Wydania 2016-2017

Styczeń 2016, nr 1

 • Dorota Jelonek, Cezary Stępniak, Modelowanie procesów biznesowych w kontekście rozwoju kreatywności przyszłych menedżerów, str. 4-14
 • Piotr Masiukiewicz, Functions of Banks in Restructuring Enterprises versus Survival Capital, str. 15-23
 • Przemysław Banasik, Sylwia Morawska, Corporate Restructuring. The Directions of Legislative Changes, str. 24-33
 • Iwona E. Bogucka, Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego, str. 34-50
 • Izabela Jonek-Kowalska, Przyczyny i symptomy kryzysu w procesie restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw górniczych, str. 51-66
 • Monika Szczerbak, Audyt wewnętrzny w ocenie skuteczności kontroli, procesów zarządzania ryzykiem i ładu  korporacyjnego, str. 67-81
 • Alicja Krzepicka, Marketing in Crisis Situations in a Company, str.81-91
 • Dorota Ciesielska, Internacjonalizacja przedsiębiorstw typu latecomer, str. 92-100
 • Paweł Dec, Demografia przedsiębiorstw – analiza ilościowa upadłości w Polsce i na świecie, str. 101-117
 • Ewa Wierzbicka, Rola ubezpieczeń w przeciwdziałaniu powstawania sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa, str. 118-129
 • Piotr Masiukiewicz, Refleksje na kanwie lektury monografii Tomasza Gigola „Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo”, str. 130-137
 • Wojciech Wiszniewski, Recenzja książki pt. „Marketing Q lojalności” Nemezjusza M. Pazio  Difin,  Warszawa 2015, str. 138-140

Luty 2016, nr 2

 • Aleksander Buczacki, Marnotrawstwo w procesach opracowywania nowych produktów, str. 3-13
 • Janusz Ząbek, ISO 9001:2015. Wybrane problemy zarządzania z perspektywy nowej normy, str. 14-25
 • Wiesław Cetera, Logistyka mediów, str. 26-35
 • Jarosław Wenancjusz  Przybytniowski, Wioletta Magdalena Pacholarz, Bezpieczeństwo ekologiczne w usłudze ubezpieczeniowej, str. 36-48
 • Stanisław M. Szukalski, Metody oceny efektywności rozwiązań outsourcingowych, str. 49-59
 • Józefa Famielec, Zarys modelu oceny finansowej przedsiębiorstwa, str. 60-74
 • Tadeusz Jakub Chruściel, Możliwości zwiększania efektywności usług komunalnych w spółkach samorządowych, str. 75-83
 • Jakub Gołaś, Prawne i ekonomiczne uwarunkowania opóźnień płatniczych w transakcjach handlowych przedsiębiorstw w Polsce, str. 84-93
 • Danuta Dudkiewicz – Zimny, Recenzja książki pt. „Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka” redakcja naukowa Barbara Dobiegała – Korona Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, str. 94-100

Marzec 2016, nr 3

 • Michał Adam Leśniewski, Konkurencyjność ekorozwojowa przedsiębiorstw, str. 3-16
 • Marcin Kołtuniak, The Long Term Cointegration Between Indices of the Real Estate, the Property Enterprises Stocks and the Capital Markets in Poland, str. 17-31
 • Julita Mlaskawa, Zarządzanie czynnikami wspomagającymi proces generowania innowacyjnego pomysłu, str. 32-39
 • Robert Wojtachnik, Czynniki funkcjonalne w procesie wyboru oprogramowania, str. 40-52
 • Julia Gorzelany, Paulina Figas, Proces suburbanizacji terenów podmiejskich na przykładzie podkrakowskiej gminy  Mogilany, str. 53-67
 • Izabella Steinerowska-Streb, Wybrane determinanty zatrudniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach  rodzinnych, str. 68-78
 • Dorota Jegorow, Organizacje pozarządowe jako beneficjent polityki spójności Unii Europejskiej –   doświadczenia Polski, str. 79-89
 • Waldemar  Kozłowski, Model oceny opłacalności inwestycji w infrastrukturę energetyki  wiatrowej, str. 90-101
 • Wojciech  Werpachowski, Recenzja książki pt. „Inżynieria zarządzania III” Ireneusza Durlika i Krzysztofa Santarka, Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., Warszawa 2016, str. 102-104

