalny, modny i imponujący działaniem ”funkcje na  czasie”.

 

3.     Cechy użytkowe wyrobu istotne z punktu widzenia klientów

 

Analizując zidentyfikowaną listę potrzeb i wymagań klientów można sformułować propo-zycję listy cech użytkowych wyrobu (parametrów techniczno-eksploatacyjnych), jakie winien on spełniać, aby zaspokoić potrzeby klientów:

-       możliwość podłączenia aparatu audio, telefonu bezprzewodowego lub monitora wideo do linii lokatorskiej, co świadczy o uniwersalności systemu,

-       możliwość zainstalowanie kilku monitorów i aparatów pracujących jako grupa (wywoły-wanych tym samym numerem) z możliwością łączenia się z nimi, co umożliwia m.in. zainstalowanie takiego systemu np. w lokalu wielopoziomowym lub willi,

-       pełna łączność wzajemna pomiędzy wszystkimi lokatorami w ramach dużego lokalu, klatki, budynku osiedla (bez ograniczeń ilościowych),

-       możliwość przekierowania własnego numeru na dowolny numer (tam gdzie aktualnie przebywa właściciel),

-       personalizacja, w tym m.in. zmiana kodu wejściowego, wprowadzenie zakazu łączno-ści, zakazu powiadomień itd. (możliwość, wedle życzeń wprowadzenia parametrów z poziomu klawiatury aparatu lub monitora),

-       podgląd (podgląd obrazu z dowolnej kamery),

-       sterowanie pilotem (bramy, drzwi, światła na klatce schodowej),

-       wielopoziomowa (i z dowolnego miejsca wywołania) łączność z portierem,

-       powiadomienia (możliwość wysłania informacji – MMS) dla wybranej grupy monitorów,

-       ochronę poprzez anty-napad (cała ręka zakrywająca klawiaturę wysyła sygnał do ochrony),

-       uruchamianie alarmu lokalnego (monitor jest jednocześnie centralką alarmową),

-       wysyłanie sygnału alarmowego do wybranej grupy lokali.

 

              Podane wymagania dotyczące produktu wykraczają zakresem poza wymagania prze- 

        ciętnego klienta. Z technicznego (konstrukcyjnego, technologiczno – produkcyjnego) oraz

        organizacyjnego punktu widzenia spełnienie tych wymagań w jednym wyrobie jest wyko-

        nalne z równoczesną możliwością blokady niektórych funkcji, w zależności od potrzeb  

        użytkownika.

Z punktu widzenia spełnienia potrzeb obsługowych klientów najważniejsze są parametry związane z:

-        trwałością,

-        niezawodnością,

-        poprawnością, stabilnością pracy oraz jakością działania,

-        naprawialnością,

-        jakością połączeń, szczelnością, montowalnością.

Tab. 1. Zależność pomiędzy najważniejszymi cechami technicznymi

Estetyka wykonania

 

 

 

 

 

Właściwości mechaniczne****

 

 

+

 

 

Trwałość

5

 

 

 

 

 Różnorodność kolorystyczna urządzeń peryferyjnych

 

 

 

 

 

Niezawodność

 

4

+

 

 

 Poprawność działania

+

+

+

 

 

 Ekonomiczność

-

 

 

 

 

Naprawialność

+

+

 

2

 

 Działanie czynników atmosferycznych***

 

+

 

+

 

 Odporność na zaburzenia zewnętrzne

 

+

+

 

 

 Rodzaje / wariant zastosowania

 

 

 

 

 

Jakość połączeń, szczelność, montowalność

+

+

+

+

1

 Metody wytwarzania, proces technologiczny, outsourcing

-

+

 

+

+

 Materiały, ich charakterystyki oraz właściwości

+

+

+

+

 

Poprawność, stabilność pracy oraz jakość działania

 

+

3

 

+

 Design produktów (poprawność konstrukcji)

 

 

 

 

 

 Szeroka, atrakcyjna, oferta ilościowo i asortymentowo

 

 

 

 

 

 Uwzględnienie warunków rynkowych, marketing

 

 

 

 

 

 Wsparcie techniczne instalatorów, gwarancja, obsługi klienta

+

+

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne

Potrzeby obsługowe wynikają z faktu, że klienci mają możliwość zaspokojenia niżej wy-mienionych potrzeb na poziomie co najmniej wyższym od ofert firm zagranicznych i /lub wybra-nych firm polskich.

Porównanie wyrobów CODI z konkurencją: w tym z firmami polskimi, włoskimi oraz firmą hiszpańską. Dotyczy wymagań, które powinny być spełnione z punktu widzenia klientów. "1" niewystarczające spełnienie wymagania, "5" bardzo dobre spełnienie wymagania

Tab. 2. Porównanie wyrobów z konkurencją

 

Źródło: Opracowanie własne

Firmy polskie

 Hiszpania

Firmy włoskie

 

 

GT Codi DSX Linea Azurro

Proel

Laskomex

Wekta

Fermax Marine Loft

Elvox

Urmet

Btcino

BPT Ophera

 

 

IDENTYFIKACJA  WYMAGAŃ  KLIENTÓW

 

 P     R     O     D     U     K     T

Prosty w obsłudze, trwały i niezawodny

5

4

3

1

2

2

1

2

2

 

Otwieranie z mieszkania (lokalu) drzwi wejściowych, bramy, szlabanu, światła

na klatce, garażu

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

Dobra słyszalność i dobry (wyraźny) obraz

5

4

3

2

2

2

2

3

4

 

Wysokiej jakości (dobry gatunkowo, z części gwarantowanych)

5

4

3

1

4

4

3

3

4

 

Tani i ekonomiczny w eksploatacji (praktycznie bezobsługowy)

5

5

4

2

1

1

1

1

0

 

Łatwo i profesjonalnie monitowany (bezpieczeństwo kradzieży)

5

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ochrona dzięki funkcji „anty napad” – uproszczone wysłanie sygnału alarmu

5

0

0

0

4

0

0

4

4

 

Podgląd obrazu z dowolnej kamery

5

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Sterowanie pilotem bramy, drzwi, światła na klatce schodowej, itp. przez

wbudowany odbiornik

5

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Personalizacja (zmiana kodu wejściowego, wprowadzenie zakazu łączności)

5

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Wykonanie wg najnowszej technologii (cyfrowej)

5

4

3

2

5

2

2

2

4

 

Uruchamianie alarmu lokalnego (monitor jest jednocześnie centralką alarmową)

5

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Łączność z portierem

5

3

3

2

2

2

2

2

2

 

Elegancki, wrażenie luksusowego produktu za rozsądną cenę

5

1

1

0

0

0

0

0

0

 

Oryginalny (lepszy niż mają dotychczasowi inni  użytkownicy)

5

0

0

0

1

1

1

2

4

 

Pełna łączność wzajemna pomiędzy wszystkimi lokatorami w ramach dużego

lokalu, klatki, budynku

5

0

0

0

1

1

1

2

4

 

Podłączenie aparatu audio, telefonu lub monitora wideo do linii lokatorskiej

5

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Instalacja kilku monitorów i aparatów pracujących jako grupa

5

5

0

0

3

3

3

3

3

 

Pełny monitoring systemu, kontrola dostępu i archiwizacja zdarzeń

5

0

0

0

5

0

0

0

0

 

Przekierowanie własnego numeru na dowolny numer (tam gdzie aktualnie

przebywa właściciel)

5

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Funkcjonalny, modny i imponujący działaniem "funkcje na czasie"

5

0

0

0

1

1

0

0

2

 

Wielopoziomową (łączność z portierem z dowolnego miejsca wywołania)

5

3

3

2

2

2

2

2

2

 

Wysyłanie sygnału alarmowego do wybranej grupy lokali z powiadomieniem

5

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Powiadomienia (możliwość wysłania informacji – SMS) dla wybranej grupy

5

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Komunikacja windy z portierem

5

0

0

0

0

1

1

1

1

 

OFERTA FIRMY

Markowy (marketing: produkt, cena, promocja, dystrybucja)

2

4

2

1

4

3

2

0

4

 

                         

Na rys. 1 podano przykładowe wyniki oceny wyrobów CODI porównywanych z konkurencją krajową 

Rys. 1 . Porównanie funkcji dla rynku krajowego

 

                           Źródło: Opracowanie własne

Na rys. 2 i 3 podano przykładowe wyniki wyrobów CODI w ocenie poziomu jakości.

         Rys. 2. Konkurencja krajowa                                   Rys. 3. Konkurencja zagraniczna                        

 

 

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie badań i analiz można stwierdzić, że zdecydowanie słabą stroną firmy CODI jest mało znana marka, która nie jest identyfikowana na rynku krajowym i zagranicznym.

Rys. 4. Porównanie firm konkurencji pod względem marki i produktu markowego

 

                                                       Źródło: Opracowanie własne

Obecnie na polskim rynku znajdują się następujące firmy polskie i zagraniczne, działa-jące w tym samym sektorze rynku i będące bezpośrednimi konkurentami dla Grupy Technicznej CODI (wymieniono najważniejsze) firmy:

-       polskie : Proel, Laskomex, Wekta,

-       włoskie: Urmet, Elvox, BPT, BTicino,

-       hiszpańskie: Fermax.

