Analizy ekonomiczne


Oferujemy usługi z zakresu przeprowadzania Analiz ekonomicznych które są realizowane m.in. za pomocą:

    analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, umożliwiającej ustalenie stanu finansowego oraz perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa,
    studium wykonalności wraz z wnioskami o finansowanie projektów, obejmującymi:

 •         analizę techniczną i technologiczną,
 •         analizę finansową i analizę wrażliwości,
 •         analizę ekonomiczną – analizę wydatków i korzyści oraz efektywności kosztowej,
 •         analizę administracyjno-organizacyjną,
 •         analizę ryzyka i niepewności w projektach inwestycyjnych,
 •         raport o oddziaływaniu na środowisko,
 •         analizę alternatywnych wariantów (opcji),

Biznes planu przedsiębiorstwa, składającego się z części opisowej oraz części ekonomiczno-finansowej, na którą składają się m.in.:

 •         przyjęte założenia metodyczne,
 •         rachunek wyników wraz z zestawieniami analitycznymi,
 •         przepływy pieniężne,
 •         bilans,
 •         NVP,
 •         IRR,
 •         MIRR,
 •         okres zwrotu,
 •         wskaźniki,
 •         analiza wrażliwości,
 •         analiza scenariuszowa,
 •         komentarze i interpretacje wniosków

 Wyceny majątku przedsiębiorstwa metodami:

 •         majątkowymi (skorygowanych aktywów netto),
 •         poprzez wyliczenie odchyleń wartości księgowych poszczególnych składników aktywów przedsiębiorstwa od ich wartości rzeczywistej,
 •         poprzez identyfikację praw przedsiębiorstwa do aktywów nie wykazywanych w bilansach (pozabilansowych) i wycenę tych praw,
 •         poprzez skorygowanie wartości aktywów o wartości pozabilansowe oraz ciążące na przedsiębiorstwie zobowiązania, w tym i zobowiązania nie ujawnione w bilansie,
 •         dochodowymi (zdyskontowanych przepływów pieniężnych).


Każde zlecenie jest traktowane indywidualnie, a celem nadrzędnym jest satysfakcja klienta, na którą składają się:

 •     profesjonalna kadra,
 •     krótkie terminy realizacji zlecenia,
 •     elastyczność w dostosowaniu do potrzeb klienta.


Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
tel. centr. (22) 654-60-61 - wew. 260
e-mail: