archiwum

Warszawa: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę
Numer ogłoszenia: 6608 2016;data zamieszczenia: 16.02.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" , ul. Żelazna 87, 00879 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6546061, 6249265, faks 22 6204360.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Składanie ofert na kredyt lub pożyczkę w wysokości 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) wraz ze
wskazaniem właściwych dokumentów warunkujących otrzymanie w/w kredytu lub pożyczki. Środki te będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.
II.1.5)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.000.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2002.72.665) art. 34 ust. 1 mówi, iż w zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru Bankowego określa m.in. czynności bankowe,
do których wykonania bank jest upoważniony, według art. 5 ust. 1 ww. ustawy do czynności bankowych należy udzielanie kredytu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp Ocena zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Harmonogram spłaty kredytu, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie jeżeli wykonawcę reprezentuje i ofertę składa pełnomocnik


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy
liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 10 wykonawców. Zaproszonym do składania ofert może być wyłącznie Wykonawca, który wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Jeżeli liczba
Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza bądź równa 10, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający warunki. 2. Jeżeli warunki spełnia większa liczba
Wykonawców niż 10, Zamawiający dokona oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. kryteriów zawartych w SIWZ od najkorzystniejszych

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Formy zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Zmiany spłaty kapitału i odsetek w ratach i terminach innych niż określono w harmonogramie (np. w przypadku wystąpienia wskaźników ustawowych wynikających z przepisów regulujących finanse publiczne, które uniemożliwiają realizację spłat wg określonego harmonogramu i określonej wysokości, w przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy). Skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu (wcześniejsza spłata całości lub części kredytu). Zmiany istotne korzystne dla Zamawiającego, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć.Podpisanie umowy może być uzależnione od warunków dodatkowych narzuconych przez Ministra Skarbu Państwa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://orgmasz.pl/ogloszenia.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2016 godzina 14:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania: Treść ogłoszenia, warunki zamówienia.

  

DYREKTOR

INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE „ORGMASZ”

działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu

ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego: Profesora nadzwyczajnego

 1. I.Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:
 • stopień dr hab. w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych,
 • znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami, także w języku angielskim,
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej, w tym kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac doktorskich),
 • doświadczenie w działalności badawczej, w tym na stanowiskach kierowników projektów z odpowiedzialnością za wydatkowanie środków publicznych,
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami,
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej z organizacjami naukowymi i badawczymi.

 

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
 • CV i kwestionariusz naukowy,
 • autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego,
 • wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych, ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć,
 • łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish),
 • kopię dyplomu doktora habilitowanego,
 • opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w formie recenzji),
 • program zamierzeń naukowych i badawczych kandydata na przyszłym stanowisku (przedstawić planowane badania do wykorzystania przez IOiZwP „ORGMASZ”),
 • pozostałe dokumenty:

-    oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

-    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

-    osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.),

-    oświadczenie o poddaniu się procedurze weryfikacji na dopuszczenie do dokumentów chronionych,

-    oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności,

-    oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie.

III. Proponowane warunki zatrudnienia:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 129 Kp.
 2. Zatrudnienie w IOiZwP „ORGMASZ” jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowego – zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

IV. Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego” do dnia 20.02.2016 roku na adres: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa lub osobiście w Sekretariacie Instytutu – pok. 203, 2 pięto w godz. od 8.00 do 15.00

Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Instytutu.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać od p. Alicji Stangreciuk-Suraj pod numerem tel. 22 654 60 61 wew. 202.

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozstrzygniecie konkursu: 15.03.2016 r.

Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku pracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej.

Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone.

Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania.

Do pobrania: Treść ogłoszenia.

DYREKTOR

INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE „ORGMASZ”

działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu

ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego: Profesora zwyczajnego

 1. I.Kandydaci przystępujący do konkursu musza posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:
 • tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych,
 • znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami, także w języku angielskim,
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej, w tym kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac habilitacyjnych),
 • doświadczenie w działalności badawczej, w tym na stanowiskach kierowników projektów z odpowiedzialnością za wydatkowanie środków publicznych,
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami,
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej z organizacjami naukowymi i badawczymi.

 

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego,
 • CV i kwestionariusz naukowy,
 • autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego,
 • wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych, ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć,
 • łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish),
 • odpis aktu nadania tytułu profesora i kopię dyplomu doktora habilitowanego,
 • opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w formie recenzji),
 • program zamierzeń naukowych i badawczych kandydata na przyszłym stanowisku (przedstawić planowane badania do wykorzystania przez IOiZwP „ORGMASZ”),
 • pozostałe dokumenty:

-   oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

-   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

-    oświadczenie o poddaniu się procedurze weryfikacji na dopuszczenie do dokumentów chronionych,

-    oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności,

-    oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie.

III. Proponowane warunki zatrudnienia:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 129 Kp.
 2. Zatrudnienie w IOiZwP „ORGMASZ” jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowego – zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

IV. Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego” do dnia 20.02.2016 roku na adres: Instytut Organizacji  Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa lub osobiście w Sekretariacie Instytutu – pok. 203, 2 pięto w godz. od 8.00 do 15.00

Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Instytutu.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać od p. Alicji Stangreciuk-Suraj pod numerem tel. 22 654 60 61 wew. 202

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozstrzygniecie konkursu: 15.03.2016 r.

Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku pracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej.

Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone.

Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania.

Do pobrania: Treść ogłoszenia.

Warszawa: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę
Numer ogłoszenia: 6608 2016;data zamieszczenia: 11.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" , ul. Żelazna 87, 00879 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6546061, 6249265, faks 22 6204360.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Składanie ofert na kredyt lub pożyczkę w wysokości 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) wraz ze
wskazaniem właściwych dokumentów warunkujących otrzymanie w/w kredytu lub pożyczki. Środki te będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.
II.1.5)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.000.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2002.72.665) art. 34 ust. 1 mówi, iż w zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru Bankowego określa m.in. czynności bankowe,
do których wykonania bank jest upoważniony, według art. 5 ust. 1 ww. ustawy do czynności bankowych należy udzielanie kredytu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp Ocena zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Harmonogram spłaty kredytu, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie jeżeli wykonawcę reprezentuje i ofertę składa pełnomocnik


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy
liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 10 wykonawców. Zaproszonym do składania ofert może być wyłącznie Wykonawca, który wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Jeżeli liczba
Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza bądź równa 10, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający warunki. 2. Jeżeli warunki spełnia większa liczba
Wykonawców niż 10, Zamawiający dokona oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. kryteriów zawartych w SIWZ od najkorzystniejszych

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Formy zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Zmiany spłaty kapitału i odsetek w ratach i terminach innych niż określono w harmonogramie (np. w przypadku wystąpienia wskaźników ustawowych wynikających z przepisów regulujących finanse publiczne, które uniemożliwiają realizację spłat wg określonego harmonogramu i określonej wysokości, w przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy). Skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu (wcześniejsza spłata całości lub części kredytu). Zmiany istotne korzystne dla Zamawiającego, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć.Podpisanie umowy może być uzależnione od warunków dodatkowych narzuconych przez Ministra Skarbu Państwa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://orgmasz.pl/ogloszenia.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2016 godzina 12:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania: Treść ogłoszenia, warunki zamówienia.

  

Warszawa: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę
Numer ogłoszenia: 335176 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
- zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" , ul. Żelazna 87, 00879 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6546061, 6249265, faks 22 6204360. 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://orgmasz.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Składanie ofert na kredyt lub pożyczkę w wysokości 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) wraz ze
wskazaniem właściwych dokumentów warunkujących otrzymanie w/w kredytu lub pożyczki. Środki te będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.
II.1.5)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.000.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2002.72.665) art. 34 ust. 1 mówi, iż w zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru Bankowego określa m.in. czynności bankowe, do których wykonania bank jest upoważniony, według art. 5 ust. 1 ww. ustawy do czynności bankowych należy udzielanie kredytu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp Ocena zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Harmonogram spłaty kredytu, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie jeżeli wykonawcę reprezentuje i ofertę składa pełnomocnik


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 10 wykonawców. Zaproszonym do składania ofert może być wyłącznie Wykonawca, który wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza bądź równa 10, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający warunki. 2. Jeżeli warunki spełnia większa liczba Wykonawców niż 10, Zamawiający dokona oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. kryteriów zawartych w SIWZ od najkorzystniejszych

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Formy zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Zmiany spłaty kapitału i odsetek w ratach i terminach innych niż określono w harmonogramie (np. w przypadku wystąpienia wskaźników ustawowych wynikających z przepisów regulujących finanse publiczne, które uniemożliwiają realizację spłat wg określonego harmonogramu i określonej wysokości, w przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy). Skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu (wcześniejsza spłata całości lub części kredytu). Zmiany istotne korzystne dla Zamawiającego, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć.Podpisanie umowy może być uzależnione od warunków dodatkowych narzuconych przez Ministra Skarbu Państwa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://orgmasz.pl/ogloszenia.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania: Treść ogłoszenia, warunki zamówienia.

 INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE

„ORGMASZ”

z siedzibą Warszawie przy ul. Żelaznej 87

zaprasza do składania ofert

w trybie § 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu ( Dz. U.  Nr 97 poz.443 ze zm.)

na sprzedaż

trzech modułów mobilnego urządzenia laboratoryjnego do uzyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z mineralizacji paliw alternatywnych i odpadów metodą quasipyrolizy niskotemperaturowej tj.: płuczki alkaicznej, katalizatora oraz komory.

1.  Sprzedawca i Prowadzący przetarg

Sprzedawcą i Prowadzącym przetarg jest Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod nr 0000098349 (dalej - „Instytut”). Miejscem składania ofert jest siedziba Sprzedawcy.

2. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są trzy moduły mobilnego urządzenia laboratoryjnego do uzyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z mineralizacji paliw alternatywnych i odpadów metodą quasipyrolizy niskotemperaturowej tj.: płuczki alkaicznej, katalizatora oraz komory.

3. Warunki uczestnictwa:

Warunkiem udziału jest złożenie pisemnej oferty kupna wszystkich bądź poszczególnych modułów.

4. Zawartość oferty:

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i powinna zawierać następujące dane i dokumenty z zachowaniem ich kolejności w ofercie:

 1. datę sporządzenia oferty,
 2. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i status prawny oferenta,
 3.  podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta,
 4. oferowaną cenę - cyfrowo i słownie (nie niższą niż cena wywoławcza),
 5. podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta, 

Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty:

 6. aktualne wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub  wypis z KRS, kopię zaświadczeń o nadaniu numeru NIP oraz REGON, a w przypadku osób fizycznych numer PESEL),

 7. oryginał pełnomocnictwa w przypadku umocowania pełnomocnika do sporządzenia oferty lub/i  zawarcia umowy wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika,

 8. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,

 9. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami oferty określonymi w Zaproszeniu do składania ofert, a także akceptacji bez zastrzeżeń,

 10, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami oferty wynikającymi z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (D.U. Nr 106 poz. 493 z późniejszymi zm.) i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

 11. dokument potwierdzający uzyskanie stosownej zgody na dokonanie określonej czynności prawnej jeżeli przepis prawa statut, umowa spółki akt założycielski przedsiębiorcy, itp. wymaga zgody właściwego organu,

 12. imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby odpowiedzialnej za sporządzenie oferty i upoważnionej do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia (telefon, faks, e-mail).

Każdy dokument składający się na ofertę powinien być podpisany przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta, kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentacji oferenta.

5. Informacje szczegółowe:

Zaproszenie do składania ofert oraz wzory oświadczeń o których mowa w pkt 5 zostały opublikowane na stronie internetowej Instytutu – www.orgmasz.pl

1) Składanie ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem Oferta – ( przedmiot sprzedaży)” należy składać w siedzibie Instytutu (adres siedziby: 00-879 Warszawa, ul. Żelazna 87), pokój nr 203 w terminie do dnia 26 listopada 2015 r. do godz. 12.00 lub przesłać na adres Instytutu listem poleconym lub kurierem (liczy się chwila otrzymania przesyłki przez Instytut). Zmiany w złożonej ofercie lub jej wycofania oferent może dokonać tylko przed upływem terminu składania ofert, w trybie przewidzianym dla składania ofert.

2) Termin:

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 listopada 2015  r. o godz. 13.00 w sali nr 203 w siedzibie Instytutu w Warszawie ul. Żelazna 87.

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest oferowana cena.

Jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę Instytut zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi uczestnikami w dodatkowym terminie. Nadto Instytut zastrzega sobie prawo odwołania oferty bez podania przyczyny, zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert, unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny, a także unieważnienia, jeżeli osoba lub firma wyłoniona przez Komisję jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie i miejscu w celu podpisania umowy sprzedaży.

O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie drogą pocztową.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

6. Zawarcie umowy:

 1. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od daty uzyskania zgody Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży oraz dokumentacji dotyczącej przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni po zapłaceniu ceny nabycia.

7. Informacje o przedmiocie sprzedaży:

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży, miejsca i terminu oględzin oraz zapoznania się z jej stanem oraz dokumentacją, jak również informacje na temat warunków oferty można uzyskać od przedstawiciela Instytutu – Dagmara Styczyńska, pod numerem telefonu +48 22 624 92 65 adresem: www.orgmasz.pl oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie od dnia 19 listopada 2015 r. do dnia 25 listopada 2015 r., po uprzednim uzgodnieniu z osobą wskazaną do kontaktów powyżej.

Do pobrania: Treść ogłoszenia, Oświadczenie.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

data zamieszczenia: 10.11.2015


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 293620 2015 data 02.11.2015 r.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", ul. Żelazna 87, 00879 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6546061, 6249265, fax. 22 6204360.


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203..

Pliki do pobrania: Treść ogłoszenia, warunki zamówienia.

Warszawa: Sprzedaż trzech modułów mobilnego urządzenia
laboratoryjnego do uzyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z
mineralizacji paliw alternatywnych i odpadów metodą quasipyrolizy
niskotemperaturowej tj.: płuczki alkaicznej, katalizatora oraz komory
Numer ogłoszenia: 289726 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" , ul. Żelazna 87, 00879 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6546061, 6249265, faks 22 6204360.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://orgmasz.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż trzech modułów mobilnego urządzenia laboratoryjnego do uzyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z mineralizacji paliw alternatywnych i odpadów
metodą quasipyrolizy niskotemperaturowej tj.: płuczki alkaicznej, katalizatora oraz komory.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE ORGMASZ z siedzibą Warszawie przy ul. Żelaznej 87 zaprasza do składania ofert w pisemnym publicznym przetargu prowadzonym w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97 poz.443 ze zm.). Przedmiotem sprzedaży są trzy moduły mobilnego urządzenia laboratoryjnego do uzyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z mineralizacji paliw alternatywnych i odpadów metodą quasipyrolizy niskotemperaturowej tj.:
płuczki alkaicznej, katalizatora oraz komory. 1) Cena wywoławcza płuczki alkaicznej: 233.700,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych) 2) Cena wywoławcza katalizatora: 233.700,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych) 3) Cena wywoławcza komory: 147.600,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych).
II.1.5)
nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.006, 42.00.00.006.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 31.10.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Cena wywoławcza płuczki alkaicznej: 233.700,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych). Wadium: 23.370,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta
siedemdziesiąt złotych). 2) Cena wywoławcza katalizatora: 233.700,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych) Wadium: 23.370,00 zł ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych). 3) Cena wywoławcza komory: 147.600,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych) Wadium: 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych)
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 50
2 - Termin realizacji umowy 50
IV.2.2)
nie będzie przeprowadzona  aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Podpisanie umowy kupnasprzedaży może być uzależnione od warunków dodatkowych narzuconych przez Ministra Skarbu Państwa
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://orgmasz.pl/ogloszenia.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, ul. Żelazna 87, 00879 Warszawa, pokój 203, II pietro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, ul. Żelazna 87, 00879 Warszawa, pokój 203, II pietro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania: Treść ogłoszenia, ogłoszenie Orgmaszzaproszenie.

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle

„ORGMASZ
z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 87

zaprasza do składania ofert

w trybie rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania
przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe
oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97 poz.443 ze zm.)

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej

w Warszawie przy ul. Żelaznej 87

1.  PRZEDMIOT OFERTY:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu (wraz z prawem własności budynku przeznaczonego na cele biurowe, o powierzchni użytkowej 1 842 m²), stanowiącego nieruchomość składającą się z działki zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żelaznej 87, oznaczonej numerem ewidencyjnym 13 z obrębu 6-01-01 o powierzchni 657 m². Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00161460/3. W Dziale IV księgi wieczystej nr WA4M/00161460/3 wpisano:hipotekę umowną na kwotę: 1 272 266,15 zł oraz cztery hipoteki umowne na kwoty po 200 000,00 zł Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej część północna A na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr LXXXV/2214/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15 lipca 2014 r., poz. 6891). Przedmiotowa nieruchomość jest położona w tym planie na terenie oznaczonym symbolem 1B UMW- teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2.  OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Sprzedający jest wieczystym użytkownikiem gruntu opisanego w pkt 1, stanowiącego własność Miasta Stołecznego Warszawy oraz właścicielem posadowionego na przedmiotowym gruncie budynku przeznaczonego na cele biurowe. Nieruchomość usytuowana jest przy skrzyżowaniu ul. Żelaznej z ul. Ogrodową w pobliżu skrzyżowania ul. Żelaznej z Al. Solidarności. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze, zabudowa biurowa i usługowa.