Rozwiązania wymienionych firm polskich (za wyjątkiem CODI) znajdują się daleko w tyle za wymienionymi firmami zagranicznymi głównie w kwestii rozwiązań systemowych (połącze-nia w ramach złożonego i rozległego osiedla, połączenia pomiędzy portierem a lokatorami, ja-kość obrazu w systemie wideo). Oprócz typowych funkcji domofonu (zadzwoń, pogadaj, wejdź na teren lub wprowadź kod i wejdź) rozwiązania te nie oferują niczego dodatkowego. Rozwią-zania włoskie oferują lepiej dopracowaną łączność portier-lokator i odwrotnie, jednak podob-nie jak i hiszpańskie nie oferują żadnych bardziej rozwiniętych usług w rozumieniu szerzej pojętej łączności wzajemnej, indywidualnej personalizacji systemowej czy przekazu sygnałów alar-mowych i powiadomień. W niektórych przypadkach nie posiadają jednoznacznie zintegrowanej kontroli dostępu. We wszystkich wymienionych wyżej systemach producenci wytwarzają specjalizowane aparaty, które pasują jedynie do konkretnych rozwiązań. Klient nie ma więc żadnej możliwości zastąpienia posiadanego aparatu innym, o innym wzornictwie, kształcie czy funkcjonalności (np. aparat bezprzewodowy). Dodatkowo niekorzystną stroną rozwiązań zagranicznych oraz niektórych polskich jest dramatycznie duża ilość kabli i przewodów koniecznych do rozprowadzenia po obiekcie. Nie tylko podnosi to koszt wykonania lecz również wydłuża czas montażu i bardzo utrudnia prowadzenie prac konserwacyjnych w razie zaistnienia jakiejkolwiek awarii. Przestarzałe jest również wykonanie najbardziej newralgicznego elementu systemu - zewnętrznego panelu pracującego w większości sytuacji w warunkach zewnętrznych. Zdecydowana większość rozwiązań zagranicznych nadal bazuje na mechanicznych klawiaturach, które nie tylko wykazują znaczny stopień zawodności, ale także są wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne, np. wiosenno-jesienne poranne zalodzenia.

 

Uwzględniając powyższe proponowane są następujące syntetyczne kierunki działania:

 

1. Głównym celem powinna być istotna poprawa konkurencyjności poprzez wprowadzenie in-nowacyjnych rozwiązań, całkowicie odmiennych od wymienionego wyżej stanu techniki.         W pierwszej kolejności należy zastosować nowatorskie rozwiązanie klawiatury panelu zew-nętrznego poprzez całkowitą eliminację rozwiązań mechanicznych i wprowadzenie w to miejsce techniki bezstykowej polegającej na wykrywaniu zmian rozkładu pola elektrycznego w obrębie określonego miejsca, a będącego skutkiem zbliżenia palca i przekazu części ła-dunków elektrycznych do ziemi poprzez pojemność człowiek-ziemia. Takie rozwiązanie zapewnia olbrzymią wygodę obsługi (do aktywacji "przycisku" nie jest potrzebna jakakolwiek siła fizyczna), zapewnia wysoką niezawodność działania w dowolnych warunkach atmosfe-rycznych oraz praktyczną niezużywalność.

2.  Elementem wydatnie podnoszącym konkurencyjność jest zwiększenie funkcjonalności ponad stan techniki opisany powyżej. Do pożądanych cech wyrobu należą:

-       Łączność wzajemna pomiędzy wszystkimi lokalami. Sąsiedzi zazwyczaj znają się i nieje-dnokrotnie potrzebują się ze sobą skomunikować. System o takich możliwościach pozwala im na kontakty w sposób prosty i całkowicie bezpłatny. Istotne jest to np. dla dozorcy czy zarządcy, który chciałby zawiadomić mieszkańców o jakimś zdarzeniu, zebraniu, itp.

-       Standard telefoniczny. Takie rozwiązanie eliminuje wiele uciążliwości związanych z prze-ciętnym domofonem opisanym w stanie techniki. Po pierwsze użytkownik może po pewnym czasie wymienić sobie aparat rozmówny na taki, jaki mu odpowiada wzorniczo, kolorystycznie itd. Nie jest w niczym ograniczony. Ponadto, co jest wielką korzyścią dla osób niepełnosprawnych, takie rozwiązanie pozwala na podłączenie bezprzewodowego aparatu telefonicznego, który umożliwia jego posiadanie zawsze przy sobie i daje sposob-ność prostego i szybkiego połączenia z sąsiadem w razie potrzeby.

-       Możliwość personalizacji. Aparat z klawiaturą umożliwia dokonanie wielu rozmaitych ustawień, takich jakie sobie życzy użytkownik. Przy stanie techniki jak wyżej użytkownik takich możliwości nie ma, gdyż dysponuje aparatem posiadającym jeden przycisk do otwierania drzwi i ewentualnie drugi przycisk do wywołania portiera. Posiadając klawia-turę i rozwiązania techniczne jak opisane w niniejszych kierunkach działania, użytkownik chcąc np. zmienić własny PIN kod do wejścia z panelu zewnętrznego nie musi wzywać płatnego instalatora tylko robi to sam z poziomu klawiatury aparatu w lokalu. Dodatkowo może on włączać/wyłączać rozmaite zakazy łączności czy powiadomień, ustawiać przekierowanie wywołania na lokal sąsiada, u którego będzie z wizytą itd.

-       Powiadomienia alarmowe. W sytuacji zagrożenia bądź splotu niekorzystnych okolicz-ności (dym, zalanie itp.) dobrze byłoby wysłać powiadomienie alarmowe. Jedynie nieliczne urządzenia ze stanu techniki potrafią tego dokonać, ale i to jest ograniczone jedynie do powiadamiania dyżurki z portierem. System według kierunków działania przewiduje możliwość wysyłania takiego powiadomienia nie tylko do pomieszczenia ochrony, ale przede wszystkim do wybranej grupy innych lokali. Tym samym osobami mogącymi najszybciej zareagować są sąsiedzi, którzy w ramach np. swojego piętra uzgodnili między sobą plan działania w sytuacjach wyjątkowych.

3.  Konkurencyjność produktu można także podnieść również zwiększając prostotę sieci syste-mu, a także sposób jego instalowania, uruchamiania, konfigurowania oraz konserwacji. Temu celowi służy taki sposób konstruowania i przyjętej topologii instalacji aby do maksy-malnie zmniejszyć ilość stosowanych kabli oraz zwiększyć tolerancyjność systemu na kable przeciętnej jakości. Duże znaczenie ma także przyjęty sposób dokonywania połączeń kablo-wych, za pomocą wtyków rozłączalnych co znakomicie skraca czas montażu, uruchamiania    i napraw.

Proponowany sposób działania firmy CODI pozwalający na zrealizowanie zadań związa-

    nych  z poprawą konkurencyjności opisano na rysunku 5 podanym poniżej.

 

Wizja

 

Jest to spojrzenie w przyszłość przedsiębiorstwa. Wskazuje kierunki stanowiąc wyzwanie.  Wizja  powinna  być  powiązana  z  poprawą finansów, uzyskaniem wyższego  poziomu  satysfakcji  klientów,  zwiększeniem  ilości  i  asortymentu sprzedaży,  zwiększeniem  udziału  w  rynku,  poprawą jakości, zmniejszeniem kosztów, rozwojem konstrukcji, technologii, poprawą organizacji oraz szeroko rozumianym rozwojem.

Misja

Określa zakres działalności, profil wyrobów, rynki oraz kierunki, i specyficzne kompetencje decydujące o zdolności.

 

Wizją dla biznesu firmy CODI powinno być zdobycie pozycji nr 1 na rynku producentów sprzętu i uzyskanie bardzo dobrych wyników w zakresie techniki i technologii, ekonomii oraz finansów oraz organizacji pracy. Strategia powinna być nastawiona na dalszy rozwój i ekspan-sje nie zaś na utrzymanie „status quo” i stagnacje. Rzeczywiście produkty CODI powinny być wideodomofonami XXI  wieku. Misją realną do spełnienia przez firmę CODI powinno być uzys-kanie efektu pełnego zadowolenia klientów (esencją wygody jest zadowolenie) poprzez produ-kowanie domofonów i/lub świadczenie usług na poziomie nieosiągalnym przez konkurencję zarówno krajową jak i zagraniczną.

Nie należy zmieniać profilu wyrobów ponieważ profil posiada unikatowe, inherentne funkcje, które trzeba rozwijać i doskonalić, co pozwoli spełniać w pełni wymagania i oczekiwania klientów.

 

4.     Koncepcja komunikacji ze światem i sterowanymi urządzeniami

Komunikacja poszczególnych urządzeń ze sobą oraz ze światem zewnętrznym (interfej-sem użytkownika bądź operatora) będzie odbywać się w trybie transmisji szeregowej (przewo-dowej bądź radiowej) co generuje potrzebę opracowania protokołu komunikacyjnego. W tym temacie niezbędne jest określenie stopnia jego złożoności tak by uzyskać kompromis pomiędzy przepustowością i kompletnością przekazywanej informacji a czasem transmisji przy założonej, dającej większą odporność na zakłócenia prędkości transmisji.