Kwiecień 2016, nr 4

 • Wiesław Łukasiński, Jakość a funkcjonowanie organizacji, str. 3-13
 • Robert Kowal, Klasteryzacja indeksów giełdowych, str. 14-22
 • Jacek Pera, Walidacja podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka w COBIT i ITIL, str. 23-36
 • Konrad Kulikowski, Indywidualne cechy pracowników a satysfakcja ze świadczeń   pozapłacowych, str. 37-50
 • Karol Andrzejewski, Zaangażowanie pracowników w powodzenie projektów doskonalących w przedsiębiorstwie, str. 51-63
 • Marzena Syper–Jędrzejak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w kancelarii prawnej, str. 64-73
 • Elżbieta Paliga, Projektowanie procesu zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego, str. 74-82
 • T. Bartosz Kalinowski, Praktyki zarządzania aktywami w wybranych przedsiębiorstwach, str. 83-95
 • Zbigniew Chyba, Pozyskiwanie technologii a kreowanie przedsiębiorczości technologicznej, str. 96-107
 • Wasyl Yeleyko, Olha Trut, Prospects and Problems of the Implementation of Performance Management by Ukrainian Managers, str. 108-115

Maj 2016, nr 5

 • Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak, Nowe podejście do marketingu, czyli jak gry zmieniły oblicze promocji, str. 3-14
 • Katarzyna Kulig-Moskwa, Krzysztof Łobos, Joanna Nogieć, Mirosława Szewczyk, Zarządzanie procesami a poziom organizacji pracy, str. 15-28
 • Iwona Otola, Marlena Grabowska, Mechanizmy ładu korporacyjnego w realizacji strategii dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw, str. 29-38
 • Andrzej Bąkowski, Agnieszka Piotrowska-Piątek, Małgorzata Sobieraj, Zachowania przedsiębiorcze właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, str. 39-50
 • Anna Bęczkowska, Agnieszka Kańczukowska- Stadnik, The Essence of Authority at the Workplace, str. 51-58
 • Beata Hysa, Anna Mularczyk, Iwona Zdonek, Media społecznościowe w procesie rekrutacji – perspektywa pracodawców i przyszłych pracowników, str. 59-70
 • Agata Wieczorek, Wynagrodzenie członków rad nadzorczych na przykładzie sektora bankowego, str. 71-83
 • Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk, Rynek pracy regionu piotrkowskiego w opinii pracodawców w perspektywie Unii  Europejskiej (część 1), str. 84-100
 • Monika Fiedorczuk, Ustawodawstwo w systemie nadzoru korporacyjnego na przykładzie Rosji, str. 101-112

Czerwiec 2016, nr 6

 • Marcin Krysiński, Przemysław Miller, The Role of Conflict in Project Management in the PRINCE2 Methodology, str. 3-12
 • Małgorzata Marks-Krzyszkowska, Rekonstrukcja modelu zarządzania w gminach wiejskich, str. 13-21
 • Agata Pierścieniak, Mariola Grzebyk, Etyka i zapobieganie korupcji w administracji lokalnej, str. 22-30
 • Sebastian Zupok, Komunikacja marketów DIY z klientami, str. 31-38
 • Jolanta Walas–Trębacz, Wpływ czynników zewnętrznych na zmiany w strukturze łańcucha wartości przedsiębiorstw produkcyjnych, str. 39-55
 • Tomasz Stoeck, Implementing the Principles of Sustainability in Automotive Companies, str. 56-66
 • Rafał Drewniak, Efekt synergii w aliansie strategicznym, str. 67-76
 • Małgorzata Dolińska, Otwarte procesy innowacji realizowane w sieci, str. 77-88,
 • Zbigniew Gołaś, Przemiany kondycji finansowej sektora produkcji artykułów spożywczych w Polsce i Niemczech w latach 2005-2014, str. 89-105
 • Dariusz Urban, Recenzja książki James Rickards, Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego, str. 106-113

Lipiec 2016, nr 7

 • Vasyl Yeleyko, Oksana Kolyanko, Yuriy Myronow, Trends and Factors of Social Responsibility and Social Partnership, str. 3-11
 • Włodzimierz Gogołek, Rafinacja dużej skali zasobów sieciowych — Big Data. Dziennikarskie źródło informacji, str. 12-18
 • Wiesław Cetera, The Effectiveness of Innovations in the Polish Printing Industry, str. 19-30
 • Magdalena Gorzelany – Dziadkowiec , Julia Gorzelany, Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin (część I – wymiar ekologiczno – środowiskowy), str. 31-42
 • Dariusz Urban, Reakcja rynku na ujawnienie informacji o portfelu inwestycyjnym, str. 43-54
 • Daniel Puciato, Rodzaj gościa jako determinanta kształtowania produktu hotelowego, str. 55-64
 • Ewa Podlewska, Narzędzia budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, str. 65-77
 • Jolanta Walas-Trębacz, Znaczenie aliansów strategicznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, str. 78-90
 • Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk, Rynek pracy regionu piotrkowskiego w opinii osób bezrobotnych w perspektywie Unii  Europejskiej (część 2), str. 91-110