Od strony zachodniej nieruchomość przylega do terenu szkoły.

Posadowiony na gruncie, 7-kondygnacyjny budynek biurowy, o powierzchni użytkowej 1 842 m² wybudowany został w 1977 r. w technologii tradycyjnej. Budynek jest podpiwniczony z garażem w części podziemnej. Powierzchnia zabudowy garażu wykracza od strony zachodniej poza granice działki ewidencyjnej nr 13 i usytuowana jest w granicach działki ew. nr 12.

3.  WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

10 000 000,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów zł 00/100).

Cena netto zostanie powiększona o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług VAT.

4.  ZAWARTOŚĆ OFERTY:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, złożona w formie pisemnej i powinna zawierać następujące dane i dokumenty z zachowaniem ich kolejności w ofercie:

1)  datę sporządzenia oferty,

2)  imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i status prawny oferenta,

3) oznacenie nieruchmości, z podaniem numeru ewidencyjnego działki i numeru Księgi Wieczystej

4) oferowaną cenę - cyfrowo i słownie (nie niższą niż cena wskazana w ofercie),

podpis oferenta lub innej osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta,

  Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty:

6)  aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę ( zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z KRS, kopię zaświadczeń o nadaniu numeru NIP oraz REGON, a w przypadku osób fizycznych numer PESEL,

7) oryginał sporządzonego w formie aktu notarialnego pełnomocnictwa w przypadku umocowania pełnomocnika do sporządzenia oferty lub/i zawarcia umowy wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika,

8) oświadczenie o zapoznaniu się z ofertą sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu (wraz z prawem własności budynku przeznaczonego na cele biurowe, o powierzchni użytkowej 1 842 m²) stanowiącego nieruchomość składającą się z działki zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żelaznej 87, oznaczonej numerem ewidencyjnym 13 z obrębu 6-01-01 o powierzchni 657 m², dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00161460/3, i akceptacji bez zastrzeżeń określonych w niej warunków sprzedaży nieruchomości.

9) oświadczenie o zapoznaniu się, ze stanem faktycznym, technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,

10) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zbycia nieruchomości wynikającymi z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 1224 ), a także akceptacji ich bez zastrzeżeń,

11) oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 ), a w przeciwnym wypadku zobowiązanie cudzoziemca, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 60 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, pozwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych w trybie ww. ustawy na zakup nieruchomości,

12) dokument potwierdzający uzyskanie stosownej zgody na dokonanie określonej czynności prawnej jeżeli przepis prawa statut, umowa spółki akt założycielski przedsiębiorcy itp. wymaga zgody właściwego organu,

13) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do pokrycia wszystkich kosztów przeniesienia praw do sprzedawanej nieruchomości oraz ewentualnych kosztów podziału geodezyjnego nieruchomości, wytyczenia granic, itp.,

14) imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby odpowiedzialnej za sporządzenie oferty i upoważnionej do kontaktów w sprawie niniejszej oferty (telefon, faks, e-mail). Każdy dokument składający się na ofertę powinien być podpisany przez oferenta lub osobę.upoważnioną do reprezentacji oferenta, kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentacji oferenta

 

5.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta - nieruchomość przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie” należy składać w siedzibie Instytutu (adres siedziby: 00-879 Warszawa, ul. Żelazna 87), w Sekretariacie - pokój nr 203, w terminie do dnia 30 paźdiernika 2015 r. do godz. 12.00 lub przesłać na adres Instytutu listem poleconym lub kurierem (liczy się chwila otrzymania przesyłki przez Sprzedawcę).

Zmiany w złożonej ofercie lub jej wycofania oferent może dokonać tylko przed upływem terminu składania ofert, w trybie przewidzianym dla składania ofert.

Oferty złożone po upływie wyżej wskazanego terminu zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 październik 2015 r. o godz. 12.30 w sali nr 203 w siedzibie Instytutu w Warszawie, przy ul. Żelaznej 87.

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest oferowana cena, nie niższa niż cena wskazana w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.

Jeżeli oferenci zaoferowali tę samą cenę Instytut zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie drogą pocztową.

Okres związania ofertą wynosi 180 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

6.  UMOWA

  1. Z osobą która złożyła najkorzystniejszą ofertę na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie zawarta umowa przedwstępna przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego. Nabywca wpłaci zadatek w wysokości 10% oferowanej ceny brutto nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia przedwstępnej umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór notariusza sporządzającego ww. umowę należy do Instytutu.
  2. Zawarcie umowy zobowiązującej do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu nastąpi pod warunkiem wyrażenia zgody przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w trybie przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa .
  3. O terminie i miejscu zawarcia warunkowej umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od dnia zawarcie umowy przedwstępnej przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego. Wybór notariusza sporządzającego ww. umowę należy do Instytutu.
  4. W przypadku, gdy najkorzystniejszą ofertę złożył cudzoziemiec w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 r. [Dz. U. z 2014 r. poz.1380] zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nastąpi pod warunkiem uzyskania w terminie 60 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych w trybie nin. ustawy.
  5. W przypadku uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa, do przejścia nabytego prawa na nabywcę konieczne będzie dodatkowe porozumienie stron w formie aktu notarialnego tj. umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego. Koszty wynikające z aktów notarialnych ponosi nabywca. O terminie i miejscu zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od daty uzyskania zgody Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Wybór notariusza sporządzającego ww. umowę należy do Sprzedawcy.
  6. Środki pieniężne przeznaczone na rozliczenie transakcji będą zablokowane na odrębnym rachunku bankowym - Rachunku Escrow. Wybór banku prowadzącego Rachunek Escrow należy do Instytutu.
  7. Warunkiem podpisania umowy przenoszącej użytkowanie wieczyste jest wpłata przez wybranego oferenta na rachunek bankowy-Rachunek Escrow pełnej kwoty ceny nabycia na 5 dni przed terminem podpisania tej umowy. Niedopełnienie tego obowiązku uprawnia Instytut  do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kolejnym oferentom oferującym najwyższą cenę.
  8. Niewpłacenie, przez wybranego oferenta, na rachunek bankowy- Rachunek Escrow pełnej kwoty nabycia w terminie określonym w ust. 7 będzie uznane za odstąpienie od zawarcia umowy i będzie skutkowało utratą zadatku wpłaconego przez wybranego oferenta.
  9. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, w tym koszty notarialne i opłat sądowych, ponosi nabywca.
  10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie do 6 miesięcy po zapłaceniu ceny nabycia.

7.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Adwokat Marcin Klaus - tel.: (22) 624-92-65

www.orgmasz.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania: Treść ogłoszenia, Oświadczenie 1, Oświadcenie 2.

Wzory oświadczeń o których mowa w ofercie opublikowano na stronie internetowej Instytutu www.orgmasz.pl.

Nieruchomości można oglądać w terminie od dnia 19.10.2015 r. do dnia 27.10.2015 r., po uprzednim uzgodnieniu z osobą wskazaną do kontaktów powyżej.

Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

DYREKTOR

INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE „ORGMASZ”

działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu

ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego: Profesora nadzwyczajnego

 1. I.Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:
 • stopień dr hab. w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych,
 • znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami, także w języku angielskim,
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej, w tym kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac doktorskich),
 • doświadczenie w działalności badawczej, w tym na stanowiskach kierowników projektów z odpowiedzialnością za wydatkowanie środków publicznych,
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami,
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej z organizacjami naukowymi i badawczymi.

 

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
 • CV i kwestionariusz naukowy,
 • autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego,
 • wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych, ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć,
 • łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish),
 • kopię dyplomu doktora habilitowanego,
 • opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w formie recenzji),
 • program zamierzeń naukowych i badawczych kandydata na przyszłym stanowisku (przedstawić planowane badania do wykorzystania przez IOiZwP „ORGMASZ”),
 • pozostałe dokumenty:

-    oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

-    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

-    osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.),

-    oświadczenie o poddaniu się procedurze weryfikacji na dopuszczenie do dokumentów chronionych,

-    oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności,

-    oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie.

III. Proponowane warunki zatrudnienia:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 129 Kp.
 2. Zatrudnienie w IOiZwP „ORGMASZ” jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowego – zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

IV. Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego” do dnia 22.01.2016 roku na adres: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa lub osobiście w Sekretariacie Instytutu – pok. 203, 2 pięto w godz. od 8.00 do 15.00

Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Instytutu.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać od p. Alicji Stangreciuk-Suraj pod numerem tel. 22 654 60 61 wew. 202.