         4.1.     Protokół komunikacyjny międzymodułowy

Ponieważ moduły rozłożone w osiedlu mogą być oddalone od siebie na spore odległości należałoby rozważyć niską prędkość transmisji (np. 19200b lub niżej) z uwagi na spodziewane zakłócenia oraz możliwość stosowania niedrogich kabli. W zasadzie wysoka prędkość transmisji potrzebna nie jest  z powodu niewielkiej ilości przesyłanej informacji - są to głównie powiado-mienia co gdzie i kiedy?. Celowe jest więc zastosowanie protokołu zawierającego nagłówek rozkazowo-adresowy plus ciąg następujących po nim danych. Kompletna paczka w takim roz-wiązaniu może zawierać łącznie kilkanaście bajtów zawsze o stałej i tej samej długości.

         4.2.     Protokół zewnętrzny

Do komunikacji z zewnętrznym komputerem obsługowym zastosowany będzie ten sam protokół jak dla komunikacji międzymodułowej. Jest optymalne, gdyż nie trzeba tworzyć kolej-nego, nowego bytu, natomiast protokół M/M będzie łatwy do odczytania przez oprogramo-wanie narzędziowo-komunikacyjne. Natomiast do komunikacji z odległym komputerem, znajdu-jącym się poza siecią lokalną zastosować należy typowy, istniejący protokół TCP/IP pasujący do ogól-nodostępnej sieci internetowej.

 

 

4.3.         Interfejsy komunikacyjne

 

W celu umożliwienia wzajemnej komunikacji pomiędzy modułami systemowymi zaistnieje potrzeba wbudowania specjalnych interfejsów transmisji szeregowej. Optymalne wydaje się zastosowanie typowego formatu NRZ (8b, 1start, 1stop) w poziomach napięciowych 0...+5V. Interfejsy z uwagi na równoległe dopinanie poszczególnych modułów muszą posiadać bardzo mały wejściowy prąd polaryzujący (rzędu mikroamperów) oraz możliwość sterowania siecią          o spodziewanej dużej łącznej długości (rzędu kilometrów). Ponieważ zastosowana będzie dwukierunkowa transmisja simpleksowa na jednej parze przewodów konieczne jest uzyskanie krótkiego czasu przełączania w tryb nadawanie/odbiór. Interfejs sieć - komputer musi posiadać dodatkowo moduł obsługi wejścia USB komputera wraz ze wszystkimi niezbędnymi sterowni-kami do obsługi software'owej.

 

5.….Koncepcja wyboru języka programowania

Ogólna koncepcja dotyczy określenia kierunków wyboru języka programowania celem uzyskania optymalnej efektywności i poprawności działania produktu końcowego. System według projektu zawiera wiele elementów pracujących w różnym trybie i na różnych proceso-rach jak również pod różnymi, możliwymi systemami operacyjnymi. Większość elementów podstawowych jak moduły paneli zewnętrznych, moduły sterujące, rozmówne, kontroli dostę-pu czy aparatów lokatorskich wyposażane będą w mikrokontrolery formy Freescale z rodziny HCS08. Wybór pada na Freescale z uwagi na bardzo szerokie potfolio procesorów, unifikację rdzeni, a co za tym idzie kompatybilność oprogramowania w ramach danej rodziny. Ponadto Freescale posiada doskonale dopracowany system uruchamiania  i debugowania oprogramo-wania.

      5.1. Oprogramowanie mikrokontrolerów stosowanych w modułach

 

Istnieją generalnie dwie metody tworzenia oprogramowania na takie urządzenia: języ-kiem wyższego rzędu np. C lub za pomocą języka znajdującego się blisko maszyny - asemblera. Obie metody mają swoje wady i zalety. Zaletą języka wyższego rzędu jest znaczne uproszczenie procedur w sytuacji gdy w programie wymagane jest np. wykonywanie złożonych operacji arytmetycznych np. obliczeń zmiennoprzecinkowych bądź złożonych operacji na większej ilości danych. Jednak dla programów działających w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem interakcji na bodźce świata zewnętrznego i konieczności właściwej i wpasowującej się w ramy czasowe odpowiedzi, dużo bardziej efektywne jest programowanie w języku bliskim działania maszyny. Wówczas to można z wysoką precyzją określić jaki proces jest niezbędny do wykonania i ile dokładnie czasu będzie trwać. Jest to konieczne, jeśli reakcja procesora (modułu, który obsługuje określony obszar działania) ma nastąpić w czasie nieprzekraczającym pewien zadany interwał. Uruchamianie takiego kodu jest wówczas znakomicie łatwiejsze, gdyż programista dokładnie wie jaki jest rzeczywisty przebieg programu i jakie dokładnie instrukcje wykonuje jednostka centralna. Dodatkowo wykorzystując różne elementy peryferyjne procesora jak interfejsy szeregowe, przetwornik A/C, wielokanałowy timer itd. programista musi stać blisko architektury procesora by ją efektywnie zagospodarować i użyć. W tej sytuacji, ponieważ nie przewiduje się stosowania obliczeń zmiennoprzecinkowych (w zasadzie proste działania arytmetyczne będą całkowicie wystarczające) daleko bardziej efektywne będzie zastosowanie języka typu asembler dopasowanego do procesorów firmy Freescale wraz z towarzyszącym całym zespołem edycyjnym, ładującym i uruchomieniowym. Przewiduje się, iż zarówno pisanie oprogramowania jak również jego późniejsze uruchamianie, debugowanie oraz rozwijanie będzie procesem szybszym i znacznie bardziej efektywnym (głównie ze względu na szybkość znajdowania oraz korekcji błędów) przy zastosowaniu asemblera stworzonego dla danej rodziny mikrokontro-lerów.

 

     5.2. Oprogramowanie elementów obsługi kontrolnej i diagnostycznej

Elementem kontrolno-diagnostycznym będzie komputer klasy PC, laptop lub tablet              z ekranem dotykowym. Urządzenia te pracować mogą pod wieloma systemami operacyjnymi jak Windows, MacOS, Android, Linux itp. Z uwagi na największe rozpowszechnienie i łatwość uzyskania narzędzi programistycznych system Windows wydaje się być w tym przypadku najkorzystniejszy. W systemie Windows można używać wielu kompilatorów, dzięki którym uzyskuje się plik wykonywalny, jednak większość z nich wymaga załączania wielu bibliotek do pliku wykonywalnego (np. C/C++) co bywa uciążliwe. Z uwagi na efektywność pisania kodu, łatwość uzyskania interfejsu graficznego oraz dobrej obsługi portów szeregowych (COM, USB)    a także możliwości bezpośredniego stosowania API z systemu Windows wybór pada na kompilator PowerBasic for Windows. Kompilator ten jako jeden z niewielu po kompilacji tworzy jeden plik wykonywalny zawierając w sobie całą niezbędną grafikę dla GUI oraz te elementy biblioteczne z zewnętrznych plików wykonywalnych, które są niezbędne dla pracy programu. Kompilator pobiera żądane elementy w trakcie procesu kompilacji dołączając je do programu głównego. Daje to dużą swobodę przy uruchamianiu programów na komputerach z różnymi wersjami systemu operacyjnego - szczególnie gdy w grę wchodzi obsługa portu szeregowego      w czasie rzeczywistym oraz obsługa protokołu TCP/IP.

6.   Podsumowanie

Niewątpliwą zaletą rozwiązania CODI jest fakt, że do instalacji potrzebna są zawsze te same moduły a możliwości łączeniowe ogranicza jedynie wyobraźnia. Każdy z modułów można łatwo rozłączyć, co wiąże się z szybką instalacją, połączenia są przyjazne montażowi, co gwarantuje łatwe uruchomienie i komfortowy serwis.  Na uwagę zasługuje fakt, że moduł zew-nętrzny montowany jest natynkowo lub podtynkowo w płytkiej wnęce a monitor zawieszany jest na ścianie lub stawiany z podpórką na stole. Świetnym argumentem możliwym do wykorzystania dla klientów jest sama konstrukcja domofonu, która składa się m.in. z: kolorowej kamery z podświetleniem IR, wbudowanego odbiornika pilota radiowego, wyświetlacz graficzny, zbliżeniową klawiaturę, obudowę ze stopu aluminium (wtrysk), wbudowaną listę lokatorów, skaner linii papilarnych. Monitor zawieszany na ścianie lub stawiany z podpórką na stole posiada m.in.: ekran 3,5 cala, system głośnomówiący, klawiaturę zbliżeniową, menu, podgląd, pamięć obrazów. Całość rozwiązania sprawia wrażenie lekkości, funkcjonalności i luksusu. Koncepcje rynkowe obejmują całość działań zmierzających do wypromowania na rynku opisanego                    w niniejszych kierunkach systemu video domofonowego. Są to działania zarówno pośrednie (reklama, ogłoszenia) jak również bezpośrednie (kontakty osobiste, prezentacje itp.), a wśród nich:

-       zmasowany kontakt personalny z osobami decyzyjnymi i technicznymi w firmach

deweloperskich,

-       kontakty marketingowe z firmami projektowymi wykonującymi projekty teletechniczne,

-       kontakt z kierownikami i inżynierami kontraktu pracującymi w dużych firmach wykonawstwa generalnego,

-       wsparcie techniczno-projektowe projektantów instalacji teletechnicznych,

-       spotkania ze wspólnotami mieszkańców i zarządcami nieruchomości,

-       udział w targach, seminariach, forach,

-       kampania reklamowa w periodykach kierowanych do projektantów, zarządców, firm deweloperskich,

-       wykonanie tablic reklamowych i działających makiet wstawianych do specjalistycznych sklepów i hurtowni.