Sierpień 2016, nr 8

 • Wioletta Magdalena Pacholarz, Pojęcia wiedzy w teorii ekonomii, str. 3-19
 • Magdalena Gorzelany – Dziadkowiec , Julia Gorzelany, Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin (część II –  wymiar ekonomiczny i społeczny), str. 20-29
 • Barbara Hadryjańska, Małgorzata Dolata, Wybrane czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw rolno-spożywczych na przykładzie branży piekarniczej, str. 30-40
 • Agata Opolska – Bielańska, Społeczna odpowiedzialność jako element funkcjonowania mediów. str. 42-53
 • Aleksandra Gancarczyk, Crowdfunding, str. 54-60
 • Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk, Analiza preferencji uczniów szkół średnich regionu piotrkowskiego wobec rynku pracy w  warunkach Unii Europejskiej - część III, str. 61-81
 • Tomasz Wołowiec, Possibility and a sense of personal income taxation harmonization process, str. 82-99
 • Piotr Masiukiewicz, Pyramid Schemes – Growing Global Problem, str. 100-111

Wrzesień 2016, nr 9

 • Zygmunt Kral, Controlling Oriented to Customer Loyalty, str. 6-18
 • Waldemar Jagodziński, Henryk Wojtaszek, Patrycja Królak, Wspomaganie zarządzania różnorodnością metodami heurystycznymi, str. 19-27
 • Krystyna Iwińska-Knop, Hanna Krystyańczuk, Wykorzystanie Big Data w badaniu wizerunku marki w świadomości konsumentów, str. 28-42
 • Tadeusz Jakub Chruściel, Restrukturyzacja samorządowych przedsiębiorstw komunalnych, str. 43-28
 • Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Ewa Majerowska, Struktura kapitału a struktura majątku oraz rozmiar działalności przedsiębiorstw deweloperskich, str. 59-71
 • T. Bartosz Kalinowski, Agata Rudnicka, Grażyna Wieteska, Zarządzanie emisjami CO2 w łańcuchach dostaw wybranych produktów, str. 72-87
 • Kinga Ewa Bednarzewska, Implementation of Safo.Biz. System as Optimisation of Company’s Logistic Processes, str. 88-99
 • Małgorzata Sołtan, The First Steps on the Circular Economy Path – Financial Tools, str. 100-109

Październik 2016, nr 10

 • Agnieszka Bitkowska, Ocena dojrzałości procesowej organizacji zgodnie z modelem CMMI, str. 3-12
 • Edyta Maria Pieniacka, Niedostatki teorii zasobowej w kontekście praktyki i teorii zarządzania, str. 13-32
 • Robert Kowal, Transaction Costs and Stochastic Modelling, str. 33-42
 • Przemysław Banasik, Wymiar sprawiedliwości w naukach o zarządzaniu, str. 43-58
 • Jarosław Wenancjusz Przybytniowski, Prognoza rynku ubezpieczeniowego w Polsce, str. 59-75
 • Kamil Gemra, Publiczna emisja obligacji źródłem finansowania przedsiębiorstwa typu start-up, str. 76-89
 • Mariusz Bednarek, Rafał Kucharczyk, Model LEAN w logistyce małego przedsiębiorstwa, str. 90-98
 • Anna Golec, Bariery tworzenia i wykorzystania miar nadzoru korporacyjnego w badaniach ilościowych, str. 99-109
 • Izabela Koszczyńska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw rodzinnych z branży usług hotelarskich, str. 110-118
 • Barbara Dobiegała- Korona, Recenzja książki pt. „Finanse osobiste Kompetencje Narzędzia Instytucje Produkty Decyzje” – redakcja naukowa Róża Milic-Czerniak Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016 r., str. 119-121