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozstrzygniecie konkursu: 30.01.2016 r.

Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku pracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej.

Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone.

Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania.

Do pobrania: Treść ogłoszenia.

DYREKTOR

INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE „ORGMASZ”

działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu

ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego: Profesora zwyczajnego

 1. I.Kandydaci przystępujący do konkursu musza posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:
 • tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych,
 • znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami, także w języku angielskim,
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej, w tym kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac habilitacyjnych),
 • doświadczenie w działalności badawczej, w tym na stanowiskach kierowników projektów z odpowiedzialnością za wydatkowanie środków publicznych,
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami,
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej z organizacjami naukowymi i badawczymi.

 

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego,
 • CV i kwestionariusz naukowy,
 • autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego,
 • wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych, ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć,
 • łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish),
 • odpis aktu nadania tytułu profesora i kopię dyplomu doktora habilitowanego,
 • opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w formie recenzji),
 • program zamierzeń naukowych i badawczych kandydata na przyszłym stanowisku (przedstawić planowane badania do wykorzystania przez IOiZwP „ORGMASZ”),
 • pozostałe dokumenty:

-   oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

-   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

-    oświadczenie o poddaniu się procedurze weryfikacji na dopuszczenie do dokumentów chronionych,

-    oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności,

-    oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie.

III. Proponowane warunki zatrudnienia:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 129 Kp.
 2. Zatrudnienie w IOiZwP „ORGMASZ” jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowego – zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

IV. Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego” do dnia 22.01.2016 roku na adres: Instytut Organizacji  Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa lub osobiście w Sekretariacie Instytutu – pok. 203, 2 pięto w godz. od 8.00 do 15.00

Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Instytutu.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać od p. Alicji Stangreciuk-Suraj pod numerem tel. 22 654 60 61 wew. 202

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozstrzygniecie konkursu: 30.01.2016 r.

Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku pracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej.

Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone.

Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania.

Do pobrania: Treść ogłoszenia.

 

 

DYREKTOR

INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE „ORGMASZ”

działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu

ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego: Profesora nadzwyczajnego

 1. I.Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:
 • stopień dr hab. w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych,
 • znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami, także w języku angielskim,
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej, w tym kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac doktorskich),
 • doświadczenie w działalności badawczej, w tym na stanowiskach kierowników projektów z odpowiedzialnością za wydatkowanie środków publicznych,
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami,
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej z organizacjami naukowymi i badawczymi.

 

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
 • CV i kwestionariusz naukowy,
 • autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego,
 • wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych, ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć,
 • łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish),
 • kopię dyplomu doktora habilitowanego,
 • opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w formie recenzji),
 • program zamierzeń naukowych i badawczych kandydata na przyszłym stanowisku (przedstawić planowane badania do wykorzystania przez IOiZwP „ORGMASZ”),
 • pozostałe dokumenty:

-    oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

-    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

-    osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.),

-    oświadczenie o poddaniu się procedurze weryfikacji na dopuszczenie do dokumentów chronionych,

-    oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności,

-    oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie.

III. Proponowane warunki zatrudnienia:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 129 Kp.
 2. Zatrudnienie w IOiZwP „ORGMASZ” jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowego – zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

IV. Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego” do dnia 15.01.2016 roku na adres: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa lub osobiście w Sekretariacie Instytutu – pok. 203, 2 pięto w godz. od 8.00 do 15.00

Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Instytutu.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać od p. Alicji Stangreciuk-Suraj pod numerem tel. 22 654 60 61 wew. 202.

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozstrzygniecie konkursu: 30.01.2016 r.

Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku pracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej.

Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone.

Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania.

Do pobrania: Treść ogłoszenia.

DYREKTOR

INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE „ORGMASZ”

działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu

ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego: Profesora zwyczajnego

 1. I.Kandydaci przystępujący do konkursu musza posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:
 • tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych,
 • znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami, także w języku angielskim,
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej, w tym kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac habilitacyjnych),
 • doświadczenie w działalności badawczej, w tym na stanowiskach kierowników projektów z odpowiedzialnością za wydatkowanie środków publicznych,
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami,
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej z organizacjami naukowymi i badawczymi.

 

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego,
 • CV i kwestionariusz naukowy,
 • autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego,
 • wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych, ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć,
 • łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish),
 • odpis aktu nadania tytułu profesora i kopię dyplomu doktora habilitowanego,
 • opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w formie recenzji),
 • program zamierzeń naukowych i badawczych kandydata na przyszłym stanowisku (przedstawić planowane badania do wykorzystania przez IOiZwP „ORGMASZ”),
 • pozostałe dokumenty:

-   oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

-   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

-    oświadczenie o poddaniu się procedurze weryfikacji na dopuszczenie do dokumentów chronionych,

-    oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności,

-    oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie.

III. Proponowane warunki zatrudnienia:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 129 Kp.
 2. Zatrudnienie w IOiZwP „ORGMASZ” jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowego – zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

IV. Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego” do dnia 15.01.2016 roku na adres: Instytut Organizacji  Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa lub osobiście w Sekretariacie Instytutu – pok. 203, 2 pięto w godz. od 8.00 do 15.00

Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Instytutu.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać od p. Alicji Stangreciuk-Suraj pod numerem tel. 22 654 60 61 wew. 202

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozstrzygniecie konkursu: 30.01.2016 r.

Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku pracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej.

Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone.

Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania.

Do pobrania: Treść ogłoszenia.

DYREKTOR

INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE „ORGMASZ”

działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu

ogłasza konkurs na dwa stanowiska pracownika naukowego: adiunkta

 1. I.Kandydaci przystępujący do konkursu musza posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:
 • stopień naukowy dr w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych,
 • znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami, także w języku angielskim,
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej, w tym kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac magisterskich),
 • doświadczenie w działalności badawczej, w tym na stanowiskach kierowników projektów z odpowiedzialnością za wydatkowanie środków publicznych,
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami,
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej z organizacjami naukowymi i badawczymi.

 

II.  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta,
 • CV i kwestionariusz naukowy,
 • autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego,
 • wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych, ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć,
 • łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish),
 • kopię dyplomu doktora,
 • opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w formie recenzji),
 • program zamierzeń naukowych i badawczych kandydata na przyszłym stanowisku (przedstawić planowane badania do wykorzystania przez IOiZwP „ORGMASZ”),
 • pozostałe dokumenty:

-     oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

-      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko doktora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

-        oświadczenie o poddaniu się procedurze weryfikacji na dopuszczenie do dokumentów chronionych,

-        oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności,

-        oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie.

III. Proponowane warunki zatrudnienia:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 129 Kp.
 2. Zatrudnienie w IOiZwP „ORGMASZ” jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowego – zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

IV. Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta” do dnia 15.01.2016 roku na adres: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa lub osobiście w Sekretariacie Instytutu – pok. 203, 2 pięto w godz. od 8.00 do 15.00

Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Instytutu.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać od p. Alicji Stangreciuk-Suraj pod numerem tel. 22 654 60 61 wew. 202.

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozstrzygniecie konkursu: 30.01.2016 r.

Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku pracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej.

Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone.

Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania

Do pobrania: Treść ogłoszenia.

 

 

DYREKTOR

INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE „ORGMASZ”
działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu
ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego: Profesora nadzwyczajnego


I. Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać
wymagane kwalifikacje:

 • stopień dr hab. w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych,
 • znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami, także w języku angielskim,
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej, w tym kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac doktorskich),
 • doświadczenie w działalności badawczej, w tym na stanowiskach kierowników projektów z odpowiedzialnością za wydatkowanie środków publicznych,
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami,
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej z organizacjami naukowymi i badawczymi.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
 • CV i kwestionariusz naukowy,
 • autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego,
 • wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych, ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć,
 • łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish),
 • kopię dyplomu doktora habilitowanego,
 • opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w formie recenzji),
 • program zamierzeń naukowych i badawczych kandydata na przyszłym stanowisku (przedstawić planowane badania do wykorzystania przez IOiZwP „ORGMASZ”),
 • pozostałe dokumenty:
 • oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.),
 • oświadczenie o poddaniu się procedurze weryfikacji na dopuszczenie do dokumentów chronionych,
 • oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności,
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie.

III. Proponowane warunki zatrudnienia:
1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 129 Kp.
2. Zatrudnienie w IOiZwP „ORGMASZ” jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
3. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowego – zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.