Mając świadomość tego, co oferuje konkurencja i za jaką cenę można, wykorzystując ze-brane informacje źródłowe, należy przygotować stosowną ofertę, która dla klienta będzie atrakcyjna cenowo a także z punktu widzenia jakości wyrobu i funkcji, które ten wyrób realizuje.

 

Wnioski

1.     Firma CODI dysponuje bardzo nowoczesnym rozwiązaniem domofonu wyprzedzają-cym pod względem konstrukcji i technologii konkurencje krajową i zagraniczną o co najmniej kilka lat.

 

2.     Wykorzystanie metody QFD do oceny urządzenia pozwoliło na uzyskanie informacji wynikających z połączenia danych marketingowych z parametrami technicznymi wyrobu. (patrz Załącznik 1)

 

3.     Wszelkie rankingi i porównania benchmarkingowe oraz wyniki badań potwierdzają, że produkty CODI są na bardzo wysokim poziomie. I tak m.in.: najbardziej profesjo-nalne wymagania klientów związane są z cechami prostoty  w obsłudze, trwałością oraz niezawodnością, wysoką jakością, świetnym monitoringiem, elegancją wyko-nania, dobrą  słyszalnością, wyraźnym obrazem. W przypadku produktów CODI są spełnione na poziomie co najmniej konkurencyjnym w stosunku do ofert innych firm.

 

4.     Dalsze prace rozwojowe z wykorzystaniem najnowszych metod kontroli i diagnozo-

wania stanów mogą usprawnić procesy produkcyjne jak również pozwolić na doce-lowe opracowanie i wdrożenie najlepszego w swojej klasie modułu kontroli dostępu zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz koniecznymi powiadomieniami.

 

5.     Dalsze prace i działania innowacyjne wzmocnione promocją, budowaniem wizerun-ku firmy oraz marki są technicznie, ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione.

 

 

5.        Bibliografia

 

1.       Hauser J.R., Clausing D., The House of Quality, Harvard Business Review, May-June 1988

2.       Hering E., Triemel J., Blank H.-P., Qualitätssicherung für Ingenieure, VDI Verlag, Düsseldorf 1993

3.       Chudorliński J. Problematyka techniczna i prawna konstrukcji urządzeń automatyki zabezpieczeniowej zgodnych z wymaganiami EMC Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 7/2014

4.       Kołomańska K., Wolak D., Ocena poziomu jakości wizualnej w otoczeniu człowieka, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa, nr 6 / 2013. PL ISSN 0860-6846. Str. 3-16.

5.       Werpachowski, W.: Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011; ISBN 978-83-7207-980-0. Str. 1-478.

6.       Wolak D., Wymagania i oczekiwania klientów podstawą podejmowania decyzji  strategicznych w Daniluk A. (red.), Zarządzanie organizacją  w nowej rzeczywistości gospodarczej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009. ISBN 978 83 60200 78 0.

7.       Wolak D., Ocena wymagań i oczekiwań klientów firm odzieżowych. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa Nr 9 (716), wrzesień 2009. Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania „ORGMASZ”  w Warszawie PL ISSN 0860-6846.

8.       Santarek K., Gładysz B., Ocena strategiczna efektów wdrożenia RFID, w: Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014

9.       Strona www.codi.pl

10.   Yoji Akao (ed.), Quality Function Deployment. Integrating Customer Requirements into Product Design, Productivity Press, New York 1990

11.   Zeliaś A., Metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2000; ISBN 83-208-1247-X

Wykaz załączników

             1. „Dom Jakości” – Zestawienia informacji o produktach CODI

Wykaz rysunków

            Rys. 1 . Porównanie funkcji dla rynku krajowego ………………………………………………………… 4

            Rys. 2. Konkurencja krajowa ……………………………………………………………………………………….  4                              

            Rys. 3. Konkurencja zagraniczna …………………………………………………………………………………  4

            Rys. 4. Porównanie firm konkurencji pod względem marki i produktu markowego ……. 4

Wykaz tabel

Tab. 1. Zależność pomiędzy najważniejszymi cechami technicznymi …………………………. 2

Tab. 2. Porównanie wyrobów z konkurencją ……………………………………………………………… 3

 

 

 

 

 Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ

 

dr inż. Dorota Wolak

prof. dr hab. Inż. Krzysztof Santarek

prof. nzw. Dr hab. Inż. Wojciech Werpachowski

 

 „Wykorzystanie metody QFD  do zbierania i przetwarzania informacji z badań modułu kontroli dostępu dla zdarzeń związanych z bezpieczeństwem bądź koniecznymi powiadomieniami”

 

 

 

Wstęp

 

Przedmiotem badań i analiz była grupa (rodzina) wyrobów, jakie zamierza produkować i/lub unowocześnić firma Grupa Techniczna CODI. Są to domofony i video domofony zbudowane          w technologii cyfrowej, oferujące użytkownikowi znacznie bogatsze możliwości funkcjonalne        a przez to mające znaczący potencjał konkurencyjny.

 

 

 

Rys. 1. Widok typowego urządzenia produkowanego przez firmę CODI

 

 

 

 

a) domofon cyfrowy,

b) video domofon cyfrowy,

c) multiplexer,

 

 

 

Źródło: www.codi.pl

 

Firma CODI opracowała konstrukcję systemów z niezależnymi liniami (rys.2), poprawiającą w zasadniczy sposób niezawodność i komfort obsługi, oferując użytkownikowi wiele niezwykle przydatnych funkcji, niedostępnych w innych systemach, także firm konkurencyjnych, ze wzglę-du na ograniczenia techniczne produkowanych przez nie urządzeń.

 

 

 

  Rys. 2. Schemat systemu CODI z niezależnymi liniami: (a) ze skupionym oraz (b) z rozproszonym polem

 

 

Konstrukcja systemu z niezależnymi liniami jest dziełem firmy CODI i została opatentowa-na przez CODI.  System z niezależnymi liniami umożliwia  wiele funkcji pozwalających docelowo na uzyskanie pełnej satysfakcji klientów. Jako metodykę badań zaproponowano QFD – Quality Function Deployment. Została opracowana w Japonii w końcu lat 1960-tych przez Shigeru Mizuno (1910-1989) oraz Yoji Akao (ur. 1928) [1].

 

2. Podstawa oceny według metody QFD

 

 

 

Zasadę budowy domu jakości z kolejnością realizacji poszczególnych etapów podano poniżej.

 

 

 

Rys. 3. Budowa domu jakości opracowanego dla potrzeb badań wyrob     

 

2.1. Przygotowanie i realizacja badań 

 Potencjalni klienci – nabywcy i użytkownicy wyrobów wytwarzanych przez firmę CODI zostali podzieleni na kilka grup. Każda z grup użytkowników ma inne cele, potrzeby i wymagania. Badaniami objęto ogółem 417 osób należących do różnych kategorii. Wśród przedstawicieli developerów (ok. 100 klientów firmy CODI) minimalna liczebność próby wyliczona została według wzoru:

gdzie:

minimalna liczebność próby,

wielkość populacji, z której brana jest próba (klienci firmy CODI – ok. 100),

 poziom ufności dla wyników odczytany z tablic rozkładu normalnego wynosi 1,96,

wielkość frakcji; ponieważ nie jest znana wielkość frakcji, w populacji przyjęto dla  

wartość ,

 założony błąd maksymalny na poziomie 2%, czyli 0,02.

 

W badaniach kwestionariuszowych wśród użytkowników (lokatorów), przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych (członków zarządu wspólnoty), zarządców nieruchomości, służb technicznych instalujących i konserwujących systemy domofonowe, inwestorów indywidual-nych (właścicieli mieszkań, domów, itp.) nie przeprowadzano badań pilotażowych, dlatego do ustalenia minimalnej liczebności próby badawczej użyto zależności:

 

 

gdzie:

minimalna liczebność próby,

 wartość statystyki odczytanej z tablic rozkładu normalnego,

 dopuszczalny ustalony z góry maksymalny błąd szacunku.

 

Po podstawieniu do wzoru następujących danych  czyli  = 1,96 oraz przyjęciu maksymalnego błędu szacunku na poziomie 5 %  otrzymano minimalną liczność próby  , co po zaokrągleniu daje wynik 385 ankietowanych osób. Liczebność próby spełnia zatem wymagania reprezentatywności badań.

Przygotowując eksperyment założono, że  wykorzystać do oceny należy także informacje  zebrane ogółem, w tym zebrane takimi metodami jak:

-        ankietową do badań podstawowych (informacje według ankiety);

-        ankietową uzupełniającą (informacje nt. szczegółowych, specyficznych wymagań oraz oczekiwań klientów);

-        indywidualnych przypadków,

-        obserwacyjną (tendencje, trendy, zjawiska gospodarcze);

-        badań statystycznych (zestawienia wyników uzyskanych przy pomocy ankiet badawczych);

-        analizy krytycznej (ocena procesów);

-        sondażu diagnostycznego (wizyty w firmie, rozmowy z przedstawicielami na różnych pozio-mach dekompozycji struktur organizacyjnych oraz klientami),

-        intuicyjną (analizy związane z możliwymi wariantami, opcjami wyrobu);

-        eksperymentalną (sugestie zmian, prognozy, co zmienić?), w tym głównie metodę QFD.

 

Dla potrzeb realizacji badań opracowano nośnik informacji źródłowych (Zał. 1) i przepro-wadzono badania.

2.1. Kolejność działań w metodzie QFD

 

Quality Function Deployment to transformacja wymagań klienta na parametry tech-niczne, rozpisanie funkcji jakości. Redukuje m.in. zmiany w procesie projektowania, umożliwia analizę wymagań klientów i skraca cykl projektowania. Podstawowym narzędziem metody jest dom jakości (haus of quality). Pozwala on na zaprezentowanie związków pomiędzy wyma-ganiami klientów a sposobami ich realizowania.

 

Rys. 4. Budowa „domu jakości” (metodyka postępowania)

 

 

Źródło: Opracowanie własne

 

2.2. Przygotowanie i realizacja badań

 

W założonej skali od 1 do 10 zaznaczone zostały rangi przyporządkowane do poszczegól-nych wymagań i oczekiwań klientów. W macierzy QFD wykorzystywane są współzależności po-między wymaganiami a cechami technicznymi produktu. Tab. 2. Wyniki badań marketingowych

Tab. 1. Wyniki badań marketingowych

 

IDENTYFIKACJA  WYMAGAŃ  KLIENTÓW

P     R     O     D     U     K     T

Prosty w obsłudze, trwały i niezawodny

Otwieranie z mieszkania (lokalu) drzwi wejściowych, bramy, szlabanu, światła na klatce, garażu

Dobra słyszalność i dobry (wyraźny) obraz

Wysokiej jakości (dobry gatunkowo, z części gwarantowanych)

Tani i ekonomiczny w eksploatacji (praktycznie bezobsługowy)

Łatwo i profesjonalnie monitowany (bezpieczeństwo kradzieży)

Ochrona dzięki funkcji „anty-napad” – uproszczone wysłanie sygnału alarmu

Podgląd obrazu z dowolnej kamery

Sterowanie pilotem bramy, drzwi, światła na klatce schodowej, itp. przez wbudowany odbiornik

Personalizacja (zmiana kodu wejściowego, wprowadzenie zakazu łączności,  )

Wykonanie wg najnowszej technologii (cyfrowej)

Uruchamianie alarmu lokalnego (monitor jest jednocześnie centralką alarmową)

Łączność z portierem

Elegancki, wrażenie luksusowego produktu za rozsądną cenę

Oryginalny (lepszy niż mają dotychczasowi inni  użytkownicy)

Pełna łączność wzajemna pomiędzy wszystkimi lokatorami w ramach dużego lokalu, klatki, budynku

Podłączenie aparatu audio, telefonu lub monitora wideo do linii lokatorskiej

Instalacja kilku monitorów i aparatów pracujących jako grupa

Pełny monitoring systemu, kontrola dostępu i archiwizacja zdarzeń

Przekierowanie własnego numeru na dowolny numer (tam gdzie aktualnie przebywa właściciel)

Funkcjonalny, modny i imponujący działaniem "funkcje na czasie"

Wielopoziomową (łączność z portierem z dowolnego miejsca wywołania)

Wysyłanie sygnału alarmowego do wybranej grupy lokali z powiadomieniem na ekranie

Powiadomienia (możliwość wysłania informacji – SMS) dla wybranej grupy monitorów

Komunikacja windy z portierem

OFERTA FIRMY

Markowy (marketing: produkt, cena, promocja, dystrybucja)

                                                                      Źródło: Opracowanie własne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z badań wynika, że najwyższy priorytet i liczność wystąpiła dla następujących cech wy-eksponowanych przez klientów. Pięć cech zostało uznanych za cechy priorytetowe, tj.:

-        prostoty w obsłudze, trwałości i niezawodności działania, (1)

-        możliwości otwierania z mieszkania (lokalu) drzwi wejściowych, bramy, szlabanu, światła na klatce schodowej, garażu, itp. kodem, pilotem, itp., (2)

-        dobrej słyszalności i dobrego (wyraźnego) obrazu, (3)

-        wysokiej jakości (dobrego gatunku, wersji, odmiany z części gwarantowanych), (4)

-        taniości i ekonomiczności w eksploatacji (praktycznie bezobsługowej eksploatacji). (5)

Zestawienie cech o charakterze priorytetowym podano na rysunku 5.

 

 

Rys.5. Wyniki badań rang przyjętych za priorytetowe dot. właściwości urządzenia

 

Źródło: Wyniki badań własnych

 

Rys.6. Wyniki liczbowe badań rang przyjętych za priorytetowe

 

Źródło: Wyniki badań własnych

 

W tab. 2 poniżej zaprezentowano fragment wyników uszeregowanych wartościami cech wyrobu, które były bardzo ważne dla klientów.

Tab. 2. Cechy wyrobu bardzo ważne dla klientów

Nr pyt.

Cecha urządzenia

Suma rang

Ilość osób

„nie” dla cechy

„tak” dla cechy

Odsetek odp. „tak”

Odsetek odp. „nie”

Poziom rangi

Ranga

19

Prosty w obsłudze oraz trwały

i niezawodny

3707

417

11

406

97,36

2,64

9,13

10

1

Otwieranie z mieszkania (lokalu) drzwi wejściowych, bramy,

szlabanu, światła na klatce, garażu

3498

417

17

400

95,92

4,08

8,75

10

3

Dobra słyszalność i dobry (wyraźny) obraz

3431

417

24

393

94,24

5,76

8,73

10

23

Wysokiej jakości (dobry gatun-kowo, z części gwarantowanych)

3249

417

34

383

91,85

8,15

8,48

9

20

Tani i ekonomiczny w eksploatacji (praktycznie bezobsługowy)

3371

417

7

410

98,32

1,68

8,22

9

24

Łatwo i profesjonalnie monitorowa-ny (bezpieczeństwo związane
z ewentualną kradzieżą)

2922

417

55

362

86,81

13,19

8,07

8

13

Ochrona dzięki funkcji „anty napad” – uproszczone wysyłanie sygnału alarmu

2580

417

80

337

80,82

19,18

7,66

8

9

Podgląd obrazu z dowolnej kamery

2345

417

108

309

74,10

25,90

7,59

8

 

Źródło: Badania ankietowe

Tab. 3. Wyniki badań marketingowych z ustaleniami skali ważności poszczególnych cech oraz

              relacji do parametrów technicznych

 

Źródło: badania ankietowe

 

3. Cechy wyrobu finalnego

Wyrób finalny według oceny klientów ma być m.in.:

a).  Prosty w obsłudze, trwały i niezawodny

 

Aż 97,4% klientów uważa, że proces kształtowania wyrobu powinien zaowocować rozwią-zaniem prostym w obsłudze oraz trwałym i niezawodnym w działaniu rozwiązaniem. Współcześ-nie nawet bardzo skomplikowane pod względem technicznym czy technologicznym urządzenia są zaprojektowane w taki sposób, że użytkownik w łatwy, lekki i przyjemny sposób może je wykorzystywać w naturalnych warunkach eksploatacji. Większość użytkowników unika zakupu sprzętu, którego pełne wykorzystanie wymaga głębokiej wiedzy technicznej i przygotowania inżynierskiego lub co najmniej znajomości zjawisk  i mechanizmów w otaczającym nas świecie. Poprzez typowanie pojęcia trwałości wyrażone zostało oczekiwanie, że przebieg bezobsługowej pracy będzie możliwie duży. Im więcej urządzeń wykorzystuje społeczeństwo tym bardziej odczuwane są skutki złej jakości m.in. poprzez konieczność realizacji napraw, wymian, regulacji czy regeneracji części składowych. Związane jest to z ponoszeniem nakładów na wymiany, regulacje, regeneracje czy inne złożone metody naprawy nie mówiąc o kosztach samego serwisu. Niezawodność działania kojarzona jest z prawdopodobieństwem poprawnej pracy urządzenia. Wysoki  poziom niezawodności kojarzony jest z długim okresem czasu (pracy urządzenia) do awarii (uszkodzenia), naprawy, regulacji, regeneracji czy złożonej metody naprawy. Niezawodność związana jest bezpośrednio z trwałością części, układów, zespołów, podzespołów, par kinematycznych i elementów składowych. W każdym urządzeniu technicznym są elementy, które determinują trwałość i niezawodność działania. Często określamy je jako tzw. „słabe ogniwa”. Wyróżniają się one oprócz innych właściwości mogących negatywnie rzutować na jakość działania również wyższym od innych elementów parametrem strumienia uszkodzeń, wymian, regulacji czy regeneracji.

Analizując 2,6% respondentów, którzy uznali, że cecha ta nie jest priorytetowa można stwierdzić, że są to klienci, którzy mając świadomość stopnia skomplikowania wyrobu oraz złożoność zarówno samego domofonu jak i jego oprogramowania bardziej stawiają na takie cechy i właściwości jak:

-        otwieranie z mieszkania (lokalu) drzwi wejściowych, bramy, szlabanu, światła na klatce schodowej, garażu, itp. kodem, pilotem, itp.

-        dobrą słyszalność i dobry (wyraźny) obraz,

-        wysokiej jakości produkt (dobry gatunkowo, z części gwarantowanych).

Ponieważ poprzez jakość rozumieć należy m.in.: trwałość i niezawodność, poprawność działania, ekonomiczność oraz naprawialność odpowiedzi w zasadzie potwierdzają w pełni zale-cenie choć wyrażają swoją opinię innymi słowami. Należy również nie wykluczać faktu, że pojęcia techniczne wywołują awersje do problemu a respondent chce aby urządzenie dobrze działało (była dobra słyszalność i wyraźny obraz oraz spełniało swoją funkcję domofonu, co ich w pełni satysfakcjonuje. Zakładając, że wartość średnia rangi problemu sugerowana przez badanych klientów (z badań) wynosi 8,89 punktów a poziom osób typujących daną cechę jest na poziomie 9.13 punktów założono w metodzie Quality Funkction Deployment (QFD) rangę na poziomie 10.

 

b). Praktyczny, tj. pozwalać na otwieranie z mieszkania (lokalu) drzwi wejściowych, bramy,

      szlabanu, światła na klatce schodowej, garażu, itp. kodem, pilotem, itp.

 

Prawie 96% respondentów typowało w badaniach, że najważniejsza w urządzeniu jest możliwość otwierania mieszkania (lokalu), drzwi wejściowych kodem i/lub pilotem. Jest to zgodne z ideą funkcjonowania urządzenia. Średnia wartość rangi przyznawana tej funkcji wynosi 8,75, co świadczy o docenianiu przez przeważającą większość klientów tej funkcji. Poprzez mieszkanie rozumieć należy przede wszystkim drzwi wejściowe na klatkę, korytarz i/lub pomieszczenie będące łącznikiem z mieszkaniem właściwym. Możliwości otwierania bramy, szlabanu są ważna dla posiadaczu własnego auta. Zapalanie światła na klatce schodowej jest ułatwieniem dla wszystkich użytkowników.

Analizując oceny ok. 4% respondentów, dla których problem nie miał charakteru prioryte-towego można stwierdzić, że respondenci ci jako priorytet traktują dobrą słyszalność, wyraźny odbiór, personalizację oraz prostotę w obsłudze a także trwałość i niezawodność. Z wypowiedzi wynika, że ważne są dla nich takie właściwości eksploatacyjne jak:

-        taniość i ekonomiczność w eksploatacji (bezobsługowość),

-        ochrona dzięki funkcji „anty-napad”,

-        uproszczone wysłanie sygnału alarmu, uruchamianie alarmu lokalnego (monitor jest jednocześnie centralką alarmową),

-        elegancja, sprawianie wrażenia luksusowego produktu za rozsądną cenę,

-        funkcjonalność wyrobu, wyrób modny i imponujący działaniem "funkcje na czasie",

-        wysoka jakość (wyrób dobry jakościowo, z części gwarantowanych).

Zakładając, że wartość średnia rangi problemu sugerowana przez badanych klientów
wynosi 8,39 punktów a poziom osób typujących daną cechę jest na poziomie 8,85 punktów założono w metodzie Quality Funkction Deployment (QFD) rangę na poziomie 10.

c). Powinien umożliwiać dobrą słyszalność i dobry (wyraźny) obraz

 

Urządzenie ma umożliwiać perfekcyjny przekaz informacji pomiędzy osobą, która zamierza wejść do domu a decydentem (mieszkańcem), który według posiadanych informacji podejmuje decyzję nt. otwarcia dostępu do swojego mieszkania. Dotychczasowe systemy z uwagi na niską jakość dźwięku oraz mały zły jakościowo obraz nie pozwalają na podjęcie w pełni świadomej decyzji i wiele osób bez pełnego zidentyfikowania osoby dzwoniącej naciska na przycisk otwierający drzwi. Nie musi to ale może powodować zagrożenie dla mieszkańców wpuszczenia osoby niepowołanej. Wysokiej jakości dźwięk w połączeniu z obrazem o wysokiej rozdzielczość jest pożądany w tego typu urządzeniach i dlatego większość respondentów wyraziła swoją opinię poprzez nadanie stosownej rangi, że cechu tego typu zaliczyć należy do priorytetowych. W dobie telefonów, tabletów i komputerów z ekranami umożliwiającymi wysoką rozdzielczość obrazu dotychczasowe urządzenia sprawiają wrażenie rozwiązań z poprzednie-go stulecia. Dobrą słyszalność i dobry (wyraźny) obraz aż ponad 94% respondentów uznało za cechy prio-rytetowe. Średnia ocena wypowiedzi na poziomie 8,83 pozwala na przyjęcie w metodzie QFD rangę również na poziomie 9. Potencjalni klienci, którzy nie uznali jakości obrazu i dźwięku za cechy priorytetowe preferowali takie właściwości jak:

-        możliwość personalizacji (zmiana kodu wejściowego, wprowadzenie zakazu łączności, zakazu powiadomień itd.),

-        prostotę w obsłudze, trwałość i niezawodność,

-        pełny monitoring systemu, kontrola dostępu i archiwizacja zdarzeń,

-        taniość i ekonomiczność w eksploatacji (praktycznie bezobsługowość),

            Dobra słyszalność i wysokiej jakości obraz nie powodują dysonansu  w stosunku do innych wyżej wymienionych priorytetów klientów.

d). Wysokiej jakości (dobry gatunkowo, z części gwarantowanych)

Jakość jest właściwością przynależną każdemu urządzeniu technicznemu i może być wy-rażona wielkościami liczbowymi. Podczas oceny przyjmuje się zazwyczaj założenie dotyczące kryterium i miar oceny oraz wynikające z tego wskaźniki ocenowe. Zmiana poziomu wskaźników oceny w funkcji czasu, czy ilości godzin pracy umożliwia uzyskanie charakterystyk ocenowych. Na rysunku podanym poniżej zaprezentowano sposób wyboru wskaźników oceny poziomu jakości wyrobów i/lub usług.

 

3.     Ważność parametrów technicznych

Ważność parametrów technicznych opisano w podpunktach podanych poniżej.

 

3.1.            Najwyższy poziom ważności wartości parametrów technicznych

 

Najwyższy poziom wartości docelowych przyporządkowano do:

 

-       Estetyki wykonania,

-       Właściwości mechanicznych****

-       Trwałości,       

-       Niezawodności działania,

-       Poprawności działania,

-       Jakości połączeń, szczelności, montowalności,

-       Poprawności, stabilności pracy oraz jakości działania,

-       Wsparciu technicznemu instalatorów, gwarancji, obsłudze klienta.

 

Rozkład cech dla poziomu najwyższego prezentuje fakt, że wszystkie cechy są maksymatami.

 

Rys. 7. Rozkład cech dla oceny parametrów technicznych powyżej średniej

 

Źródło: Opracowanie własne

 

3.2.            Średni poziom ważności wartości parametrów technicznych

 

Na średnim (przeciętnym) poziomie ustalono:

-        Działanie czynników atmosferycznych,

-        Materiały, ich charakterystyki oraz właściwości,

-        Szeroka, atrakcyjna, oferta ilościowo i asortymentowo,

-        Uwzględnienie warunków rynkowych, marketing.

Dla średniego poziomu maksymaty dotyczą:

 

-       Działania czynników atmosferycznych,

-       Szerokiej, atrakcyjnej oferty ilościowo i asortymentowo.

 

Optymaty związane są z:

-       Materiałami, ich charakterystykami oraz właściwościami,

-       Parametrami uwzględniającymi warunki rynkowe, informacje marketingowe.

Rozkład podziału dla średniego poziomu wartości docelowych parametrów technicznych przedstawia się następująco:

 

Rys. 8. Rozkład cech dla średniego poziomu oceny parametrów technicznych

 

                                                      Źródło: Opracowanie własne

 

3.3.            Poziom poniżej średniego ważności wartości parametrów 

 

Poniżej poziomu średniego założono, że cechy są następujące:

-       Ekonomiczność,

-       Naprawialność,

-       Odporność na zaburzenia zewnętrzne,

-       Metody wytwarzania, proces technologiczny, Outsourcingu,

-       Design produktów (poprawność konstrukcji).

 

 

3.4.            Najniższy poziom ważności wartości parametrów technicznych

 

Najniższy poziom został przyporządkowany do:

 

-       Różnorodności kolorystycznej urządzeń peryferyjnych.

 

3.5.            Ocena stopnia wymagań dot. ważności parametrów technicznych

 

Maksymaty dla oceny najwyższej przyznano:

-       Estetyce wykonania,

-       Właściwościom mechanicznym****

-       Trwałości,

-       Niezawodności,

-       Poprawności działania.

-       Jakość połączeń, szczelność, montowalność,

-       Poprawność, stabilność pracy oraz jakość działania,

-       Wsparcie techniczne instalatorów, gwarancja, obsługa klienta.

 

Na średnim (przeciętnym ale wysokim) poziomie ustalono:

-       Działania czynników atmosferycznych***,            

-       Szeroką, atrakcyjną ofertę ilościowo i asortymentowo,

-       Materiały, ich charakterystyki oraz właściwości,

-       Parametry uwzględniające warunki rynkowe i/oraz informacje marketingowe.

 

Rozkład poszczególnych wartości docelowych podano poniżej.

 

Rys. 9. Rozkład wartości docelowych w ocenie parametrów technicznych

 

Źródło: Opracowanie własne

 

W uzupełnieniu informacji odnośnie rozkładu wartości docelowych w ocenie parametrów technicznych można stwierdzić, że:

1.      Wymagania techniczne zostały ustalone na wysokim poziomie. Szczególnie te wyma-gania, które zaliczone zostały do pierwszej grupy wymagań najwyższych (również najbardziej licznych). Dodatkowo pożądanymi wielkościami są tzw. maksymaty. (Im wyższa wartość parametru technicznego tym lepiej);

2.      Poziom drugi (średni poziom) połowa wskaźników ważności parametrów technicznych to maksymaty a połowa to optymaty.

3.      Poziom trzeci (poniżej poziomu średniego dla wymagań) reprezentowany przez:

-       Ekonomiczność,

-       Naprawialność,

-       Odporność na zaburzenia zewnętrzne,

-       Metody wytwarzania, proces technologiczny, Outsourcingu,

-       Design produktów (poprawność konstrukcji),

Również określony został w całości jako maksymaty.

Najmniejsze wymaganie i jedyne tak nisko ocenione związane jest z poziomem czwartym i dotyczy:

                  - Różnorodności kolorystycznej urządzeń peryferyjnych.

               Takie założenie jest zgodne z zasadami preferującymi cechy dominujące

        rzutujące na efekt zadowolenia klienta.

                                      

4.     Ustalenie docelowych wartości parametrów technicznych

 

4.1. Analiza wyników badań

 

Identyfikując zjawiska i ustalając docelowe wartości parametrów przyjęto założenie, że urządzenie systematycznie oceniane jest na bieżąco oraz będzie m. in. poprzez ocenę:

-        na różnych stopniach dekompozycji struktury niezawodnościowo-funkcjonalnej,

-        funkcjonalności i poprawności działania, w tym:

trwałości i niezawodności całego układu oraz trwałości elementów składowych;

-        ekonomiczno-finansową zaproponowanych rozwiązań innowacyjnych;

-        naprawialności i podatność obsługowo-naprawcza;

-        wskaźników i charakterystyk eksploatacyjnych decydujących o przewadze nad wyro-bami konkurencji

-        unikatowych ważnych funkcji nie stosowanych u konkurencji:

-        możliwości i warunki dalszego rozwoju produktu, w tym jego funkcji, charakterystyk oraz parametrów związanych z: techniką, technologią, organizacją pracy (ocena m.in. występujących rezerw)

-        korzyści z zastosowanych unikatowych rozwiązań (patentu firmy CODI), 

Ważnym elementem badań i analiz jest ocena ważności (znaczenia) parametrów technicz-nych. Określona jako suma iloczynów wymagań i oczekiwań klientów i ich zależności pomiędzy parametrami technicznymi (relacje między wierszami i kolumnami).

 

 

 

*

Łatwe konfigurowanie: kolor, wersja, odmiana, zakres działania, stosownie do potrzeb, oczekiwań, możliwości; Odpowiednia ilość, asortyment pasujące podzespoły, Układy, które cieszą się popular-nością klientów;

 

**

Prosta (łatwa) eksploatacja, trwałość zespołów, odporność na warunki eksploatacji (promienie sło-neczne, temperatura, wilgotność itp.);

 

***

m.in. możliwość usuwania wilgoci, odporność na warunki atmosferyczne;

 

****

Odporność na odkształcenia,  uszkodzenia mechaniczne.

 

Źródło: badania ankietowe własne

 

Wnioski

 

1.      Celem opracowania była identyfikacja wymagań (oczekiwań) użytkowników w zakresie nad-zoru rozmaitych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem bądź koniecznymi powiadomienia-mi w systemach domofonowych i video domofonowych stosowanych w  budownictwie,
w tym zwłaszcza jednorodzinnym, wielorodzinnym (apartamentowce), zamkniętych osiedlach domów jednorodzinnych, budynkach biurowych, użyteczności publicznej, itp. Badania przeprowadzono metodą ankietową. Przebadano ogółem 417 osób.

2.      Zidentyfikowano cztery grupy wymagań klientów:

     A – wymagania I rzędu – wymagania kluczowe, podstawowe:

A1: Tani i ekonomiczny w eksploatacji (praktycznie bezobsługowy)

A2: Prosty w obsłudze, trwały i niezawodny

A3: Otwieranie z mieszkania (lokalu) drzwi wejściowych, bramy, szlabanu, światła na klatce, garażu.

A4: Dobra słyszalność i dobry (wyraźny) obraz

A5: Wysokiej jakości (dobry gatunkowo, z części gwarantowanych)

A6: Elegancki, wrażenie luksusowego produktu za rozsądną cenę

A7: Pełny monitoring systemu, kontrola dostępu i archiwizacja zdarzeń.

Wymagania I rzędu muszą być bezwzględnie spełnione. Zarazem nie wyróżniają one wyrobu od wyrobów innych firm.  

B – wymagania II rzędu – zaawansowane funkcje wyrobu

B1: Sterowanie pilotem bramy, drzwi, światła na klatce schodowej, itp.

B2: Łatwo i profesjonalnie monitowany (bezpieczeństwo kradzieży)

B3: Personalizacja (zmiana kodu wejściowego, wprowadzenie zakazu łączności,

B4: Uruchamianie alarmu lokalnego (monitor jest jednocześnie centralką alarmową)

B5: Ochrona dzięki funkcji „anty napad” – uproszczone wysłanie sygnału alarmowego.

Wymagania grupy II są zgłaszane przez bardziej doświadczonych użytkowników w tym służby konserwatorskie, instalacyjne, itp

 – wymagania III rzędu

C1: Wysyłanie sygnału alarmowego do wybranej grupy lokali

C2: Funkcjonalny, modny i imponujący działaniem "funkcje na czasie"

C3: Podgląd obrazu z dowolnej kamery

C4: Wykonanie wg najnowszej technologii (cyfrowej)

C5: Przekierowanie własnego numeru na dowolny numer (tam gdzie aktualnie przebywa właściciel)

C6: Podłączenie aparatu audio, telefonu lub monitora wideo do linii lokatorskiej

C7: Łączność z portierem

C8: Oryginalny (lepszy niż mają dotychczasowi inni  użytkownicy)

C9: Markowy (marketing: produkt, cena, promocja, dystrybucja

Wymagania III rzędu wskazują na możliwość segmentacji rynku oraz konieczność pro- wadzenia działań marketingowych adresowanych do zidentyfikowanych, docelowych grup klientów. Jest to możliwe a nawet stosunkowo proste w przypadku zastosowania technologii cyfrowych a także możliwości programowego wyłączania bądź włączania pewnych funkcji.

3.      Wynik badań pierwszej fazy umożliwił realizację kolejnych prac według metody QFD (Quality Function Deployment) przyjętej jako podstawa metodyczna realizacji części badawczej projektu.

 

4.      Produkty firmy CODI w większości przypadków spełniają wymagania oraz oczekiwania klientów, które zidentyfikowano badaniami statystycznymi.

 

5.      Analizując dotychczasowy sposób obsługi klientów, identyfikując oraz oceniając punkty sła-bości można stwierdzić, że produkty firmy CODI mogą osiągnąć sukces poprzez zainwesto-wanie w dalsze ich doskonalenie. Zajmowanie się tą problematyką jest technicznie, ekono-micznie i organizacyjnie uzasadnione. Celowe i zasadnie jest profesjonalne podejście zarówno do obsługi klienta jak i jego potrzeb oraz oczekiwań tych znanych jak i takich, które  decydują o uzyskaniu przewagi nad konkurencją.