Listopad 2016, nr 11

 • Paweł Dec, Uznaniowość restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce, str. 3-16
 • Alicja Gębczyńska, Analiza wybranych problemów zarządzania procesowego, str. 17-26
 • Mariusz Sagan, Instytucjonalne zaangażowanie korporacji międzynarodowych  a trwała przewaga konkurencyjna, str. 27- 34
 • Robert Kowal, Nadia Osmilovska, Yaroslav Yeleyko, Nikolaj Byhrij, Randomized Distribution in Portfolio Analysis, str. 35-44
 • Patryk Makulski, Open Data w zarządzaniu miastem, str. 44-54
 • Agnieszka Bitkowska, Implementacja systemu zarządzania jakością w placówkach medycznych funkcjonujących w Polsce  The Implementation of a Quality Management System in Medical Facilities, str. 55-65
 • Dorota Ciesielska, Foreign Expansion of Polish Companies Listed on the WSE – in the Light of Empirical Research, str. 66-73
 • Małgorzata Dolata, Barbara Hadryjańska, Wewnętrzne czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw branży piekarniczej, str. 74-84
 • Izabella Steinerowska-Streb, Jolanta Bernais, Źródła pozyskiwania pracowników w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych, str. 85-97
 • Barbara Dobiegała-Korona, Recenzja pentologii pt. „Przedsiębiorstwo i Przedsiębiorczość” – Stefan Kassay Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2010-2017, str. 98-103

Grudzień 2016, nr 12

 • Marek Brzeziński, Kluczowe determinanty dynamiki organizacji opartych na wiedzy, str. 3-13
 • Andrzej Zyguła, Cykl życia przedsiębiorstwa a dywidenda- teoria i praktyka rynków kapitałowych, str.14- 21
 • Sławomir Wierzbicki, Proces zarządzania bezpieczeństwem informacji w warunkach kryzysu, str. 22-31
 • Jan Beliczyński, Koncepcja zarządzania rozwojem organizacji, str. 33-41
 • Michał Roman, Kamil Krzysztof Roman, Factors determining the location of agrotourism farms using AHP, str. 42-49
 • Zbigniew Malara, Rafał Miśko, Małe i średnie przedsiębiorstwa branży usług edukacyjnych – wyniki badań empirycznych, str. 50-56
 • Dominika Orzelska, Kanały i kierunki komunikacji w relacjach pomiędzy konsultantkami a kierownictwem. Studium przypadku firmy MLM, str. 57-65
 • Renata Gabryelczyk, Samoocena w badaniu dojrzałości procesowej organizacji: studium empiryczne, str. 66-78
 • Wojciech Sońta, Recenzja książki pt.” Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora publicznego- Agata Kumpiałowska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, str. 79-8

Styczeń 2017, nr 1 

 • Iryna Manczak, Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce, str. 3-16
 • Maciej Walczak, Produkcja odchudzona, zwinna i zindywidualizowana – cechy wspólne, obszary przenikania i wykluczania, str, 17-26
 • Monika Trętko, Bernard Bińczycki, Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych, str. 27-41
 • Dominika Gadowska-dos Santos, Siła innowacyjna Polski na tle innych krajów europejskich, str. 42-55
 • Beata Jamka, Ku ekonomii kreatywności: bariery organizacji pracy w Polsce, str. 57-69
 • Anna Marciszewska, Zarządzanie ryzykiem w projektach realizowanych przez organizacje non-profit, str. 70-77
 • Jacek Wysocki, Environmental protection versus business activity of companies, str. 78-86
 • Jolanta Walas- Trębacz, Sposoby podnoszenia efektywności łańcucha wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, str. 87- 101
 • Małgorzata Krajewska- Nieckarz, Monika Sobczyk, Rozwój kompetencji pracowników ujęty w sprawozdaniach niefinansowych przedsiębiorstw -„atrakcyjnych pracodawców, str. 102-109
 • Rafał Szymański, Determinanty sukcesu projektu „Wdrożenie strategii CSR” realizowanego  w mikroprzedsiębiorstwie- studium przypadku, str. 110- 117
 • Wojciech Sońta, Recenzja książki Barbary Fiedoruk: ” Środki trwałe. Praktyczne ujęcie w aspekcie bilansowym i podatkowym”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, str. 118-121

Luty 2017, nr 2 

 • Patrycja Klimas, Wojciech Czakon, Mikrofundamenty pośród antecedencji współpracy międzyorganizacyjnej, str. 3- 11
 • Paweł Dec, Finansjalizacja a problem upadłości przedsiębiorstw, str. 12- 23
 • Jakub Gołaś, Praca nierejestrowana w Polsce – skala zjawiska oraz krajowe regulacje prawne, st. 24- 37
 • Magdalena Wysocka, Wiedza pracowników o elastycznych formach pracy, str. 38- 47
 • Adam Weinert, Wykorzystanie systemów BIG DATA w procesie wyborów strategicznych, str. 48- 57
 • Izabela Bednarska- Wnuk, Zarządzanie procesem realokacji wewnątrzorganizacyjnej pracowników – implikacje dla kadry menedżerskiej, str. 58- 68
 • Adam Figiel, Rola reputacji w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, str. 69- 76
 • Adam Jabłoński, Rafał Jabłoński, Konceptualizacja i operacjonalizacja modeli biznesu klubów piłkarskich, str. 77- 86
 • Justyna Kacprzak , Recenzja książki Kazimierza Szatkowskiego: ”Zarządzanie innowacjami i transferem technologii ”, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016, 87- 91