IV. Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego” do dnia
18.12.2015 roku na adres: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa lub osobiście w Sekretariacie Instytutu – pok. 203, 2 pięto w godz. od 8.00 do 15.00
Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Instytutu. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać od p. Alicji Stangreciuk-Suraj pod numerem
tel. 22 654 60 61 wew. 202.

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.


Rozstrzygniecie konkursu: 30.01.2016 r.


Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku pracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej.


Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone. 

Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania.

DYREKTOR
INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE „ORGMASZ”
działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu
ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego: Profesora zwyczajnego


I. Kandydaci przystępujący do konkursu musza posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

 • tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych,
 • znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami, także w języku angielskim,
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej, w tym kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac habilitacyjnych),
 • doświadczenie w działalności badawczej, w tym na stanowiskach kierowników projektów z odpowiedzialnością za wydatkowanie środków publicznych,
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami,
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej z organizacjami naukowymi i badawczymi.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego,
 • CV i kwestionariusz naukowy,
 • autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego,
 • wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych, ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć,
 • łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish),
 • odpis aktu nadania tytułu profesora i kopię dyplomu doktora habilitowanego,
 • opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w formie recenzji),
 • program zamierzeń naukowych i badawczych kandydata na przyszłym stanowisku (przedstawić planowane badania do wykorzystania przez IOiZwP „ORGMASZ”),
 • pozostałe dokumenty:
 • oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 • oświadczenie o poddaniu się procedurze weryfikacji na dopuszczenie do dokumentów chronionych,
 • oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności,
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie.

III. Proponowane warunki zatrudnienia:


1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 129 Kp.
2. Zatrudnienie w IOiZwP „ORGMASZ” jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
3. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowego – zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.


IV. Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego” do dnia 18.12.2015 roku na adres: Instytut Organizacji Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa lub osobiście w Sekretariacie Instytutu – pok. 203, 2 pięto w godz. od 8.00 do 15.00
Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Instytutu. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać od p. Alicji Stangreciuk-Suraj pod numerem
tel. 22 654 60 61 wew. 202 Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.


Rozstrzygniecie konkursu: 30.01.2016 r.


Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku pracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej.

Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone.


Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania.

DYREKTOR
INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE „ORGMASZ”
działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu
ogłasza konkurs na dwa stanowiska pracownika naukowego: adiunkta


I. Kandydaci przystępujący do konkursu musza posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

 • stopień naukowy dr w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych,
 • znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami, także w języku angielskim,
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej, w tym kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac magisterskich),
 • doświadczenie w działalności badawczej, w tym na stanowiskach kierowników projektów z odpowiedzialnością za wydatkowanie środków publicznych,
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami,
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej z organizacjami naukowymi i badawczymi.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta,
 • CV i kwestionariusz naukowy,
 • autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego,
 • wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych, ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć,
 • łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish),
 • kopię dyplomu doktora,
 • opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w formie recenzji),
 • program zamierzeń naukowych i badawczych kandydata na przyszłym stanowisku (przedstawić planowane badania do wykorzystania przez IOiZwP „ORGMASZ”),
 • pozostałe dokumenty:
 • oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko doktora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 • oświadczenie o poddaniu się procedurze weryfikacji na dopuszczenie do dokumentów chronionych,
 • oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności,
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie.

III. Proponowane warunki zatrudnienia:


1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 129 Kp.
2. Zatrudnienie w IOiZwP „ORGMASZ” jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
3. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowego – zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.


IV. Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta” do dnia 18.12.2015 roku na adres: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa lub osobiście w Sekretariacie Instytutu – pok. 203, 2 pięto w godz. od 8.00 do 15.00
Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Instytutu. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać od p. Alicji Stangreciuk-Suraj pod numerem
tel. 22 654 60 61 wew. 202.


Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.


Rozstrzygniecie konkursu: 30.01.2016 r.


Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku pracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej.


Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego  oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone. Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania

 

 

Warszawa: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę
Numer ogłoszenia: 321544 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" , ul. Żelazna 87, 00879
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6546061, 6249265, faks 22 6204360.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Składanie ofert na kredyt lub pożyczkę w wysokości 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) wraz ze
wskazaniem właściwych dokumentów warunkujących otrzymanie w/w kredytu lub pożyczki. Środki te będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.
II.1.5)

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.000.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
           Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2002.72.665) art. 34 ust. 1 mówi, iż w zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru Bankowego określa m.in. czynności bankowe,
do których wykonania bank jest upoważniony, według art. 5 ust. 1 ww. ustawy do czynności bankowych należy udzielanie kredytu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp Ocena zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeliprzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Harmonogram spłaty kredytu, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie jeżeli wykonawcę reprezentuje i ofertę składa pełnomocnik


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu


Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 10 wykonawców. Zaproszonym do składania ofert może być wyłącznie Wykonawca, który wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza bądź równa 10, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający warunki. 2. Jeżeli warunki spełnia większa liczba Wykonawców niż 10, Zamawiający dokona oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. kryteriów zawartych w SIWZ od najkorzystniejszych
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Formy zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Zmiany spłaty kapitału i odsetek w ratach i terminach innych niż określono w harmonogramie (np. w przypadku wystąpienia wskaźników ustawowych wynikających z
przepisów regulujących finanse publiczne, które uniemożliwiają realizację spłat wg określonego harmonogramu i określonej wysokości, w przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno finansowej
Kredytobiorcy). Skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu (wcześniejsza spłata całości lub części kredytu). Zmiany istotne korzystne dla Zamawiającego, wynikające z okoliczności,
których nie można było przewidzieć.Podpisanie umowy może być uzależnione od warunków dodatkowych narzuconych przez Ministra Skarbu Państwa
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://orgmasz.pl/ogloszenia.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2015
godzina 12:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Pliki do pobrania: Treść ogłoszenia, warunki zamówienia.

W związku z nie dojściem do skutku przetargu na sprzedaż trzech modułów mobilnego urządzenia laboratoryjnego do uzyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z mineralizacji paliw alternatywnych i odpadów metodą quasipyrolizy niskotemperaturowej tj.: płuczki alkaicznej, katalizatora oraz komory, Instytut jest zainteresowany sprzedażą tych przedmiotów w trybie §29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 

 

 

Warszawa: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę
Numer ogłoszenia: 293620 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" , ul. Żelazna 87, 00879 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6546061, 6249265, faks 22 6204360.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://orgmasz.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Składanie ofert na kredyt lub pożyczkę w wysokości 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) wraz ze
wskazaniem właściwych dokumentów warunkujących otrzymanie w/w kredytu lub pożyczki. Środki te będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.
II.1.5)
Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.000.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2002.72.665) art. 34 ust. 1 mówi, iż w zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru Bankowego określa m.in. czynności bankowe,
do których wykonania bank jest upoważniony, według art. 5 ust. 1 ww. ustawy do czynności bankowych należy udzielanie kredytu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp Ocena zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Harmonogram spłaty kredytu, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie jeżeli wykonawcę reprezentuje i ofertę składa pełnomocnik


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy
liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu
Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 10 wykonawców. Zaproszonym do składania ofert może być wyłącznie Wykonawca, który wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza bądź równa 10, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający warunki. 2. Jeżeli warunki spełnia większa liczba
Wykonawców niż 10, Zamawiający dokona oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. kryteriów zawartych w SIWZ od najkorzystniejszych
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
Nie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Formy zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Zmiany spłaty kapitału i odsetek w ratach i terminach innych niż określono w harmonogramie (np. w przypadku wystąpienia wskaźników ustawowych wynikających z przepisów regulujących finanse publiczne, które uniemożliwiają realizację spłat wg określonego harmonogramu i określonej wysokości, w przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy). Skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu (wcześniejsza spłata całości lub części kredytu). Zmiany istotne korzystne dla Zamawiającego, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć.Podpisanie umowy może być uzależnione od warunków dodatkowych narzuconych przez Ministra Skarbu Państwa
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://orgmasz.pl/ogloszenia.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania: Treść ogłoszenia, warunki zamówienia.

 

 

 

 

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle

„ORGMASZ"
z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 87

zaprasza do składania ofert w trybie rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania
przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe
oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97 poz.443 ze zm.)

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej

w Warszawie przy ul. Żelaznej 87

 

1.  PRZEDMIOT OFERTY:

2.  Prawo użytkowania wieczystego gruntu (wraz z prawem własności budynku przeznaczonego na cele biurowe, o powierzchni użytkowej 1 842 m²), stanowiącego nieruchomość składającą się z działki zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żelaznej 87, oznaczonej numerem ewidencyjnym 13 z obrębu 6-01-01 o powierzchni 657 m². 

3.  Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00161460/3.