 

5.     Bibliografia

 

1.       Hauser J.R., Clausing D., The House of Quality, Harvard Business Review, May-June 1988

2.       Hering E., Triemel J., Blank H.-P., Qualitätssicherung für Ingenieure, VDI Verlag, Düsseldorf 1993

3.       Chudorliński J. Problematyka techniczna i prawna konstrukcji urządzeń automatyki zabezpieczeniowej zgodnych z wymaganiami EMC Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 7/2014

4.       Kołomańska K., Wolak D., Ocena poziomu jakości wizualnej w otoczeniu człowieka, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa, nr 6 / 2013. PL ISSN 0860-6846. Str. 3-16.

5.       Werpachowski, W.: Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011; ISBN 978-83-7207-980-0. Str. 1-478.

6.       Wolak D., Wymagania i oczekiwania klientów podstawą podejmowania decyzji  strategicz-nych w Daniluk A. (red.), Zarządzanie organizacją  w nowej rzeczywistości gospodarczej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009. ISBN 978 83 60200 78 0.

7.       Wolak D., Ocena wymagań i oczekiwań klientów firm odzieżowych. Ekonomika i organiza-cja przedsiębiorstwa Nr 9 (716), wrzesień 2009. Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarzą-dzania „ORGMASZ”  w Warszawie PL ISSN 0860-6846.

8.       Santarek K., Gładysz B., Ocena strategiczna efektów wdrożenia RFID, w: Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014

9.       Strona www.codi.pl

10.   Yoji Akao (ed.), Quality Function Deployment. Integrating Customer Requirements into Product Design, Productivity Press, New York 1990

11.   Zeliaś A., Metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2000; ISBN 83-208-1247-X

 

Wykaz załączników

Ankieta 1: Badanie potrzeb użytkowników ……………………………………………………………………………. 18

           

Wykaz rysunków

Rys. 1 . Widok typowego urządzenia produkowanego przez firmę CODI ……..…………………… 1

Rys. 2. Schemat systemu CODI z niezależnymi liniami: (a) ze skupionym oraz (b) z rozproszonym polem komutacyjnym ……………………………………………….……………………………………  1

Rys. 3. Budowa domu jakości opracowanego dla potrzeb badań wyrobów CODI …………..…  2

Rys. 4. Budowa „domu jakości” (metodyka postępowania) ………………………………………………. 4

Rys. 5. Wyniki badań rang przyjętych za priorytetowe dot. właściwości urządzenia ……….. 6

Rys. 6. Wyniki liczbowe badań rang przyjętych za priorytetowe ………………………………………. 6

Rys. 7. Rozkład cech dla oceny parametrów technicznych powyżej średniej ………………….... 10

Rys. 8. Rozkład cech dla średniego poziomu oceny parametrów technicznych ……………….. 11

Rys. 9. Rozkład wartości docelowych w ocenie parametrów technicznych ………………………. 12

 

Wykaz tabel

 

Tab. 1. Wyniki badań marketingowych ……………………………………………………………………..……… 5

Tab. 2. Cechy wyrobu bardzo ważne dla klientów ……………………………………………………………… 6

Tab. 3. Wyniki badań marketingowych z ustaleniami skali ważności poszczególnych cech…….                                                                   

oraz relacji do parametrów technicznych………………………………………………………………. 7

Tab. 4. Ocena parametrów technicznych …………………………………………………………………………. 14

 

                

 

 

 

 

Ankieta 1 : Badanie potrzeb użytkowników.                                  Ankieta nr:    /  

                                                                                                                                      

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

 

W zawiązku z prowadzonymi badaniami dotyczącymi zaawansowanych systemów domofono-wych / video domofonowych zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Celem ankiety jest poznanie potrzeb i wymagań obecnych bądź przyszłych użytkowników takich systemów. Wyniki badania posłużą celom naukowym.

W ankiecie prosimy o zaznaczenie właściwych pól.

 

Część I ankiety: Dane ogólne

A.      Kategoria użytkownika [2]:

A1.  Użytkownik końcowy

1.1. Właściciel / lokator

1.2. Reprezentacja lokatorów (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa)

1.3. Portier

1.4. Służby techniczne (konserwator urządzeń)

1.5.   Zarządca nieruchomości

A2. Inwestor

1.6. Inwestor indywidualny

1.7. Inwestor instytucjonalny, developer

1.8. Projektant (architekt, projektant instalacji).

B.      Rodzaj nieruchomości

B1. Dom jednorodzinny

B2. Mieszkanie w domu wielorodzinnym

B3. Lokal użytkowy w budynku wolnostojącym

B4. Lokal użytkowy w budynku wielorodzinnym

B5. Dom w osiedlu zamkniętym

B6. Budynek biurowy

B7. Inny rodzaj nieruchomości (wymienić jaki):

     

       …………………………………………………….

C.       Lokalizacja nieruchomości:

C1. Miejscowość powyżej 300 000 mieszkańców

C2. Miejscowość powyżej 50 000 mieszkańców

C3. Miejscowość powyżej 5000 mieszkańców

C4. Miejscowość powyżej 1000 mieszkańców

C5. Inne (podać jakie).

 

……………………………………………………..

 

D.      Czy w budynku istnieje już instalacja domofonowa / video domofonowa         TAK / NIE

 

 

 

E.       Wiek osoby udzielającej odpowiedzi:

E1. Do 21 lat

E2. Do 35 lat

E3. Do 50 lat

E4. Do 65 lat

E5. Powyżej 65 lat

F.       Płeć osoby udzielającej odpowiedzi: mężczyzna / kobieta

 

Część II ankiety: Badanie potrzeb użytkownika.

W poniższej tabeli można wskazać kilka (wiele potrzeb). Prosimy również o ocenę względnej ważności potrzeby w skali 1-10: 1 – potrzeba najmniej ważna (istotna),

10 – potrzeba bardzo ważna (priorytetowa).

Lp.

Nazwa potrzeby / wymagania

Tak/nie

Waga

1

Otwieranie z mieszkania (lokalu) drzwi wejściowych, bramy, szlabanu, światła na klatce schodowej, garażu, itp. kodem, pilotem, itp.

 

 

2

Łączność z portierem

 

 

3

Dobra słyszalność i dobry (wyraźny) obraz

 

 

4

Podłączenie aparatu audio, telefonu bezprzewodowego lub monitora wideo do linii lokatorskiej

 

 

5

Instalacja kilku monitorów i aparatów pracujących jako grupa

 

 

6

Pełna łączność wzajemna pomiędzy wszystkimi lokatorami w ramach dużego lokalu, klatki, budynku osiedla

 

 

7

Przekierowanie własnego numeru na dowolny numer (tam gdzie aktualnie przebywa właściciel)

 

 

8

Personalizacja (zmiana kodu wejściowego, wprowadzenie zakazu łączności, zakazu powiadomień itd.

 

 

9

Podgląd obrazu z dowolnej kamery

 

 

10

Sterowanie pilotem bramy, drzwi, światła na klatce schodowej, itp.

 

 

11

wielopoziomową (i z dowolnego miejsca wywołania) łączność z portierem

 

 

12

Powiadomienia (możliwość wysłania informacji – MMS) dla wybranej grupy monitorów

 

 

13

Ochrona dzięki funkcji „antynapad” – uproszczone wysłanie sygnału alarmu

 

 

14

Uruchamianie alarmu lokalnego (monitor jest jednocześnie centralką alarmową)

 

 

15

Wysyłanie sygnału alarmowego do wybranej grupy lokali

 

 

16

Uruchamianie windy z lokalu (domofonu, video domofonu)

 

 

17

pełny monitoring systemu, kontrola dostępu i archiwizacja zdarzeń

 

 

18

Wykonanie wg najnowszej technologii (cyfrowej)

 

 

19

Prosty w obsłudze, trwały i niezawodny

 

 

20

Tani i ekonomiczny w eksploatacji (praktycznie bezobsługowy)

 

 

21

Elegancki, wrażenie luksusowego produktu za rozsądną cenę

 

 

22

Funkcjonalny, modny i imponujący działaniem "funkcje na czasie"

 

 

23

Wysokiej jakości (dobry gatunkowo, z części gwarantowanych)

 

 

24

Łatwo i profesjonalnie monitorowany (bezpieczeństwo kradzieży)

 

 

25

Oryginalny (lepszy niż mają dotychczasowi inni  użytkownicy)

 

 

26

Markowy (marketing: produkt, cena, promocja, dystrybucja)

 

 

27

Inne (wymienić jakie)

 

 

28

Inne (wymienić jakie)

 

 

29

Inne (wymienić jakie)

 

 

30

Inne (wymienić jakie)

 

 

31

Inne (wymienić jakie)

 

 

32

Inne (wymienić jakie)

 

 

      Miejsce i data badań ankietowych: …………………………………, dn.

[1] Por. Yoji Akao (ed.), Quality Function Deployment. Integrating Customer Requirements into Product Design, Productivity Press, New York 1990

[2] Uwaga: użytkownik może należeć do kilku kategorii; proszę zaznaczyć wszystkie

 

  • Staże pracowników w mazowieckich jednostkach naukowych” listopad 2012 – luty 2014
  • Pracownik 45+ Przełamywanie barier na rynku pracy” – październik 2010 – luty 2013
  • Pracownik 50+ Przełamywanie barier na rynku pracy” – marzec 2010 – luty 2011