Marzec 2017, nr 3

 • Mariusz Sołtysik, Model procesu projektowania strategii, str. 3- 11
 • Letycja Sołoducho-Pelc, Dobre praktyki w procesie wdrażania strategii, str. 12- 23
 • Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Transgraniczny handel elektroniczny – implikacje dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa, st. 24- 33
 • Artur Rot, Małgorzata Sobińska, Cloud computing jako nowy model biznesu. Korzyści, zagrożenia i wyzwania dla zarządzania, str. 34- 44
 • Maciej Frąszczak, Wpływ sektora ICT na rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych, str. 44- 51
 • Agnieszka Czaplicka-Kotas, Joanna Kulczycka, Paweł Kućmierz, Krajowe i międzynarodowe sieci naukowe inicjatorem innowacji w praktyce gospodarczej, str. 52- 61
 • Edyta Gwarda-Gruszczyńska, Odpowiedzialne społecznie innowacje, str. 62- 69
 • Alfreda Kamińska, Współpraca przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi w realizacji procesów innowacyjnych, str. 70- 85
 • Mariusz Sagan, Praktyka internacjonalizacji ekosystemów biznesowych– przykład InSite Bavaria, , 86- 93
 • Joanna Korpus, Łukasz Banach, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw technologicznych, str. 94-103
 • Magdalena M. Stuss, Innowacyjność działów HR, str. 104-112
 • Teresa Pakulska, Digitalizacja podłożem konkurencyjnych przewag instytucjonalnych przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, str. 113-122
 • Dorota Ciesielska, Determinanty ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw high-tech, str. 123-130
 • Joanna Korpus, Łukasz Banach, Przedsiębiorstwa z sektora wysokich technologii w erze gospodarki cyfrowej, str. 131-140

Kwiecień 2017, nr 4 

 • Damian Ostrowski, Jacek Jagodziński, Alicja Gębczyńska, Ocena funkcjonowania komunikacji poziomej w przedsiębiorstwach działających w układzie procesowym, str. 3- 16
 • Rafał Tyszkiewicz, Znaczenie obsługi sprzedaży w zarządzaniu relacjami z klientami, str. 17- 26
 • Julia Gorzelany, Katarzyna Franczyk, Potencjał innowacyjny województwa małopolskiego, str. 27- 46
 • Andrzej Fierla, Anna Grygiel-Tomaszewska, Financialisation – the Essence of the Phenomenon, str. 47- 54
 • Piotr Masiukiewicz, Moralność spłacania długów w przedsiębiorstwach, str. 55- 69
 • Joanna Kuczewska, Implementacja Programu „Small Business Act” dla Europy w Polsce w latach 2008-2015, str. 70-86
 • Zenon Pokojski, Zarządzanie innowacjami – podejście konceptualne, str. 87- 96
 • Magdalena Wróbel, Edukacja interesariuszy wyzwaniem dla przedsiębiorstw w Polsce, str. 97-106

Maj 2017, nr 5 

 • Aleksandra Ferens, Ramy procesowego ujęcia informacji środowiskowych w systemie przetwarzania SAP , str. 3- 16
 • Agnieszka Mastalerz, Kryteria oceny modeli biznesowych w bankowości, str. 17- 26
 • Wioletta Baran, Informacyjne zasilanie modelu biznesowego podmiotu leczniczego, str. 27- 36
 • Bogusława Bek- Gaik, Bartosz Rymkiewicz, Ujawnienia na temat modelu biznesu w raportach zintegrowanych spółek publicznych w Polsce, str. 37- 52
 • Mariusz Karwowski, Innowacje w modelach biznesu w rachunkowości, str. 53- 64
 • Paulina Sergiel, Monika Raulinajtys- Grzybek, Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników do oceny efektywności realizacji modeli biznesu na przykładzie firmy YouTube, str. 65- 78
 • Zuzanna Ostraszewska, Agnieszka Tylec, Zasoby ludzkie, aktywa intelektualne i inwestycje przedsiębiorstw jako „motory” innowacyjności Polski – analiza w oparciu o subindeksy sumarycznego wskaźnika innowacyjności, str. 79- 93