4.  W Dziale IV księgi wieczystej nr WA4M/00161460/3 wpisano:hipotekę umowną na kwotę: 1 272 266,15 zł oraz cztery hipoteki umowne na kwoty po 200 000,00 zł 

5. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej część północna A na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr LXXXV/2214/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. (Dz. Urz.Woj. Maz z dnia 15 lipca 2014 r., poz. 6891). Przedmiotowa nieruchomość jest położona w tym planie na terenie oznaczonym symbolem 1B UMW- teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

6.  OPIS NIERUCHOMOŚCI:

7.  Sprzedający jest wieczystym użytkownikiem gruntu opisanego w pkt 1, stanowiącego własność Miasta Stołecznego Warszawy oraz właścicielem posadowionego na przedmiotowym gruncie budynku przeznaczonego na cele biurowe. Nieruchomość usytuowana jest przy skrzyżowaniu ul. Żelaznej z ul. Ogrodową w pobliżu skrzyżowania ul. Żelaznej z Al. Solidarności. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze, zabudowa biurowa i usługowa.

8.  Od strony zachodniej nieruchomość przylega do terenu szkoły. 

9.  Posadowiony na gruncie, 7-kondygnacyjny budynek biurowy, o powierzchni użytkowej 1 842 m² wybudowany został w 1977 r. w technologii tradycyjnej. Budynek jest podpiwniczony z garażem w części podziemnej. Powierzchnia zabudowy garażu wykracza od strony zachodniej poza granice działki ewidencyjnej nr 13 i usytuowana jest w granicach działki ew. nr 12.

10.  WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

11.  10 000 000,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów zł 00/100).

12.  Cena netto zostanie powiększona o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług VAT.

13.  ZAWARTOŚĆ OFERTY:

14.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, złożona w formie pisemnej i powinna zawierać następujące dane i dokumenty z zachowaniem ich kolejności w ofercie:

15.  datę sporządzenia oferty,

16.  imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, 

17.  oznaczenie nieruchomości, z podaniem numeru ewidencyjnego działki i numeru Księgi Wieczystej,

18.  oferowaną cenę - cyfrowo i słownie (nie niższą niż cena wskazana w ofercie),

19.  podpis oferenta lub innej osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta,

20.  Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty:

21.  aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę ( zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z KRS, kopię zaświadczeń o nadaniu numeru NIP oraz REGON, a w przypadku osób fizycznych numer PESEL,

22.  oryginał sporządzonego w formie aktu notarialnego pełnomocnictwa w przypadku umocowania pełnomocnika do sporządzenia oferty lub/i zawarcia umowy wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika,

23.  oświadczenie o zapoznaniu się z ofertą sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu (wraz z prawem własności budynku przeznaczonego na cele biurowe, o powierzchni użytkowej 1 842 m²) stanowiącego nieruchomość składającą się z działki zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żelaznej 87, oznaczonej numerem ewidencyjnym 13 z obrębu 6-01-01 o powierzchni 657 m², dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00161460/3, i akceptacji bez zastrzeżeń określonych w niej warunków sprzedaży nieruchomości.

24.  oświadczenie o zapoznaniu się, ze stanem faktycznym, technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,

25.  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zbycia nieruchomości wynikającymi z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 1224 ), a także akceptacji ich bez zastrzeżeń,

26.  oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 ), a w przeciwnym wypadku zobowiązanie cudzoziemca, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 60 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, pozwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych w trybie ww. ustawy na zakup nieruchomości,

27.  dokument potwierdzający uzyskanie stosownej zgody na dokonanie określonej czynności prawnej jeżeli przepis prawa statut, umowa spółki akt założycielski przedsiębiorcy itp. wymaga zgody właściwego organu,

28.  oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do pokrycia wszystkich kosztów przeniesienia praw do sprzedawanej nieruchomości oraz ewentualnych kosztów podziału geodezyjnego nieruchomości, wytyczenia granic, itp.,

29.  imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby odpowiedzialnej za sporządzenie oferty i upoważnionej do kontaktów w sprawie niniejszej oferty (telefon, faks, e-mail).

30.  Każdy dokument składający się na ofertę powinien być podpisany przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta, kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentacji oferenta.

31.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

32.  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta- nieruchomość przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie” należy składać w siedzibie Instytutu (adres siedziby: 00-879 Warszawa, ul. Żelazna 87), w Sekretariacie - pokój nr 203, w terminie do dnia 4 września 2015 do godz. 12.00 lub przesłać na adres Instytutu listem poleconym lub kurierem (liczy się chwila otrzymania przesyłki przez Sprzedawcę).

33.  Zmiany w złożonej ofercie lub jej wycofania oferent może dokonać tylko przed upływem terminu składania ofert, w trybie przewidzianym dla składania ofert.

34.  Oferty złożone po upływie wyżej wskazanego terminu zostaną zwrócone bez otwierania.

35.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 września 2015 r. o godz. 12.30 w sali nr 203 w siedzibie Instytutu w Warszawie, przy ul. Żelaznej 87.

36.  Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest oferowana cena, nie niższa niż cena wskazana w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.

37.  Jeżeli oferenci zaoferowali tę samą cenę Instytut zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie drogą pocztową.

38.  Okres związania ofertą wynosi 180 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

39.  UMOWA

40.  Z osobą która złożyła najkorzystniejszą ofertę na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie zawarta umowa przedwstępna przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego. Nabywca wpłaci zadatek w wysokości 10% oferowanej ceny brutto nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia przedwstępnej umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór notariusza sporządzającego ww. umowę należy do Instytutu.

41.  Zawarcie umowy zobowiązującej do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu nastąpi pod warunkiem wyrażenia zgody przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w trybie przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa .

42.  O terminie i miejscu zawarcia warunkowej umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od dnia zawarcie umowy przedwstępnej przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego. Wybór notariusza sporządzającego ww. umowę należy do Instytutu.

43.  W przypadku, gdy najkorzystniejszą ofertę złożył cudzoziemiec w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 r. [Dz. U. z 2014 r. poz.1380] zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nastąpi pod warunkiem uzyskania w terminie 60 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych w trybie nin. ustawy.

44.  W przypadku uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa, do przejścia nabytego prawa na nabywcę konieczne będzie dodatkowe porozumienie stron w formie aktu notarialnego tj. umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego. Koszty wynikające z aktów notarialnych ponosi nabywca. O terminie i miejscu zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od daty uzyskania zgody Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Wybór notariusza sporządzającego ww. umowę należy do Sprzedawcy.

45.  Środki pieniężne przeznaczone na rozliczenie transakcji będą zablokowane na odrębnym rachunku bankowym - Rachunku Escrow. Wybór banku prowadzącego Rachunek Escrow należy do Instytutu.

46.  Warunkiem podpisania umowy przenoszącej użytkowanie wieczyste jest wpłata przez wybranego oferenta na rachunek bankowy-Rachunek Escrow pełnej kwoty ceny nabycia na 5 dni przed terminem podpisania tej umowy. Niedopełnienie tego obowiązku uprawnia Instytut  do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kolejnym oferentom oferującym najwyższą cenę.

47.  Niewpłacenie, przez wybranego oferenta, na rachunek bankowy- Rachunek Escrow pełnej kwoty nabycia w terminie określonym w ust. 7 będzie uznane za odstąpienie od zawarcia umowy i będzie skutkowało utratą zadatku wpłaconego przez wybranego oferenta.

48.  Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, w tym koszty notarialne i opłat sądowych, ponosi nabywca.

49.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie do 6 miesięcy po zapłaceniu ceny nabycia.

50.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

51.  Adwokat Marcin Klaus - tel.: (22) 624-92-65

52.  www.orgmasz.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">53.  Wzory oświadczeń o których mowa w ofercie opublikowano na stronie internetowej Instytutu www.orgmasz.pl

54.  Nieruchomości można oglądać w terminie od dnia 26.08.2015 r. do dnia 03.09.2015 r., po uprzednim uzgodnieniu z osobą wskazaną do kontaktów powyżej.

55.  Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

 
   
 

Warszawa: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę
Numer ogłoszenia: 243472 2015; data zamieszczenia: 17.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" , ul. Żelazna 87, 00879
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6546061, 6249265, faks 22 6204360.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://orgmasz.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Składanie ofert na kredyt lub pożyczkę w wysokości 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) wraz ze
wskazaniem właściwych dokumentów warunkujących otrzymanie w/w kredytu lub pożyczki. Środki te będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.000.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2002.72.665) art. 34 ust. 1 mówi, iż w zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru Bankowego określa m.in. czynności bankowe,
do których wykonania bank jest upoważniony, według art. 5 ust. 1 ww. ustawy do czynności bankowych należy udzielanie kredytu


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
z art. 22 ust. 1 Pzp Ocena zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Harmonogram spłaty kredytu, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie jeżeli wykonawcę reprezentuje i ofertę składa pełnomocnik


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu


Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 10 wykonawców. Zaproszonym do składania ofert może być wyłącznie Wykonawca, który wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza bądź równa 10, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający warunki. 2. Jeżeli warunki spełnia większa liczba Wykonawców niż 10, Zamawiający dokona oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. kryteriów zawartych w SIWZ od najkorzystniejszych


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Formy zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Zmiany spłaty kapitału i odsetek w ratach i terminach innych niż określono w harmonogramie (np. w przypadku wystąpienia wskaźników ustawowych wynikających z przepisów regulujących finanse publiczne, które uniemożliwiają realizację spłat wg określonego harmonogramu i określonej wysokości, w przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy). Skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu (wcześniejsza spłata całości lub części kredytu). Zmiany istotne korzystne dla Zamawiającego, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć.Podpisanie umowy może być uzależnione od warunków dodatkowych narzuconych przez Ministra Skarbu Państwa


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://orgmasz.pl/ogloszenia.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania: Treść ogłoszeniawarunki zamówienia.

 

 

 

Warszawa: Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żelaznej 87
Numer ogłoszenia: 175536 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" , ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6546061, 6249265, faks 22 6204360.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://orgmasz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żelaznej 87.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prawo użytkowania wieczystego gruntu (wraz z prawem własności budynku przeznaczonego na cele biurowe, o powierzchni użytkowej 1 842 m ²), stanowiącego nieruchomość składającą się z działki zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żelaznej 87, oznaczonej numerem ewidencyjnym 13 z obrębu 6-01-01 o powierzchni 657 m². Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00161460/3. W Dziale IV księgi wieczystej nr WA4M/00161460/3 wpisano: hipotekę umowną na kwotę:1 272 266,15 zł oraz cztery hipoteki umowne na kwoty po 200 000 zł. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej część północna A na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr LXXXV/2214/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. (Dz.
Urz.Woj. Maz z dnia 15 lipca 2014 r., poz. 6891). Przedmiotowa nieruchomość jest położona w tym planie na terenie oznaczonym symbolem 1B UMW- teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej..
II.1.5)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dowodu wpłaty wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 % ceny wywoławczej w wysokości 1 500 000 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych) na rachunek Instytutu (nr 16 1130 1017 0020 1021 0220 0001) w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 z dopiskiem wadium ofertowe dla nieruchomości. Za datę wpływu wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, którego ofertę wybrano lub gdy żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Termin realizacji umowy - 50

IV.2.2)
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Podpisanie umowy kupna-sprzedaży może być uzależnione od warunków dodatkowych narzuconych przez Ministra Skarbu Państwa.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://orgmasz.pl/ogloszenia.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, pokój 203, II pietro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, pokój 203, II pietro.


IV.4.5) Termin związania ofertą: do 31.12.2015.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania: Treść ogłoszeniaOświadczenieOświadczenieRegulaminZaproszenie  

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224.).

  

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", jednostka nadzorowana przez Ministerstwo Gospodarki, ogłasza zamówienie na udzielenie kredytu/pożyczki.

 1. Warunki udzielenia kredytu/pożyczki.

  1. Wykonawca najpóźniej do 30 października 2015 roku udzieli kredytu/pożyczki wysokości min. 750.000,00 zł.

  2. Okres spłaty kredytu/pożyczki (odsetki plus rata kapitałowa) minimum trzy lata począwszy od 31 listopada 2015 roku.

  3. Spłata odsetek - miesięcznie, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

  4. Karencja w spłacie kapitału minimum 6 miesięcy od daty udzielenia kredytu/pożyczki. Zamawiający wymaga przy tym możliwości bezpłatnego przesunięcia spłat rat kapitałowych o kolejne okresy 6 miesięczne.

  5. W pierwszym  okresie finansowania,  przez okres karencji, który wynosi minimum 6 miesięcy odsetki są liczone od pełnej kwoty kredytu/pożyczki. W przypadku kolejnych przesunięć spłat rat kapitałowych odsetki będą w dalszym ciągu liczone od pełnej kwoty kredytu/pożyczki.

  6. Spłata kapitału po zakończeniu okresu karencji, będzie następować miesięcznie ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

  7. Kosztami kredytu/pożyczki będą odsetki za cały okres kredytowania (oprocentowanie zmienne w oparciu o WIBOR 3M + marża banku/instytucji).

  8. Marża Wykonawcy będzie stała w okresie trwania umowy.

  9. Prowizja Wykonawcy będzie rozłożona minimum na 6 miesięcznych rat.

  10. Zamawiający nie dopuszcza żadnych dodatkowych opłat związanych z udzieleniem i obsługą kredytu/pożyczki.

  11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całość lub części kredytu/pożyczki bez dodatkowych opłat, nie wcześniej niż po 8 miesiącach od rozpoczęcia spłaty kapitału.

  12. Do obliczania kwoty odsetek przyjmuje się kalendarz rzeczywisty 365/366 dni.

  13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przyznanego kredytu/pożyczki w pełnej wysokości lub w części bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w szczególności prowizji, opłat i odsetek z tego tytułu.

  14. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania dowolnej oferty, również przed końcem terminu przyjmowania ofert.

  15. Zabezpieczeniem kredytu/pożyczki będzie hipoteka na nieruchomości gruntowej ujawnionej w księdze wieczystej nr WA4M/00161460/3 położonej przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie.

  16. Zamawiający zakłada możliwość bezpłatnego aneksowania umowy kredytowej/pożyczki na kolejny okres na dotychczasowych warunkach, uwzględniających wysokość przyszłych stóp procentowych.

  17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

   Dokumenty udostępniane dla zainteresowanych podmiotów:

 • Operat szacunkowy nieruchomości,
 • Polisa ubezpieczeniowa budynku,
 • Dowód opłaty polisy,
 • Sprawozdania finansowe Instytutu za lata 2012-2014.

Termin składania oferty: maksymalnie do 11 września 2015 r. godz. 12:00.

Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta kredytu/pożyczki" na adres Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa.

Szczegółowych informacji i odpowiedzi na pytania udziela: Dagmara Styczyńska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. stacjonarny: 22 624 92 65, tel. komórkowy: 601 579 728.Szczegóły ogłoszenia pod linkiem: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=229950&rok=2015-09-04

***** 

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"

00-879 Warszawa, ul. Żelazna 87, tel. (22) 624 92 65

zaprasza

do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2015. Termin wykonania badania do dnia 11 marca 2016 roku.

Oferta powinna zawierać:

 1. podstawowe informacje o oferencie, tj. forma prowadzenia działalności, dotychczasowe doświadczenie, liczba zatrudnionych biegłych rewidentów, proponowany skład zespołu przeprowadzającego badanie;
 2. oświadczenie zarówno oferenta jak i biegłego rewidenta mającego przeprowadzać badanie o niezależności od badanej jednostki;
 3. wyciąg z rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 4. kopię obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 5. oświadczenie biegłego rewidenta o znajomości specyfiki działania instytutów badawczych, z podaniem wykazu instytutów badawczych, w których przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach;
 6. projekt umowy do badania sprawozdania.

 Zarówno w ofercie jak i w projekcie umowy powinny znaleźć się:

 1. warunek dot. przeprowadzenia metodą pełną badania przychodów ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych (PKWiU 72);
 2. zapis o odpowiedzialności cywilnej audytora za ewentualne szkody poniesione przez badaną jednostkę w wyniku jego działalności;
 3. klauzula gwarantująca wyznaczenie do przeprowadzenia badania biegłego rewidenta, który zna specyfikę działania instytutów badawczych, w tym zasady rozliczania środków publicznych;
 4. warunki płatności uwzględniające ostatnią ratę w wysokości 30% płatną po zatwierdzeniu sprawozdania przez Ministra Gospodarki.

Oferty należy składać listownie na adres: 

Sekretariat Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" w Warszawie, ul. Żelazna 87

lub osobiście w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

 

Warszawa: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę
Numer ogłoszenia: 205612 2015; data zamieszczenia: 24.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" , ul. Żelazna 87, 00879
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6546061, 6249265, faks 22 6204360.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Składanie ofert na kredyt lub pożyczkę w wysokości 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) wraz ze wskazaniem właściwych dokumentów warunkujących otrzymanie w/w kredytu lub pożyczki. Środki te będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.000.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2002.72.665) art. 34 ust. 1 mówi, iż w zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru Bankowego określa m.in. czynności bankowe,
do których wykonania bank jest upoważniony, według art. 5 ust. 1 ww. ustawy do czynności bankowych należy udzielanie kredytu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
z art. 22 ust. 1 Pzp Ocena zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Harmonogram spłaty kredytu, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie jeżeli wykonawcę reprezentuje i ofertę składa pełnomocnik


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 10 wykonawców. Zaproszonym do składania ofert może być wyłącznie Wykonawca, który wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza bądź równa 10, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający warunki. 2. Jeżeli warunki spełnia większa liczba. Wykonawców niż 10, Zamawiający dokona oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. kryteriów zawartych w SIWZ od najkorzystniejszych.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Formy zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Zmiany spłaty kapitału i odsetek w ratach i terminach innych niż określono w harmonogramie (np. w przypadku wystąpienia wskaźników ustawowych wynikających z przepisów regulujących finanse publiczne, które uniemożliwiają realizację spłat wg określonego harmonogramu i określonej wysokości, w przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy). Skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu (wcześniejsza spłata całości lub części kredytu). Zmiany istotne korzystne dla Zamawiającego, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć.Podpisanie umowy może być uzależnione od warunków dodatkowych narzuconych przez Ministra Skarbu Państwa


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://orgmasz.pl/ogloszenia.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2015 godzina 14:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania: Treść ogłoszeniawarunki zamówienia.

 

 

 

 

 

Warszawa: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę
Numer ogłoszenia: 205612 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" , ul. Żelazna 87, 00879
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6546061, 6249265, faks 22 6204360.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Składanie ofert na kredyt lub pożyczkę w wysokości 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) wraz ze wskazaniem właściwych dokumentów warunkujących otrzymanie w/w kredytu lub pożyczki. Środki te będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.000.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2002.72.665) art. 34 ust. 1 mówi, iż w zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru Bankowego określa m.in. czynności bankowe,
do których wykonania bank jest upoważniony, według art. 5 ust. 1 ww. ustawy do czynności bankowych należy udzielanie kredytu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
z art. 22 ust. 1 Pzp Ocena zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Harmonogram spłaty kredytu, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie jeżeli wykonawcę reprezentuje i ofertę składa pełnomocnik


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 10 wykonawców. Zaproszonym do składania ofert może być wyłącznie Wykonawca, który wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza bądź równa 10, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający warunki. 2. Jeżeli warunki spełnia większa liczba. Wykonawców niż 10, Zamawiający dokona oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. kryteriów zawartych w SIWZ od najkorzystniejszych.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Formy zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Zmiany spłaty kapitału i odsetek w ratach i terminach innych niż określono w harmonogramie (np. w przypadku wystąpienia wskaźników ustawowych wynikających z przepisów regulujących finanse publiczne, które uniemożliwiają realizację spłat wg określonego harmonogramu i określonej wysokości, w przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy). Skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu (wcześniejsza spłata całości lub części kredytu). Zmiany istotne korzystne dla Zamawiającego, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć.Podpisanie umowy może być uzależnione od warunków dodatkowych narzuconych przez Ministra Skarbu Państwa


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://orgmasz.pl/ogloszenia.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2015 godzina 14:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania: Treść ogłoszeniawarunki zamówienia.

Warszawa: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę
Numer ogłoszenia: 115017 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 
ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6546061, 6249265, 
faks 22 6204360.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://orgmasz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Składanie ofert na kredyt lub pożyczkę w wysokości 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) wraz ze wskazaniem właściwych dokumentów warunkujących otrzymanie w/w kredytu lub pożyczki. Środki te będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2002.72.665) art. 34 ust. 1 mówi, iż w zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru Bankowego określa m.in. czynności bankowe, do których wykonania bank jest upoważniony, według art. 5 ust. 1 ww. ustawy do czynności bankowych należy udzielanie kredytu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp Ocena zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Harmonogram spłaty kredytu, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie jeżeli wykonawcę reprezentuje i ofertę składa pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału 
w postępowaniu:
 10.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 10 wykonawców. Zaproszonym do składania ofert może być wyłącznie Wykonawca, który wykaże, iż spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza bądź równa 10, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający warunki. 2. Jeżeli warunki spełnia większa liczba Wykonawców niż 10, Zamawiający dokona oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. kryteriów zawartych w SIWZ od najkorzystniejszych

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Formy zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Zmiany spłaty kapitału i odsetek w ratach i terminach innych niż określono w harmonogramie (np. w przypadku wystąpienia wskaźników ustawowych wynikających z przepisów regulujących finanse publiczne, które uniemożliwiają realizację spłat wg określonego harmonogramu i określonej wysokości, w przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno - finansowej Kredytobiorcy). Skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu (wcześniejsza spłata całości lub części kredytu). Zmiany istotne korzystne dla Zamawiającego, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć.Podpisanie umowy może być uzależnione od warunków dodatkowych narzuconych przez Ministra Skarbu Państwa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.orgmasz.pl/og%C5%82oszenia.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00-897 Warszawa, piętro II, pokój 203.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2015 godzina 14:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00-897 Warszawa, piętro II, pokój 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania: Treść ogłoszeniaWarunki zamówienia.

 

 

Warszawa: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę

Numer ogłoszenia: 189482 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" , ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6546061, 6249265, faks 22 6204360.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://orgmasz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Składanie ofert na kredyt lub pożyczkę w wysokości 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) wraz ze wskazaniem właściwych dokumentów warunkujących otrzymanie w/w kredytu lub pożyczki. Środki te będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

II.1.5)Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

FINANSOWY I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2002.72.665) art. 34 ust. 1 mówi, iż w zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru Bankowego określa m.in. czynności bankowe, do których wykonania bank jest upoważniony, według art. 5 ust. 1 ww. ustawy do czynności bankowych należy udzielanie kredytu

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp Ocena zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Harmonogram spłaty kredytu, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie jeżeli wykonawcę reprezentuje i ofertę składa pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 10 wykonawców. Zaproszonym do składania ofert może być wyłącznie Wykonawca, który wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza bądź równa 10, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający warunki. 2. Jeżeli warunki spełnia większa liczba Wykonawców niż 10, Zamawiający dokona oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. kryteriów zawartych w SIWZ od najkorzystniejszych

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Formy zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Zmiany spłaty kapitału i odsetek w ratach i terminach innych niż określono w harmonogramie (np. w przypadku wystąpienia wskaźników ustawowych wynikających z przepisów regulujących finanse publiczne, które uniemożliwiają realizację spłat wg określonego harmonogramu i określonej wysokości, w przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno - finansowej Kredytobiorcy). Skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu (wcześniejsza spłata całości lub części kredytu). Zmiany istotne korzystne dla Zamawiającego, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć.Podpisanie umowy może być uzależnione od warunków dodatkowych narzuconych przez Ministra Skarbu Państwa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://orgmasz.pl/ogloszenia.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00-897 Warszawa, piętro II, pokój 203.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2015 godzina 14:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00-897 Warszawa, piętro II, pokój 203..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania: Warunki zamówienia.

 

 

Warszawa: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę
Numer ogłoszenia: 115017 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 
ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6546061, 6249265, 
faks 22 6204360.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://orgmasz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt/pożyczkę.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Składanie ofert na kredyt lub pożyczkę w wysokości 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) wraz ze wskazaniem właściwych dokumentów warunkujących otrzymanie w/w kredytu lub pożyczki. Środki te będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2002.72.665) art. 34 ust. 1 mówi, iż w zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru Bankowego określa m.in. czynności bankowe, do których wykonania bank jest upoważniony, według art. 5 ust. 1 ww. ustawy do czynności bankowych należy udzielanie kredytu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp Ocena zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Harmonogram spłaty kredytu, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie jeżeli wykonawcę reprezentuje i ofertę składa pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału 
w postępowaniu:
 10.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 10 wykonawców. Zaproszonym do składania ofert może być wyłącznie Wykonawca, który wykaże, iż spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza bądź równa 10, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający warunki. 2. Jeżeli warunki spełnia większa liczba Wykonawców niż 10, Zamawiający dokona oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. kryteriów zawartych w SIWZ od najkorzystniejszych

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Formy zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Zmiany spłaty kapitału i odsetek w ratach i terminach innych niż określono w harmonogramie (np. w przypadku wystąpienia wskaźników ustawowych wynikających z przepisów regulujących finanse publiczne, które uniemożliwiają realizację spłat wg określonego harmonogramu i określonej wysokości, w przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno - finansowej Kredytobiorcy). Skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu (wcześniejsza spłata całości lub części kredytu). Zmiany istotne korzystne dla Zamawiającego, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć.Podpisanie umowy może być uzależnione od warunków dodatkowych narzuconych przez Ministra Skarbu Państwa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.orgmasz.pl/og%C5%82oszenia.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00-897 Warszawa, piętro II, pokój 203.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2015 godzina 14:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00-897 Warszawa, piętro II, pokój 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania: Treść ogłoszeniaWarunki zamówienia.